ايمونوهماتوتولوژي - گروه‌هاي خوني
گروه‌هاي خوني يک سري آنتي ژن‌هاي مشخصي هستند که در نوع انساني مشابه مي باشند (Allotype) اين آنتي ژن‌ها در جدار گلبول قرمز و اجداد آن قرار دارند و از نظر وراثت تابع ژن مخصوص بخود مي‌باشند و به ارث ميرسند و از نظر وراثت جدا از هم به ارث ميرسند مثلا ژنوتيپ A = AO  يا A  يا O به ارث مي‌رسد و از نظر ژنوتيپ EC = CG يا CE يا CC به ارث ميرسد .
بنابراين محل ژن آنها کنار هم نيست و بر روي يک کروموزوم و يا آنکه در روي يک کروموزوم با فاصله زياد از هم قرار دارد .
اهميت هر گروه خوني در انتقال خون مربوط به تعداد انتي ژني است که در سطح گلبول قرار دارد بنابراين اهميت باليني گروه‌هاي خوني بقرار زير است .
+ + + + +        ABO‌
+ + + + +    LEWIS
+ + +       RHESUA
+ +               KELL
+              DUFFY
          +                KIDD
گروه ABO
اساس گروه بندي ABO - آنتي ژن‌هاي A- B - H مي‌باشد و در همه سلولها وجود دارد .
از کربوهيدرات تشکيل شده‌اند . آنتي ژن‌ها در خارج سطح گلبول چون خارهايي مي‌باشند و از داخل به اسپکرين جدار ارتباط دارند و آنتي بادي‌ها مي‌توانند بر روي اين خار‌ها بنشينند در جدار گلبول قرمز يک ميليون محل براي A- BH وجود دارد .
انتهاي محل آنتي ژن ABH  يک گالاکتوز قرار دارد . ژن H - H  يا H - h يک فوکوز Fucose  به گالاکتوز انتهايي اضافه مي‌کند. آنهايي که ژن H - H  ندارند (h-h)  نمي‌توانند آنتي ژن فوکوز اضافه کنند و بر اساس اينکه اگر آنتي ژن گروه خوني را نداشته باشد ميتواند بر عليه آن آنتي ژن آنتي بادي بسازد در خون اين اشخاص بر عليه A- B - H  آنتي بادي وجود دارد و خون آنها را گروه O بمبي Bombay گويند و فقط خودشان با گروه O بمبي قابل کراس ماچ است .
سپس يک ژن ديگر يک قند ديگر به پايه H گذاشته شده اضافه ميکند اگر اين کربوهيدرات استيل گالاکتوز باشد ( Acetylgalactose) ، گروه خوني A  ميشود  و اگر کالاکتوز باشد B  و اگر آن ژن ديگر نباشد و قندي اضافه نشود گروه خوني O خواهد بود. اگر استيل گالاکتوز همه سطح H را بپوشاند  A1 و اگر نيمه کاره بپوشاند A2 گروه خوني خواهد بود. ٢٠ درصد اشخاص A2 و ٨٠ درصد A1 مي‌باشند ( پس اختلاف A1 و A2 در پوشانده نشدن کامل آنتي ژن H است پس خون اشخاص A2 براي اينکه H پوشانده نيست مي‌تواند با Anti A1 و آنتي H هر دو آگلوتينه شود.
چون در خون اشخاصي که A2 هستند گاهي آنتي A1 وجود دارد دلايل ديگري نيز بايد در افتراق بين A1 و A2 باشد.
آنتي ژن هاي H که بر روي پايه جدار گلبول مي‌نشينند در پلاسما نيز بر روي يک ليپوپروتئين مي‌نشينند . در کساني اين امر اتفاق مي افتد که داراي ژن S - S  (سکرتور مي‌باشند) . ٨٠ درصد اشخاص ژن سکرتور S - S  را دارند . ٢٠ درصد اشخاص ژن سکرتور ندارند و بنابراين ABH نمي‌تواند بر روي ليپوپروتئين در خون آنها بنشيند و بنام ترشح نکننده Non- secretor معروف هستند.
اگر اين اشخاص Non-secretor گروه خوني لوئيس Lewis منفي باشند در بزاق آنها گروه خوني لوئيس وجود ندارد. در ضمن اين اشخاص گروه خوني ABH را نيز در بزاق خود ندارند ( ده درصد).
اگر لوئيس مثبت باشند (٩٠ درصد) يک عامل فوکوز Fucose به آخرين ماده آنتي ژنيک در پلاسما مي‌چسبد و آنرا تبديل به لوئيس مي‌کند Lea اين ماده جذب جدار گلبول قرمز مي‌شود و گروه خوني لوئيس (- Le (a+ , b  را بوجود مي‌آورد فين آدمي ژن سکرتور دارد لوئيس مثبت است و در بزاق خود ماده ABH را دارد.
حال اگر ژن سکرتور نيز وجود داشته باشد يک فوکوز ديگر نيز اضافه ميشود
يکي بتوسط ژن لوئيس يکي بتوسط ژن سکرتور (H) و در نتيجه  (- Le (a+ , b ايجاد مي‌شود. خلاصه اين سيستم‌ها بقرار زير است .
آنتي بادي در سرم آنتي ژن گلبول گروه خوني
                                               Anti A +  Anti A 1 +  Anti B  +  Anti H               -

