لوسمي سلول موئي :  درمان
اطلاعات عمومي
     - لوسمي سلول موئي چيست ؟
 مرحله بندي بيماري
     - مراحل لوسمي سلول موئي
     - لوسمي سلول موئي درمان نشده
     - لوسمي سلول موئي پيشرونده
     - لوسمي سلول موئي سرکش
 نگاه اجمالي به روشهاي درماني
     - چگونه لوسمي سلول موئي درمان ميشود ؟
     - درمان بر اساس مرحله استقرار بيماري
 لوسمي سلول موئي درمان نشده
لوسمي سلول موئي سرکش
 ( اطلاعات عمومي )
لوسمي سلول موئي چيست ؟
لوسمي سلول موئي بيماريي است که در آن سلولهاي سرطاني ( بدخيم ) در خون و مغز استخوان يافت مي شوند ، و جه تسميه اين بيماري به خاطر اين است که سلولهاي سرطاني داراي زوائدي  شبيه به مو هستند که در زير ميکروسکوپ ديده مي شود .
لوسمي سلول موئي ، نوعي از گلبولهاي سفيد را تحت تأثير قرار مي دهد که لنفوسيت ناميده ميشوند ،‌ لنفوسيتها در مغز استخوان و اندامهاي ديگر ساخته مي شوند ، مغز استخوان بافت اسفنجي شکلي است که داخل استخوانهاي بزرگ بدن قرار گرفته است ،‌ اين بافت سازنده گلبولهاي قرمز ( که حمل کننده اکسيژن و ساير مواد به بافتها به بدن ميباشند)، گلبولهاي سفيد ( که با عفونت مبارزه مي کنند ) و پلاکتها ( که باعث انعقاد خون ميشوند ) مي باشد . لنفوسيتها در طحال ( اندامي در قسمت بالاي شکم که سازنده لنفوسيت بوده و همچنين خون را از سلولهاي پير و مرده تصفيه ميکند )، غدد لنفاوي ( اندامهاي لوبياي شکل کوچک ) و ساير اندامها ساخته ميشود .
 
هنگاميکه لوسمي سلول موئي شکل مي گيرد ، سلولهاي سرطاني ممکن است در طحال تجمع يافته و باعث بزرگي آن شوند ؟ همچنين ممکن است تعدادي گلبولهاي سفيد خون کاهش يابد زيرا سلولهاي سرطاني به مغز استخوان حمله کرده و در نتيجه مغز استخوان قادر نخواهد بود به ميزان کافي گلبول سفيد توليد نمايد .
اين وقايع منجر به عفونت خواهد شد ،‌ در صورت بروز هر يک از علائم زير بايد به پزشک مراجعه نمود :
خستگي مزمن ، بزرگي طحال ،‌عفونتي که از بين نمي رود .
در صورت وجود علائم مشکوک ، پزشک براي آگاهي از تعداد انواع مختلف سلولهاي خوني ، آزمايشهايي را براي بيمار درخواست مي نمايد . اگر نتايج بدست آمده غير طبيعي بود ، آزمايشات بيشتري انجام خواهد شد ،‌همچنين ممکن است نياز به تکه برداري ( نمونه برداري ) از مغز استخوان باشد - در اين روش سوزني را وارد استخوان فرد کرده و مقدار کمي از مغز استخوان آنرا بمنظور مطالعه در زير ميکروسکوپ برداشت مي نمايند . بعد از اين مراحل پزشک مي تواند تشخيص دهد چه نوعي از لوسمي در بيمار وجود دارد و بهترين درمان او چيست ؟
شانس بهبودي ( پيش آگهي ) به تعداد سلولهاي سرطاني در خون و مغز استخوان ،‌ سن بيمار و وضعيت عمومي سلامتي وي بستگي دارد .
(( مرحله بندي بيمار))
مراحل لوسمي سلول موئي :
براي لوسمي سلول موئي سيستم مرحله بندي وجود ندارد . طبقه بندي بيماران بر اين اساس استوار است که آيا آنها درمان شده اند يا خير .
 لوسمي سلول موئي درمان نشده  :
درماني براي لوسمي داده نشده است ، تنها ممکن است براي عفونتها و يا ساير عوارض جانبي لوسمي درمان داده شده باشد .
 لوسمي سلول موئي پيشرونده :
" اسپلنکتومي " ( عمل جراحي برداشت طحال ) انجام شده است . درمانهاي فراگير ( استفاده از مواديکه وارد جريان خون شده و سلولهاي سرطاني را در هر نقطه بدن تحت تأثير قرار ميدهند ) داده شده است اما بيماري وخيم تر گشته است .
