راهنما برای شیمی درمانی و تغییر مقدار دارو :

  تجویز موفق شیمی درمانی بستگی به چند عامل حیاتی دارد که شامل سن بیماران وperformance status   و بیماری های ناتوان کننده همراه و وضعیت اولیه هماتولوژیک و کبد و کلیه دارد مقدار شیمی درمانی را باید بر اساس این پارامتر ها تنظیم نمود و بر اساس عوارض ایجادکننده دارو در بیمار در تجربه با درمان قبلی باید شیوه درمان را تنظیم نمود در این فصل به شرایط بیمار و شیوه های تعیین کلیرانس کراتینین و سطح بدن و مقدار دارو تعیین مقدار دارو در شرایط ميلوساپرشن و غیر طبیعی بودن کبد و راهنمایی برای مواردی که مقدار بالای دارو یا نارسایی کلیوی و نشت خارج عروقی ایجاد گردد بررسی می گردد

  جدول اول : performance                                        scales                                                

  performance   ------------------------------------------------------------------karnofsly

طبیعی – شواهدی از بیماری ندارد -------------------------------------------------------100%

قادر به انجام فعالیت طبیعی است و علائم اندکی از بیماری دارد---------------------------------90%

انجام فعالیت روزانه با کوشش ووجود تعدادی علائم بیماری -----------------------------------80%

عدم توانایی در انجام فعالیت طبیعی می تواند از خود مراقبت کند -------------------------------70%

گاهی نیاز به کمک دارد ----------------------------------------------------------------60%

نیاز به کمک قابل توجه دارد و مکرر نیاز به مراقبت طبی دارد--------------------------------50%

ناتوان و نیاز به مراقبت خاص دارد ------------------------------------------------------40%

به شدت ناتوان است و بستری در بیمارستان می تواند نیاز باشد-------------------------------30%

جهت حفاظت از بیمار نیاز به بستری هست و بسیار بیمار است ------------------------------20%

ناتوان است و بیماری سریع پیشرفت می کند ----------------------------------------------10%

مرگ-----------------------------------------------------------------------------------0

 

performance ---------------------------------------------------------------------------------ECOG

صفر---------  بدون علامت – فعالیت طبیعی

1 ------------ تحرک کامل است علامت دارد ولی قادر به انجام فعالیت روزانه است

2 ----------- علامت دارد و در کمتر از 50% وقت خود را در بستر می گذراند

3------------ علامت دارد قادر به نگه داری اندک از خود می باشد و بیش از 50% وقت خود را در بستر می گذراند

4 ---------   کاملا ناتوان است نمی تواند از خود مراقبت کند و 100% وقت خود را در بستر می باشد

5 ------------ مرگ

 

تعیین کلیرانس کراتینین

 

تعیین کلیرانس کراتینین به وسیله فرمولCOCKCROFT-GAULT   که براساس سن و وزن و سرم کراتینین می باشد بدست می آید

                                                                       (سن-140 Χ  وزن کیلو گرم)

کلیرانس کراتینین مردان – میلی لیتر در دقیقه =     ----------------------------------

                                                                 (میلی گرم/ دسی لیتر) کراتینین سرمΧ72

 

                                          ( 85/0Χ(سن-140)Χوزن کیلو گرم)

کلیرانس کراتینین در زنان =  ------------------------------------

                                        ( میلی گرم / دسی لیتر) کراتینین سرمΧ72

                                           

روش دیگر تعیین کلیرانس کراتینین بر اساس جمع آوری ادرار است

 

                                 حجم ادرار      کراتینین ادرار

کلیرانس کراتینین  =  -------------Χ ---------------

                                      زمان         کراتینین سرم

 

تعیین ناحیه هدف در منحنی  ( AUC ) TARGET AREA UNDER THE CURVE را تحت عنوان غلظت دارو در منحنی زمان بیان می کنند و نشان دهنده مواجه شدن بیمار به کل دارو است و به صورت غلظت در واحد به میلی گرم در میلی لیتر در دقیقه بیان می شود concentrate  x  units (mg/ml  x  min )  