     O بمبي

                                                                        Anti B             A1       A1
                                               Anti B‌  + Anti A1 ( در يک درصد)      A1 + H       A2
                                                             Anti A1 + Anti A                         B         B
                                                آنتي بادي ندارند     A1 + B    A1 B
                                                     Anti A1 (دو درصد) A2 + B + H    A2 B

 

                                                               :( Acetyl Galactose   (A

                                        (    Galactose ( B

                                                           (    Fucose  (H 

         +  (    Fucose = (H  آنتي ژن    +  گلبول قرمز

               (Acetyl Galactose   (A        +       گروه  = (    Galactose ( B

H+ Lipoprotein در پلاسما    و نوع گروه خوني ايجاد شده

 

S                                      Le

                                                     (- Le (a+ , b                 باشد Le                                  اگر S  نباشد

                                                     (- Le (a+ , b                 نباشد Le                                 اگر S  باشد

                                                    (- Le (a+ , b                  باشد  Le                                 اگر S  باشد

از ساير گروههاي خوني I وi  بيش از ساير گروها نزديک به ABO و لوئيس است اين آنتي ژن ها کربوهيدرات هستند . آنتي I در پنوموني مايکوپلاسما و آنتي نادر مونونوکلئوز عفوني افزايش مي‌يابد و بطور طبيعي ايزو آنتي بادي ندارند .

آنتي بادي طبيعي (Natural Occuring Isoantibody) در سيستم P- MN نيز پديد مي آيد . ايزو آنتي بادي در موقع تولد بسيار کم است و بتدريج افزايش مي‌يابد . ايزو آنتي بادي گروه ABO، IgM هستند و کمپلمان را فيکس مي کنند . آنتي بادي هاي تيپ IgM آلگوتيناسيون قابل رويت بوجود مي‌آورند.

اگر بار منفي گلبول قرمز بتوسط ترسيپسين يا پاپين Papain و يا آلبومين خنثي شود آنتي بادي تيپ IgG نيز قابل رويت مي‌شوند و آلگوتيناسيون ديده مي‌شود.

علت توليد ايزو آنتي بادي هاي روشن نيست و احتمالا بعلت جذب مواد از دوده مي‌باشد .

براي گروه‌هاي خوني RH- KELL- DUFFY ايزو آنتي بادي طبيعي وجود ندارد و پس از تماس مکرر با فرآورده‌هاي خوني آنتي بادي پديد مئ‌آيد . سيستم RH در اين گروه هاي خوني مهمترين است زيرا که در حوادث تزريق خون ايجاد عارضه مي‌کندو اريتربلاستوز بعلت نامتجانس بودن گروه خوني پدر و مادر بيشتر بعلت آنست .