لوسمي سلول موئي سرکش :
لوسمي درمان شده است اما ديگر به درمان پاسخي نمي دهد .
 
(( نگاهي اجمالي به روشهاي درماني ))
چگونه لوسمي سلول موئي درمان مي شود ؟
برخي بيماران مبتلا به لوسمي سلول موئي علائم کمي دارند و ممکن است تا مدتها نياز به درمان نداشته باشند .
سه نوع از درمانهاي مورد استفاده عبارتند از :
     - جراحي
     - شيمي درماني ( استفاده از داروها براي کشتن سلولهاي سرطاني ).
     - زيست درماني ( استفاده از دستگاه ايمني بدن براي مبارزه با سرطاني ).
پيوند مغز استخوان روشي است که هنوز در دست مطالعه است .
اگر طحال بزرگ شده باشد ممکن است طي يک عمل جراحي بنام " اسپلنکتومي " از بدن بيمار خارج شود .
در شيمي با استفاده از داروهاي ضد سرطان سلولهاي بدخيم را از بين مي برند. دارو ممکن است بصورت قرص، تزريق عضلا ني يا وريدي  و يا زير جلدي به بيمار داده شود ، شيمي درماني يک درمان فراگير است زيرا دارو وارد جريان خون شده ، در بدن سير کرده ، و سلولهاي سرطاني را در هر کجا که باشند نابود مي سازند .
در زيست درماني سعي بر اين است که بدن را وادار به مبارزه با سرطان کرد، در اين روش با استفاده از مواديکه توسط بدن ساخته شده يا در آزمايشگاه توليد مي شوند ، دفاع طبيعي بدن را در برابر بيماريها تحريک و تقويت مي نمايند . نام ديگر اين روش " ايمني درماني " يا  " اصلاح پاسخ زيستي ( BRM ) مي باشد ،
" اينترفرون " ماده اي است که توسط بدن ساخته شده وبا عوامل خارجي مبارزه مي کند - اغلب از آن در درمان لوسمي سلول موئي استفاده مي کنند .
هدف از پيوند مغز استخوان ، جايگرين کردن مغز استخوان بيمار با مغز استخوان سالم است ، ابتدا ، تمام مغز استخوان بدن بيمار بوسيله مقادير بالاي داروهاي شيمي درماني همراه يا بدون پرتو درمان تخريب مي شود . سپس از يک فرد دهنده که شباهت بافتي زيادي به بدن بيمار دارد ،‌ مغز استخوان سالم را برداشت مي کنند ،‌ فرد دهنده ممکن است برادر يا خواهر دو قلوي بيمار ( بهترين حالت ) ،‌ برادر يا خواهر معمولي ويا يک فرد غريبه باشد . مغز استخوان سالم را از طريق يک سوزن وارد  سياهرگ بيمار مي کنند تا جايگزين مغز استخوان تخريب شده گردد .
اين روش که پيوند را از فردي غير از خود بيماري گيرند " پيوند آلوژنيک " مي نامند .
 درمان بر اساس مرحله استقرار بيماري  :
درمان انتخابي ممکن است جزء روشهاي استاندارد باشد که اثر بخشي آنها طي مطالعات گذشته به اثبات رسيده است و يا اينکه روشهاي نويني باشد که هنوز مطالعه روي آنها در حال انجام است . البته اکثر بيماران با درمانهاي استاندارد و بطور کامل معالجه نمي شوند و حتي برخي از آنها داراي عوارض زياد و نامطلوبي هستند . بهمين خاطر مطالعه روي روشهاي جديدتر براي يافتن راهي بهتر و موثرتر جهت درمان سرطان در حال انجام است .
 (( لوسمي سلول موئي درمان نشده ))
 درمان شامل يکي از موارد زير است :
١- اگر علامتي وجود نداشته باشد ، نيازي به درمان نيست اما با وخيم تر شدن بيمار بايد هر چه زودتردرمان  را آغاز نمود .
٢- زيست درماني .
٣- شيمي درماني .
٤- جراحي بمنظور برداشتن طحال ( اسپلنکتومي ) .
 (( لوسمي سلول موئي سرکش ))
اگر بيمار به زيست درماني پاسخ نداده است ممکن است براي وي شيمي درماني در نظر گرفت . همچنين ممکن است بيمار بخواهد روشهاي جديد روي وي آزمايش شود .
 دکترکورش اسد ي