 

تعیین مواجه شدن با کاربو پلاتین براساس مقادير و عملکرد کلیوی به صورت زیر است              

                

CARBOPLATIN  DOSE  ( mg)  = target  AUC  ( mg/ml  x  min  ) x  ( GFR(ml/min  +25 )

 

باید توجه داشت که مقدار کل دوز بر اساس میلی گرم است نه میلی گرم بر متر مربع -  Target AUC اغلب بین 5 و7 میلی گرم در میلی لیتر در دقیقه برای بیمارانی است که قبلا درمان نشده اند و در بیمارانی که قبلا درمان گرفته اند              AUC کمتری به میزان 4و6 میلی گرم بر میلی لیتر در دقیقه مد نظر گرفته می شود AUC  بالای 7 به طور کلی با بهتر شدن وضعیت درمان همراه نمی باشد

 

تعیین مقدار دارو

  1. مقدار دارو را بر اساس سطح بدن BSA  میلی گرم بر متر مربع محاسبه می کنیم
  2. BSA را به طور مشخص به وسیله جمع آوری  Nomogram  scale , BSA است
  3. وقتی BSA  تعیین شد BSA  را ضرب در مقدار دارو در رژیم درمانی خاص می کنیم تا مقدار کلی دارو تعیین گردد
  4. در افراد چاق وزن اید ه آل بدن در مقابل وزن واقعی بیمار را ممکن است برای محاسبه BSA بکار برد مهم این است که به جدول IBW  جهت تعیین IBW براساس قد مراجعه نمود وقتی IBW معلوم شد 3/1 مقدار IBW  را به IBW اضافه می کنیم واین برای تعیین BSA  بکار می رود
  5. IBW  را می توان به صورت زیر هم محاسبه کرد
  6. IBW  برای مرد بر اساس کیلو گرم  = 50 + 3/2کیلو گرم بر اینچ بالای 5 فوت
  7. IBW برای زن اساس کیلو گرم  =5/45 + 3/2 کیلو گرم بر اینچ بالای 5 فوت

 

محاسبه سطح بدن در افراد بالغ----------------------------------------AMPUTEES

                                                                                                      Part

قسمت بدن-----------------------------------------------------سطح بدن در آن قسمت

دست وپنج انگست -------------------------------------------------------3

قسمت پایین بازو --------------------------------------------------------4

قسمت بالای بازو -------------------------------------------------------6

پاها -------------------------------------------------------------------3

قسمت تحتانی ساق پا -----------------------------------------------------6

ران--------------------------------------------------------------------12

 

                  BSA( m²) =[BSA  X % BSA  Part ]

               BSA =  body  surface  area

BSA part  =  body  surface  area

 

راههای اصلی برای درصد شیمی درمانی بر اساس معیارهای هماتولوژیک

_____________________________________________________

                                                                                      گرانولوسیت 10

پلاکت -                             2<                                799-75                749- 1              1>

100 هزار<                       100                                   75                      50                صفر

50 هزار-99هزار                50                                    50                      50                 صفر

زیر 50 هزار                      صفر                                 صفر                   صفر               صفر

 

 

راهنمای کلی بر اساس عملکرد کبدی

 

 دارو---------------------------کاهش مقدار دارو د راختلال کار کبدی

alemtuzumab ------------- در دسترس نمی باشد

Altretamine--------------  نیاز به کاهش دارو نمی باشد

Amifostine---------------  همان

Aminoglutrthemide--------همان

Amsacrine-----------------اگر بیلیروبین بالای 2 میلی گرم دردسی لیتر باشد 25% میزان دارو را کاهش می دهیم

