بيماري هوچکين ولنفوم  در دوران بارداري
توصيف :
     بيماري هوچکين اکثرا در بالغين جوان ديده مي شود . بنابراين خانمهاي جوان هم ممکن است به اين بيماري مبتلا شوند در حاليکه  حامله باشند . درمان بيماري هوچکين در زنان حامله بايد با دقت انجام شود تا جنين در معرض کمترين خطر قرار بگيرد . هنگاميکه برنامه درماني طرح ريزي مي شود بايد خواسته هاي بيمار ،‌ شدت و درجه تهاجمي بيماري و ماههايي از دوران حاملگي که باقيمانده است ، مد نظر قرار گيرد . همراه با تغييرات در علائم ، سرطان و حاملگي ، برنامه درماني هم ممکن است عوض شود .
     به خانمهايي که در ٣ ماهه اول دوران حاملگي هستند توصيه مي شود تا