آنتي ژن هاي RH ليپوپروتئين مي‌باشند و در سطح هر سلول ١٠ - ٢٠ هزار محل آنتي ژني وجود دارد اين نشان مي‌دهد که چرا IgG مربوط به RH نمي‌تواند فيکساسيون کمپلمان کند و ليز داخل عروقي پديد آورد.

سيستم RH جزئي از جدار گلبول قرمز است و اگر وجود نداشته باشد . گلبول قرمز دچار هموليز مي‌شود.

در سطح گلبول سه محل نزديک بهم براي RH وجود دارد .

C- E - D

C - E --

آنتي ژن قوي اين گروه D مي‌باشد وجود يا عدم آن RH+  را مشخص مي‌کند ولي ساير آنتي ژن ها از نظر جميعت شناسي حائز اهميت مي‌باشند.

   ژنوتيپ    

CDC/cdc

CDc/cDe

CDE/cde             85 %        Rh

CDe/CDE

cde/cde            3           15%              Rh Neg

اگر چه بيماران بايد با گروه خوني همانند تزريق خون شوند ولي چون تيپ AB نادر است . ميتوان گروه خوني A را به بيماران AB تزريق کرد زيرا آنتي B در پلاسماي گروه A بندرت ميتواند گروه AB را نابود کند بهتر است در اين موارد گلبول قرمز که هم پلاسماي آن جدا شده است بکار بريم . اگر مجبور شويم گروه O را براي تيپ AB - A+B بکار بريم بهتر است خون را بشوئيم (Washed Red Cell) زيرا که آنتي A و آنتي B پلاسماي گروه O قوي است .

DU اشخاصي که تعداد آنتي ژن D در سطح گلبول آنها از نظر کمي کاهش دارد و يا اشخاص که قسمتي از آنتي ژن D آنها ناقص است ممکن است آنتي بادي بر عليه قسمت کاهش يافته در اين شخص ساخته شود.

چون آنتي ژن DU براحتي پيدا نمي‌شود بهتر است اينگونه اشخاص خون Rh منفي دريافت کنند اگر چه بندرت آنتي بادي ضد D مي‌سازند.

آنتي بادي هموگلوبيتوري حمله يي در سرم Paroxysmal Cold Hemoglobin Uria يک Ig با خاصيت آنتي بادي ضد گروه خوني P مي‌باشد کيست هيداتيک نيز خاصيت آنتي ژن p 

  

دارد و  اينگونه بيماران آنتي بادي ضد  P با تيتر بالا در خون دارند .

گروه خوني (a- b-) FY با مقاومت در مقابل عفونت پلاسموديوم ويواکس همراه است .

آنتي بادي هاي گلبول قرمز در تزريق خون

اولين آنتي بادي که در اثر ورد خون توليد مي‌شود IgM‌است آنتي بادي که ديرتر توصيه مي‌شود IgG مي‌باشد. ايزو آنتي بادي ها ( آنتي بادي هاي طبيعي ) IgM ميباشند . ايمون آنتي بادي هاي بعضي IgM و برخي IgG مي‌باشند.

گروه بندي ABO

                                   سرم نامشخص + گلبول قرمز                              گلبول قرمزنا مشخص + سرم                                                                                                   

 

OCell

B Cell

A1 Cell

Anti A + B

Anti B

Anti A

گروه خوني مشخص

Neg + Neg + Neg +

A 1

Neg Neg + + + Neg    B 
Neg Neg Neg + + +   AB
Neg + + Neg Neg Neg    O
Neg + + + Neg +   A 2
Neg Neg + + + +  A2  B
Neg + + + Neg Neg A x (Anti A1
             

با استفاده از سرم يک شخص داراي گروه O ( داراي Anti B - Anti A - Anti A1) انواع گروه‌هاي نادر A را که با آنتي A و آنتي A1 موجود در سرم يک شخص با گروه B يافته شده است مشخص ميکنيم .

براي گروه بندي Rh از محلول آنتي Rh تجارتي استفاده مي‌شود و براي گيرنده احتياج به Subtype  نيست ولي بهتر است دهنده براي E-C نيز آزمايش شود که به شخص Rh منفي خوني تزريق شود که از نظر E-C نيز منفي باشد .