Anastrozole----------------باید مقدار راکم کرد ولی مقدار خاصی توصیه نشده است

Arsenic trioxide------------نیاز به کاهش مقدار نیست

L-asparaginase-------------نیاز به کاهش مقدار نیست

Bicalutamide---------------همان

Bleomycine----------------همان

Buserelin-------------------ندارد

Busulfan--------------------ندارد

Capecitabine---------------ندارد

Carboplatine---------------ندارد

Carmustine-----------------ندارد

Chorombucil---------------ندارد

Cisplatine------------------ندارد

Cladribine------------------ندارد

Cyclophosphamide---------کاهش مقدار دارو به میزان 25% در مواردي  که بیلیروبین 3-³4میلی گرم در دسی لیتر باشد یاSGOT  بالای 180 میلی گرم در دسی لیتر باشد باید انجام داد

Cytarabine------------------فرمول خاصی برای کاهش مقدار نیست ولی نیاز به کاهش مقدار دارو هست

Decarbazine----------------نیاز نیست

Dactinomycine--------------اگر بیلیروبین بالای 3 میلی گرم در دسی لیتر باشد مقدار را کم می کنیم

Daunorubicine---------------در مواردی که بیلیروبین بالای 5/1 –3 میلی گرم در دسی لیتر باشد مقدار را کم می کنیم اگر بیلیروبین بالای 5 میلی گرم در دسی لیتر باشد مقدار را محدود می کنیم

Docetaxel-------------------در بیلیروبین 5/1-3 میلی گرم در دسی لیتر وSGOT  بالای 60 میلی گرم در دسی لیتر یا الکالن فسفاتاز بالای 5/2 برابر حد طبیعی  مقدار را باید محدود کرد

Doxorubicine----------------اگر بیلیروبین 5/1- 3 میلی لیتر در دسی لیتر باشد مقدار را50% کاهش می دهیم. اگر بیلیروبین 3-5 میلی گرم در دسی لیتر باشد مقدار را75% کاهش می دهیم و در بیلیروبین بالای 5 میلی گرم در دسی لیتر مقدار را محدود می کنیم

Doxorubicine liposome------اگر بیلیروبین 5/1 –3 میلی گرم در دسی لیتر باشد مقدار را 50% کاهش می دهیم اگر بیلیروبین 3-5 میلی گرم در دسی لیتر باشد مقدار را 755 کاهش می دهیم و در بیلیروبین بالای 5 میلی گرم در دسی لیتر مقدار را محدود می کنیم

Estramustine-----------------نیاز به کاهش نیست

Etoposide--------------------اگر بیلیروبین 5/1-3  میلی گرم در دسی لیتر باشد و یاSGOT  در حد 60-180 میلی گرم در دسی لیتر باشد مقدار را 50% کاهش می دهیم اگر بیلیروبین بالای 3 میلی گرم در دسی لیتر و یا بالای 180 میلی گرم در دسی لیتر باشد باید مقدار را محدود کرد

toposide phosphate--------- اگر بیلیروبین 5/1-3 میلی گرم در دسی لیتر یا60-180 میلی گرم در دسی لیتر باشد مقدار را 50% کاهش می دهیم در بیلیروبین بالای 3 میلی گرم در دسی لیتر یا بالای 180 میلی گرم در دسی لیتر  مقدار را محدود می کنیم

Floxuridine-------------------نیاز نیست

--Fludarabine----------------نیاز نیست

5-FU------------------------در بیلیروبین بالای 5 میلی گرم در دسی لیتر مقدار  را محدود می کنیم

Flutamide--------------------فرمول خاصی برای کاهش مقدار نیست در بیلیروبین بالای 3 میلی گرم در دسی لیتر ممکن است نیاز به کاهش مقدار باشد

Gemcitabine-----------------نیاز نیست

Gosereline-------------------نیاز نیست

Hydroxyurea----------------نیاز نیست

Idarubicine------------------اگر بیلیروبین 5/1- 3 میلی گرم در دسی لیتر و یاSGOT  60-180 میلی گرم در دسی لیتر باشد مقدار را 25% کاهش می دهیم اگر بیلیروبین 3-5 میلی گرم یاSGOT  بالای 180 میلی گرم در دسی لیتر باشد مقدار دارو را 50% کاهش می دهیم در بیلیروبین بالای 5 میلی گرم در دسی لیتر مقدار رامحدود می کنیم

Ifosfamide------------------نیاز نیست

Imatinib---------------اگر بیلیروبین بالای 3 میلی گرم در دسی لیتر و یا SGPT بالای 5 برابر باشد دارو را باید محدود کرد وقتی بیلیروبین زیر 5/1 و یا SGOT  زیر 5/2 برابر حد طبیعی باشد مقدار دارو را از 400 میلی گرم به 300 میلی گرم و یا از  600 میلی گرم به 400 میلی گرم تقلیل می دهیم

Interferon -alfa-------------نیاز نیست

Irinotecan------------------در شرایطی که نارسایی کبدی داریم مثل اسیت و انسفالوپاتی و یرقان دارو را محدود می کنیم و زودتر از 7 روز بعد از بهبودی ناشی از اختلال شدید کبدی مجدد شروع نمی کنیم

Isotretinoin-----------------فرمول خاصی برای کاهش نداریم ولی در موارد لزوم کاهش می دهیم

Leucovorin-----------------فرمول خاصی نداریم ولی در موارد لزوم کاهش می دهیم

Leuprolide------------------نیاز نیست

Lomostine------------------نیاز نیست

Mechlorethamine-----------نیاز نیست

Megestrol  acetate----------نیاز نیست

Melphalan------------------نیاز نیست

-Mercaptopurine-----------نیاز ندارد

 Mesna --------------------نیاز ندارد

Methotrexate---------------اگر بیلیر وبین 1/3-5 میلی گرم در دسی لیتر و یا SGOT  بالای 180 میلی گرم در دسی لیتر باشد مقدار دارو را 25% کاهش می دهیم در بیلیروبین بالای 5 میلی گرم در دسی لیتر مقدار را محدود می کنیم

Mitomycine -C--------------نیاز نیست

Mitotane--------------------فرمول خاصی برای کاهش مقدار نداریم و کاهش مقدار در اختلال کار کبدی می تواند نیاز باشد

Mitoxantrone---------------در بیلیروبین بالای 3 میلی گرم در دسی لیتر مقدار را 25% کاهش می دهیم

Milutamide------------------فرمول خاصی برای کاهش نداریم در بیلیروبین بالای 3 میلیگرم در دسی لیتر مقدار  را کاهش می دهیم

Oxaliplatine-----------------در دسترس نمی باشد

paclitaxel--------------------فرمول خاصی در مواردی که اگر بیلیروبین بالای 5/1-  3 میلی گرم در دسی لیتر و یا  SGOT   60-180 میلی گرم در دسی لیتر باشد نداریم و در مقدار بیلیروبین بالای 5 میلی گرم در دسی لیتر و یا     بالای 180 میلی گرم در دسی لیتر باید مقدار را محدود کرد

pegasparaginase-------------نیاز نیست

pemetrexel------------------نیاز نیست

pentostatine-----------------نیاز نیست

raltritrexel-------------------نیاز نیست

rituximab--------------------نیاز نیست

streptozotocine--------------نیاز نیست

tamoxifene-------------------نیاز نیست

temozolomide----------------نیاز نیست

teniposide--------------------فرمول خاصی نداریم ولی می تواند نیاز به کاهش مقدار باشد

thalidomie---------------------در دسترس نمی باشد

thioguanine------------------- اگر بیلیروبین بالای 5 میلی گرم در دسی لیتر باشد مقدار را محدود می کنیم

thiotepa-----------------------فرمول خاصی نداریم ولی می تواند نیاز باشد

topotecan---------------------در دسترس نمی باشد

tritinoin------------------------اگر بیلیروبین 1/3 –5 میلی گرم در دسی لیتر باشد و یاSGOT   بالای 180 میلی گرم در دسی لیتر باشد مقدار دارو را تا حد اکثر 25 میلی گرم بر متر مربع کاهش می دهیم