آماده کردن خون Cron Match

گروه خوني گيرنده مشخص و از بانک خون يک واحد از عين گروه انتخاب مي‌شود. معمولا کراس ماچ کامل انجام نمي‌گيرد فقط گلبول قرمز دهنده با سرم گيرنده تست مي‌شود .

محلول ٢ درصد گلبول قرمز شسته شده دهنده با سرم گيرنده، در سرم فيزيولوژي ، سپس با اضافه کردن آلبومين و سپسي با اضافه کردن سرم کومس در حرارت اطاق و در ٣٧ درجه تست مي‌شود اگر راکسيون ايجاد نشد مئ‌گويند که کراس ماچ انجام گرفته .

استفاده از محلول هيپوتونيک کلرو سديم همراه با گلوکز (٢ در هزار کلرو سديم) خاصيت آگلوتينه شدن گلبول قرمز را افزايش مي‌دهد بنابراين در حال حاضر از سرم قندي نمکي استفاده مي‌شود .

اگر در کراس ماچ اشکالي پديد آيد مي‌توان گروه هاي خوني ديگر بجز ABO و Rh خون را مشخص کرد و از PANEL که هم آنتي سرم ها و گلبولهاي قرمز شخص را دارد استفاده کرد و گروه بندي کاملي از گيرنده بعمل آورد و چون همواره در بانکهاي خوني مجهز گروه هاي غير متداول و نادر همواره بصورت يخ زده موجود است از آن خونها براي گيرنده استفاده کرد.

در بيماران مبتلاء به اتو ايمون هموليتيک آنمي چون کومس در هر حال مثبت و آگلاوتيتاسيون وجود دارد . بهتر است سرم بيماران با گلبول قرمز دهنده تست شود و در ميان خونهاي هم گروه خوني که کمتر راکسيون ميدهد انتخاب و پس از شستن گلبول قرمز آنرا به بيمار تزريق کرد.

 

خون گيري و نگه داري خون

خون در يک کيسه محتوي اسيد سيترات دکستروز ACID CITRATE - DEXTROSE  ويا سيترات فسفات دکستروز CPD CITRATE PHOSPHATE DEXTROSE گرفته مي‌شود براي هر يکعدد سي سي خون ١٥ سي سي ACD يا ١٤ سي سي CPD ضروري است يک کيسه خون ٤٥٠ تا ٥٠٠ سي سي خون دارد . خوني که به اين ترتيب گرفته مي‌شود ٢١ روز قابل استفاده است اگر ATP به آن اضافه کنيم بهتر مي‌ماند.

خون کامل : همين خون گرفته شده خون کامل است و در خونريزيهاي شديد و يا اشخاصي که علاوه بر خون احتياج به پروتئين دارند استفاده مي‌شود .

پاکت Cells : خوني که پلاسماي آن گرفته شود و هماتوکريت آن حدود ٧٠ درصد است براي تزريق خون بايد به آهستگي صورت گيرد که اگر راکسيون داد متوجه شويم - ٦ سي سي خون کامل با ٤ سي سي Puked cell در هر ساعت براي هر کيلو وزن بخوبي تحمل مي‌شود در کم خوني شديد ٣ سي سي براي هر کيلو بهتر است زيرا آنمي هيپرولمي Hypervalumia ايجاد مي‌کند .

گلبول قرمز شسته شده : WASHED CELLS گلبول قرمز شسته شده خوني است که سه بار با محلول سرم فيزيولوژي شسته شده است تا از راکسيون هاي مربوط به گلبول سفيد و آنتي ژن هاي آن جلوگيري شود ( يا آنتي ژن هاي پلاسما ) خون شسته شده تا ٦٢ ساعت بعد از شستن بايد تزريق شود.