trimetrexate--------------------فرمول خاصی نداریم ولی می تواند نیاز باشد

UFT---------------------------نیاز نیست

vinblastin-----------------------اگر بیلیروبین زیر 5/1 میلی گرم در دسی لیتر باشد و SGOT 60-180 میلی گرم در دسی لیتر باشد مقداردارو را 50% کاهش می دهیم و اگر بیلیروبین بالای 3 میلی گرم در دسی لیتر و یاSGOT   بالای 180 میلی گرم در دسی لیتر باشد مقدار را محدود می کنیم

vincristin----------------اگر بیلیروبین زیر 5/1 و  direct زیر 60 میلی گرم در دسی لیتر باشد نیاز به کاهش مقدار نیست . در بیلیروبین بالای 3 و  SGOT  بالای 180 میلی گرم در دسی لیتر مقدار را محدود می کنیم

vinorelbine---------------------در بیلیروبین زیر 2 میلی گرم در دسی لیتر نیاز به کاهش نیست در بیلیروبین 2-3 میلی گرم در دسی لیتر مقدار را 50% کاهش می دهیم و در بیلیروبین بالای 5 میلی گرم در دسی لیتر مقدار را محدود می کنیم

 

راهنمای شیمی درمانی بر  اساس کارکرد کلیوی

 

دارو                             مقدار کاهش داروی تجویز شده

ALEMUTUMUZUMAB-------------------در دسترس نمی باشد

ALTRETAMINE---------------------------در دسترس نمی باشد

AMIFOSTINE-----------------------------در دسترس نمی باشد

AMINOGLOTETHEMIDE----------------در دسترس نمی باشد

AMSCRINE-------------------------------در دستر س نمی باشد

ANASTROZOLE--------------------------نیاز به کاهش دارو ندارد

ARSENIC TRIOXIDE---------------------فرمول خاصی برای کاهش ندارد ولی در مواردی لازم به کم کردن هست

L-ASPARAGINE--------------------------اگر کلیرانس کراتینین زیر 60 میلی لیتر در دقیقه باشد مقدار را باید محدود کرد

BICALUTAMIDE--------------------------نیاز به کاهش مقدار نیست

BLEOMYCINE----------------------------اگر کلیرانس کراتینین  بالای 60 میلی لیتر دردقیقه باشد نیاز به کاهش ندارد اگر کلیرانس کراتینین 10-60 میلی لیتر در دقیقه باشد مقدار دارو را 25% کاهش می دهیم و اگر کلیرانس کراتینین زیر 10 میلی لیتر در دقیقه باشد مقدار را 85% کاهش می دهیم

BUSERELIN-------------------------------دردسترس نمی باشد

BUSULFAN-------------------------------در دسترس نمی باشد

CAPECITABINE--------------------------اگر کلیرانس کراتینین 30-50 میلی لیتر در دقیقه باشد مقدار دارو را 25% کاهش می دهیم در کلیرانس زیر 30 میلی لیتر در دقیقه مقدار را محدود می کنیم

CARBOPLATINE-------------------------در کلیرانس کراتینین بالای 60 میلی لیتر در دقیقه نیاز به کاهش ندارد مقدارAUC   بر اساس کلیرانس کراتینین تغییر می دهیم

CARMUSTINE----------------------------در کلیرانس زیر 60 میلی لیتر در دقیقه مقدار را محدود می کنیم

CHLORAMBUCILE-----------------------نیاز به کاهش ندارد

CISPLATINE------------------------------کلیرانس کراتینین بالای 60 میلی لیتر در دقیقه نیاز به کاهش ندارد در کلیرانس 30-60 میلی لیتر در دقیقه مقدار را 50% کاهش می دهیم و در کلیرانس زیر 30 میلی لیتر در دقیقه مقدار را محدود می کنیم