Frozen  Blood  خون منجمد = به خون ٤٠ - ٥٠ درصد گليسرول اضافه مي‌شود و بلافاصله تا ٨٠ درجه سانتيگراد آنرا سرد مي‌کنيم يا ١٤ تا ٢٠ درصد گليسرول اضافه مي‌شود و در نيتروژن مايع ١٩٦ - درجه نگه داري مي‌شود. براي مصرف سه بار بايد با سرم فيزيولوژي شستشو شود. خاصيت آنتي ژنيک آن بسيار کم است .

تهيه گلبول سفيد : بتوسط دستگاه سل سپاراتور Cell - Separator از خون هپارنيزه تهيه مي‌شود . مي‌توان با ٢ لوله که به دستگاه وصل شده است خون بيمار را از بدن خارج گلبول سفيد آنرا جدا و سپس بقيه را به وي باز گرداند . دادن استروئيد به دهنده موجب افزايش گلبول سفيد گرفته شده مي‌شود ولي احتمالا فعاليت فيزيولوژيک آن کاهش مي‌يابد .

ارزش تزريقي گلبول سفيد در شخص کلوپنيک هنوز مشخص نيست . تزريق گلبول سفيد معمولا با عارضه تنگ نفس تب و سرفه بعلت گرفتار شدن گلبولهاي سفيد تزريق شده در ريه گيرنده مي‌باشد .

تهيه پلاکت : جدا کردن پلاکت با دستگاه سل سپاراتور و يا سانتريفوژ کردن خون در ٤٠٠٠ G ميسر است گلبول قرمز در زير گلبول سفيد روي آن و سپس پلاکت در محلول پلاسما قرار ميگيرد . و سپس با سانتريفيوژ مجدد پلاکت از پلاسما جدا و در زير آن قرار ميگيرد . يک کيسه پلاکت حدود ده هزار پلاکت يک شخص ٦٠ کيلوئي را بالا ميبرد . چون پلاکت داراي مقداري خون است بهتر است ايزوگروپ تزريق شود A به A و غيره .

چون پلاکت داراي HLA  مي‌باشد بهتر است دهنده فاميل نزديک و HLA يکساني باشد . در غير اينصورت ساختن آنتي بادي محتمل است .

DRIED PLASMA پلاسماي خشک . بصورت تک واحدي و ليوفيليزه Lyophilizied تهيه مي‌شود فاقد گروه خوني است. ولي اغلب ويروس هپاتيت دارد .

FRESH FROZEN PLASMA = FFP : پلاسماي تازه بطريقي که ذکر شد پلاسما از خون جدا مي‌شود . تا ٦ ساعت پس از خونگيري بايد پلاسما را جدا کرد . و در ٣٠ درجه سانتيگراد نگهداري کرد. بصورت تک واحدي در اختيار گذاشته مي‌شود.

براي تعويض خون نوزاد که دچار بيماري هموليتيک نوزادان شده است خون کامل تازه ( خوني که ٤٨ ساعت از گرفتن آن نگذشته باشد بهتر است ) در کريز سيکل سل غير تزريق خون کامل بهتر است .

براي آماده کردن دستگاه ( قلب و ريه ) خون هپارنيزه براي جلوگيري از کاهش کلسيم خون مورد نظر است. از دست دادن ٥٠٠ تا ١٠٠٠ سي سي خون براحتي تحمل مي‌شود .

در هر سي سي پلاسما انواع فاکتور‌ها و فيبرينوژن و آلبومين وجود دارد .        

: PLASMA 55%

Lyophilized plama -

Fresh Frozen Plasma -

Cryoprecipitate VIII -

Fibrinogen -

II- VII - X - IX -

Albumin -

Gamaglobulin - 

Viruses (AIDS - CMV - HEPATITIS -

OTHER UNKOWN VIRUSES -

: PLATELETS AND WBC     2%

RED CELSS 45%

گر هر سي سي پلاسما بطور قرار دادي يک واحد فاکتور هشت يانه يا يازده وجود دارد و هر کيسه پلاسماي تازه ٢٠٠ واحد فاکتور هشت دارد .