CLADRIBINE-----------------------------در دسترس نمی باشد

CYCLOPHOSPHAMIDE-----------------در کلیرانس بالای 50 میلی لیتر در دقیقه مقدار را کاهش نمی دهیم اگر کلرانس کراتینین 10-50  میلی لیتر در دقیقه باشد مقدار را 25% کاهش می دهیم و در کلیرانس زیر10 میلی لیتر دردقیقه مقدار را 50% کاهش می دهیم

CYTARABINE----------------------------فرمول خاصی برای کاهش نداریم ولی کاهش مقدار نیاز است

DACARBAZINE--------------------------فرمول خاصی برای کاهش نداریم ولی کاهش مقدار نیاز است

DACTINOMYCINE----------------------در دسترس نمی باشد

DAUNORUBICINE-----------------------نیاز به کاهش ندارد

DEXRAZOXANE-------------------------در دسترس نمی باشد 

DOCETAXEL-----------------------------نیاز به کاهش ندارد

DOXORUBICINE-------------------------در دسترس نمی باشد   

  LIPOSOME-DOXOROBICINE---------نیاز به کاهش ندارد

ESTRAMUSTINE--------------------------در دسترس نمی باشد

ETOPOSIDE-------------------------------اگر کلیرانس کراتینین بالای 50 میلی لیتر در دقیقه باشد نیاز به کاهش ندارد در کلیرانش کراتینین 10-50 میلی لیتر در دقیقه 25% کم می کنیم در کلیرانس کراتینین زیر 10 میلی لیتر در دقیقه مقدار را 50% کاهش می دهیم

ETOPOSIDE  PHOSPHATE---------------در کلیرانس بالای 50 میلی لیتر در دقیقه نیاز به کاهش ندارد در کلیرانس 10-50 میلی لیتر در دقیقه 25% کاهش می دهیم و در کلیرانس کراتینین زیر 10 مقدار را 50% کاهش می دهیم

FLOXURIDINE----------------------------در دسترس نمی باشد

FLUDARABINE----------------------------فرمول خاصی نداریم ولی مقدار را باید کاهش داد

5-FLUROURACILE------------------------نیاز به کاهش ندارد

FLUTAMIDE-------------------------------در دسترس نمی باشد

GEMCITABINE----------------------------نیاز به کاهش ندارد

GOSERELINE------------------------------نیاز به کاهش ندارد

HYDROXY UREA-------------------------در کلیرانس کراتینین زیر 10 میلی لیتر در دقیقه مقدار را 80% کاهش می دهیم

IDARUBICINE-----------------------------نیاز به کاهش ندارد

IFOSFAMIDE------------------------------در دسترس نمی باشد

IMATINIB----------------------------------نیاز به کاهش ندارد

INTETFERON-alfa-------------------------نیاز به کاهش ندارد

INTERLEUKINE  -2-----------------------در کراتینین سرم بالای 5/4میلی گرم در دسی لیتر و یا کراتینین سرم بالای 4در حضور وجود overload  مایعات مقدار را محدود و یا قطع می کنیم 

IRINOTECAN-----------------------------نیاز به کاهش ندارد

ISOTRETINOIN---------------------------در دستر س نمی باشد

LEUCOVORIN----------------------------نیاز به کاهش ندارد

LEUPROLIDE------------------------------در دسترس نمی باشد

LOMUSTINE-------------------------------در کلیرانس کراتینین زیر 60 میلی لیتر در دقیقه مقدار را محدود می کنیم

MECHLORETHAMINE--------------------در دسترس نمی باشد

MEGESTROL  ACETATE------------------در دسترس نمی باشد

MELPHALAN------------------------------نیاز به کاهش ندارد ولی در حضور اختلال کلیوی باید با احتیاط کرد

-MERCAPTOPURINE6 فرمول خاصی برای کاهش نداریم و مقدار را براساس اختلال کلیوی با اضافه کردن فواصل تزریق و یا کاهش مقدار دارو تنظیم می کنیم

MESNA------------------------------------در دسترس نمی باشد

METHOTREXATE-------------------------در کلیرانس کراتینین بالای 60 میلی لیتر در دقیقه نیاز به کاهش نیست در کلیرانس 30-60 میلی لیتر در دقیقه 50% مقدار را کم می کنیم