اگر پلاسماي تازه را منجمد و سپس گرم کنيم مقداري از مواد آن بصورت رسوب باقي مي‌ماند و زماني بيشتر طول مي‌کشد تا آن در پلاسما حل شود به اين قسمت Cryoprecipitate مي‌گويند و از بقيه پلاسما براحتي جدا مي‌شود.

در يک کيسه Cryoprecipitate حدودا ٨٠ تا ١٠٠ واحد فاکتور هشت دارد .

کرايو فيبرينوژن فراوان نيزدارد .

مقدار فاکتوري که در فرآورده‌هاي تجارتي وجود دارد در روي آن نوشته معمولا بصورت فاکتور هشت تجارتي ٢٥٠ يا ٥٠٠ واحدي عرضه مي‌شود .

فيبرينوژن خالص بصورت شيشه هاي ٥٠٠ ميلي گرمي و ٢ گرمي تا ٥ گرمي عرضه مي‌شود .

براي آنکه مقدار فاکتور انعقادي شخصي را که اصلا فاکتور ندارد به صد در صد برسانيم ٤٠ واحد فاکتور انعقادي براي هر کيلو ضروريست و بهمين ترتيب ٢٠ واحد براي هر کيلو مقدار فاکتوري وي را به ٥٠ درصد و ١٠ واحد براي هر کيلو مقدار فاکتور را به ٢٥ درصد مي‌رساند .

پلاسما در همه اختلالات انعقادي : آنژيونوروتيک ادما Angyo neurotic Edema

که دچار کمبود آنزيم Gesteruse ( استراز C1)  انهيستور Inhicitor مي‌باشند و بيماري Hyaline Membrane Disease که پلاسمينوژن کاهش دارد و در مواردي که افزايش حجم پلاسماي بيمار مورد نظر است استفاده مي‌شود ، آلبومين در بيماريهاي با کمبود آلبومين مانند سيروز استفاده مي‌شود.

Cryo Poor Plasma کرايو پور پلاسما : پس از جدا کردن کرايو از پلاسما ، پلاسماي باقيمانده را کرايوپور مي‌نامند . داراي فعاليت انعقادي براي کمبود II- VII- IX - X  مي‌باشد و در درمان اين بيماريها از آن استفاده مي‌شود.

فاکتور IX تجارتي : از کرايو پور تهيه مي‌شود و بصورت پروترمبين کمپلکس فروخته مي‌شود PROTHROMBIN COMPLEN داراي فاکتور II - X - IX مي‌باشد و بر  حسب تهيه فاکتور

VII  يا XI را نيز دارد. در درمان بيماري کريسمن ، بيمب اختلال ناشي از ويتامين K بکار ميرود.

HEAT - TREATED FACTOR فاکتورهيا تجارتي را جديدا براي از بين بردن ويروس هپاتيت سيتومگالو ويروس و AIDS تا حدود ٧٢ درجه گرم مي‌کنند بيشترين سازندگان حرارت ٦٠ درجه را بکار مي‌برند. تنظيم درجه حرارت و درجه خلوص فاکتور بسيار مهم است که فاکتور ناخالص در حرارت بالا منعقد مي‌شود و غير قابل استفاده است .

فاسد شدن خون در بانک خون :

١- از بين رفتن گلبول قرمز. از بين رفتن گلبول قرمز در بانک خون ١ درصد روزانه و پس از سه هفته ٢٠ درصد نابود شده است . اضافه کردن ADP موجب طولاني شدن عمر گلبول قرمز مي‌شود.

٢- گلبول سفيد : پس از ٢٤ ساعت خون در بانک خون فاقد گلبول سفيد قابل ارزش مي‌باشد.

لنفوسيتها تا پايان سه هفته زنده مي‌مانند. بدين دليل توصيه ميشود که به بيماران پيوند شده خوني تزريق شود که ١٥٠٠ راد Rad اشعه براي از بين بردن لنفوسيتها داده شود.

تزريق خون در نوزاد :

اگر هموگلوبين نوزاد به کمتر از ده گرم در ١٠٠ سي سي برسد شانس آنوکسي مغزي وجود دارد و اگر در نوزاد نارس آنمي فيزيولوژيک به کمتر از ده گرم در ١٠٠ سي سي سقوط کند تزريق خون کمک مي‌کند .

تزريق خون در تالاسمي :

در تالاسمي نگهداي هموگلوبين بين ٩ - ١٠ گرم در صد سي سي موجب جلوگيري از تغيير شکل استخواني ، تحمل بهتر حرکات بدني ، کوچک ماندن طحال ، بهتر شدن وضع قلب و رشد مي‌باشد. جذب آهن از روده نيز کاهش مي‌يابد .

تغيير خون PARTIAL EXCHANGE TRANS FUSION در موردي كه كم خوني بسيار شديد و خطر افزايش حجم خون براي تصحيح كم خوني ميرود ميتوان تعداد از خون را كشيد و بجاي آن ‍‍Packed cell تزريق كرد. بدين ترتيب كه مقدار خوني كه مي‌خواهيم تعويض كنيم آماده كرده و سپس در هر تغيير Exchange  ٥ درصد حجم خون كشيده مي‌شود و بجاي آن خون تزريق ميشود بدين ترتيب در مدت كوتاه يك‌ آمادگي براي عمل جراحي و غيره بوجود آورد . ارزش تغيير خون در نارسائي شديد كبد يا سندرم Reye's  نا مشخص مانده است .

اختلالات ايمني ناشي از تزريق خون : بررسي هاي جديد نشان داده است كه تزريق خون بجز احتمال انتقال بيماري ايدز AIDES هپاتيت و سيتومگالويروس ( CMV) مي‌تواند موجب اختلال ايمني نيز بشود .

در كساني كه تزريق خون مزمن دارند ) تالاسمي و غيره ) تعداد سلولهاي T لنفوسيت كاهش مي‌يابد و نسبت T4 به T8 نيز كاهش مي‌يابد و مقدار گاماگلبولين خون افزايش پيدا مي‌كند. عمل Function لنفوسيت با بكارگيري تست هاي تحريك لنفوسيت با ميتوژن ها نشاندهنده اختلال كار آنها مي‌باشد. لنفوسيت B در توليد گاما گلبولين اختلال پيدا مي‌كند.

علت اين اختلالات روشن نيست ولي مقدار آنتي ژن که از تزريق خون وارد بدن شخص گيرنده ميشود بسيار زياد است ( ANTIGENIC BOMBARDMENT) . اختلال عمل طحال و يا طحال برداري که در اغلب کساني که احتياج مزمن به تزريق خون دارند انجام ميگيرد و بالاخره سيدروز که در نتيجه ترانسفوزيون مکرر پيش مي‌آيد .

کمبود ايمني اکتسابي AIDS در اشخاص هموفيلي در بعضي کشورها صد در صد است ولي بروز عفونت در آنها کمتر اتفاق افتاده است .

در بيماران تالاسميک که تزريق خون داشته اند و يا تالاسمي انترمديا که تزريق خون نداشته اند هر دو گروه دچار اختلال ايمني اکتسابي خفيف مي‌شوند .

بررسي خون براي رترويروس

بررسي براي وجود رترو ويروسها در خون اهداء شده از سه سال پيش شروع شده است و در حال حاضر براي سه نوت رتروويروس HTLVIII (HIV-1  ) HTLV - IV و HTLV-1

در خون تست ميشود و علاوه بر اين فاكتورهاي تجارتي نيز براي جلوگيري از انتقال ويروس با گرما استرليزه مي‌شوند.

تزريق خون شخص بخود AUTOLOGOUS BLOOD TRANSFUSION

براي جلوگيري از انتقال بيماري اين كار انجام ميگيرد خون ميتواند هفته ها قبل گرفته شود يا خوني كه در موقع جراحي از رخم خارج ميشود جمع آوري گردد و يا چند روز قبل از جراحي گرفته شود . پس از بروز بيماري نقصان ايمني اكتسابي تعداد بيشتري از تزريق خونهاست اتولوگوس شده است بعضي از جراحي ها كه احتياج به خون دارد بطور برنامه ريزي شده انجام ميگيرد و ميتوان قبلا براي آن خون را آماده كرد . خون را ميتوان منجمد كردو مدتها آنرا استفاده كرد.