MITOMYCINE –C------------------------در کلیرانس بالای 60 نیاز به کاهش ندارد ودر کلیرانس 10-60 مقدار را 25% کاهش می دهیم و در کلیرانس زیر 10 مقدار را 50% کم می کنیم

MITOTANE--------------------------------در دستر س نمی باشد

MITOXANTINE---------------------------نیاز به کاهش ندارد

NILUTAMIDE-----------------------------نیاز به کاهش ندارد

OXALIPLATINE--------------------------در دسترس نمی باشد

PACLITAXEL-----------------------------نیاز به کاهش ندارد

PEGASPARAGINASE --------------------در دسترس نمی باشد

PEMETREXED----------------------------در مواردی که کلیرانس کراتینین زیر 60 میلی لیتر در دقیقه باشد کاهش مقدار نیاز نمی باشد و متناسب با کلیرانس کراتینین مقدار را کم می کنیم

PENTOSTATINE--------------------------فرمول خاصی نداریم ولی اگر کراتینین کلیرانس 30-60 میلی لیتر در دقیقه باشد مقدار را کم می کنیم

PROCARBAZINE-------------------------اگر کلیرانس کراتینین زیر 30 میلی لیتر در دقیقه باشد مقدار رامحدود می کنیم

RALTITREXED---------------------------اگر کلیرانس کراتینین بالای 60 میلی لیتر دردقیقه باشد نیاز به کاهش مقدار نیست اگر کلیرانس کراتینین 25-60 میلی لیتر در دقیقه باشد مقدار را 50% کاهش می دهیم در کلیرانس کراتینین زیر 25 میلی لیتر در دقیقه مقدار را محدود می کنیم

RITUXIMAB------------------------------در دسترس نمی باشد

STERPTOZOTOCINE--------------------در کلیرانس کراتینین زیر 60 میلی لیتر در دقیقه مقدار را محدود می کنیم

TAMOXIFENE----------------------------نیاز به کاهش ندارد

TEMOZOLOMIDE------------------------در دسترس نمی باشد

TEINPOSIDE------------------------------فرمول خاصی نداریم ولی نیاز به کاهش می تواند باشد

THALIDOMIDE---------------------------در دسترس نمی باشد

THIGUANINE-----------------------------در دسترس نیست

THIOTEPA---------------------------------فرمول خاصی نداریم ولی نیاز به کاهش می تواند باشد

TOPOTECAN------------------------------اگر کلیرانس کراتینین بالای 60 میلی لیتر در دقیقه باشد نیاز به کاهش مقدار نیست اگر کلیرانس کراتینین 10-60 میلی لیتر در دقیقه باشد مقدار را 50% کاهش می دهیم در کلیرانس کراتینین زیر 10 میلی لیتر در دقیقه مقدار را محدود می کنیم

TRASTUZUMAB---------------------------در دسترس نمی باشد

TRETINOIN--------------------------------در نارسایی کلیوی حداکثر تا 25 میلی گرم بر متر مربع می توان دارو را داد

TRIMETREXATE--------------------------نیاز به کاهش ندارد

UFT----------------------------------------نیاز به کاهش ندارد

VINBLASTINE----------------------------نیاز به کاهش ندارد

VINCRISTINE-----------------------------نیاز به کاهش ندارد

VINORELBINE----------------------------نیاز به کاهش ندارد

 

راهنمای دیالیز و داروهای شیمی درمانی

 