عوارض انتقال خون

اغلب اين عوارض ناشي از اشتباه ما در گروه بندي است در حقيقت اشتباه در نوشتن گروه بر روي كيسه خون و يا اشتباه تزريق است . يعني خون آمائه شده براي يك شخص به شخص ديگر.

در هر صورت اگر خون نامتجانس تزريق شود . عوارض بروز مي كند.

عوارض همولتيك : ٢٠ تا ١٠٠ سي سي خون نامتجانس مي تواند ايجاد راكسيون كند و منجر به مرگ شود.

اين عارضه بعلت نابودي سلولهاي دهنده با پلاسما گيرنده بروز مي كند . راكسيون فوري بعلت ABO و بندرت Rh ديده ميشود . آنتي بادي هاي نادر مانند Kell و دافي FY در بدن بيشتر از لوله آزمايش ايجاد راکسيون مي کنند . زيرا احتياج به کمپلمان دارند و ممکن است در لوله آزمايش نشان داده نشود.

راکسيون ويروس . آنتي بادي وجود نداشته و پس از تزريق خون بوجود آمده است .

هموليز يک يا دو هفته بعد اتفاق مي‌افتد و در کسانيکه قبلا تزريق داشته اند بوچود مي‌آيد . خون قبل از تزريق بايد گرم شود. زيرا آگلوتينن سرد يکي از علل مهم عوارض مزاحم خوني مي‌باشد .

علائم باليني تزريق خون نامتجانس : در مدت چند دقيقه بروز مي‌کند و گاهي تا دو ساعت به تاخير مي‌افتد ، بيقراري ، تنگ نفس ، فشار زير جناغ ( اسپاسم عروق کرونر ) درد شکم ( افزايش حرکات دودي ) استفراغ - سر درد - لرز - درد کمر - علائم ( Pinmonted intravascular coagulution) DIC  نارسائي کليه ( بعلت فعال شدن کمپلمان ) سقوط فشار خون - نبض تند و شو ک .

نارسائي کليه با ادرار خوني شروع ميشود . سپس آنوري پديد مي‌آيد . اگر بهبودي حاصل شود يک دوره پلي اوري همراه با از دست دادن الکتروليت وجود دارد .

اگر خون راکسيون داد فورا تزريق آن بايد قطع شود و بررسي براي اشتباه در کراس ماچ انجام گيرد . گاهي رشد ميکربهايي که در محيط سرد رشد ميکنند در خون موجب عارضه ميشود .

درمان بيمار پس از قطع خون تزريق کورتيزون . مانيتول Manitol ٢٠ درصد يکصد سي سي تا ٥٠٠ سي سي براي افزايش ادرار بمقدار ٥٠ سي سي در ساعت است .

اگر ادرار باز نشد و آنوري و اليگوري بروز کرد درمان نارسائي کليه آغاز ميگردد .

راکسيون هاي تب دار : اين راکسيون ها معمولا خفيف است .

آمبولي هوا مسموميت با سيترات و پتاسيم از عوارض نادر انتقال خون هستند .

پلاسمافورز Plasma phoresis ، در بسياري از بيماريهاي عمومي بکار گرفته مي‌شود اساس آن گرفتن پلاسما و برگرداندان گلبولهاي قرمز و سفيد به بيمار است .

در بيماريهاي ايمون کمپلکس - لوپوس - ماکروگلبوليما - اپيوپاتيک ترمبوسيتوپني و TTP ( ترمبوتيک ترمبوسيتوپنيک پورپورا ) مفيد است .

تزريق پلاکت : پلاکت بطور جداگانه از خون تهيه ميشود و بصورت پلاکت Conlentoato تزريق ميگردد و عوارض تزريق آن علاوه بر عوارض انتقال خون بعلت وجود HLA در سطح پلاکت عوارض مربوط به آنتي ژن هاي لکوسيت مي‌باشد .

پايان