      دارو ------------------------همو دیالیز --------------------------دیالیز پریتونه ال 

alemtuzumab---------------ناشناخته-----------------------------ناشناخته

altretamine-----------------ناشناخته-----------------------------ناشناخته

aminoglutethemide---------- دارد -------------------------------نامعلوم

amsacrine-------------------نامعلوم-----------------------------نامعلوم

anastrozole------------------نامعلوم-----------------------------نامعلوم

arsenic   trioxide-------------نامعلوم-----------------------------نامعلوم

bicalutamide-----------------نامعلوم-----------------------------نامعلوم

bleomycine------------------ندارد-------------------------------نامعلوم

buserelin--------------------نامعلوم------------------------------نامعلوم

busulfan---------------------نامعلوم------------------------------نامعلوم

capecitabine-----------------نامعلوم------------------------------نامعلوم

carboplatine-----------------دارد---------------------------------ندارد

carmustine-------------------ندارد--------------------------------نامعلوم

chlorambucil-----------------نامعلوم------------------------------نامعلوم

cisplatine---------------------دارد--------------------------------ناشناخته

cladribine---------------------نامعلوم -----------------------------نامعلوم

cyclophosphamide------------دارد -------------------------------نامعلوم

cytarabine--------------------نامعلوم------------------------------ندارد

decarbazine-------------------نامعلوم-----------------------------نامعلوم

dactinomycine----------------نامعلوم------------------------------نامعلوم

daunorubicine-----------------نامعلوم-----------------------------نامعلوم

docetaxel----------------------نامعلوم----------------------------نامعلوم

doxorubicine-------------------ندارد-----------------------------نامعلوم

doxorubicine   liposome--------نامعلوم----------------------------نامعلوم

estramustine-------------------نامعلوم-----------------------------نامعلوم

etoposide----------------------ندارد -----------------------------نامعلوم

etoposide   phosphate---------نامعلوم ----------------------------نامعلوم

floxuridine---------------------نامعلوم ----------------------------نامعلوم

fludarabine--------------------نامعلوم-----------------------------نامعلوم

5-fuorouracil------------------دارد-------------------------------نامعلوم

flutamide----------------------نامعلوم----------------------------نامعلوم

gemcitabine---------------------//---------------------------------//

gosereline-----------------------//---------------------------------//

hydroxyurea--------------------//---------------------------------//

idarubicine----------------------//---------------------------------//

ifosfamide-----------------------//---------------------------------//

imatinib-------------------------//---------------------------------//

irinotecan-----------------------//---------------------------------//

isotritinoin-----------------------//---------------------------------//

leuprolide-----------------------//---------------------------------//

lomustine----------------------ندارد ------------------------------نامعلوم

mechlorethamine---------------نامعلوم-----------------------------//

megestrol  acetate---------------//--------------------------------//

melphalan-----------------------//--------------------------------//

6-mercaptopurine Χ-----------------//--------------------------------//

methotrexate--------------------دارد------------------------------ندارد

mitomycine---------------------نامعلوم----------------------------نامعلوم

mitotane-------------------------//--------------------------------//

mitoxantrone--------------------//--------------------------------//

nilutamide-----------------------//--------------------------------//

oxaliplatine----------------------//--------------------------------//

paclitaxel------------------------//--------------------------------//

pentostatine---------------------//--------------------------------//

procarbazine--------------------//--------------------------------//

raltitrexed-----------------------//--------------------------------//

rituximab------------------------//--------------------------------//

streptozotocine------------------//--------------------------------//

tamoxifene----------------------//--------------------------------//

temozolomide-------------------//--------------------------------//

teniposide-----------------------ندارد----------------------------ندارد

thalidomide---------------------نامعلوم---------------------------نامعلوم

thioguanine----------------------//--------------------------------//

thiotepa-------------------------//--------------------------------//

topotecan-----------------------//--------------------------------//

trimetrexate---------------------//--------------------------------//

transtuzumab--------------------//--------------------------------//

vinorelbine----------------------//--------------------------------//

vincristine-----------------------//--------------------------------//

vinblastine----------------------//--------------------------------//

 

عوارض پوستی شیمی درمانی

دارو --------------------------------نشت----------------------تحریک

ALDESLEUKINE-------------------------نه-----------------------------نه

AMIFOSTINE-----------------------------نه-----------------------------نه

AMSACRINE-----------------------------بله-----------------------------نه

L-ASPARAGINASE-----------------------نه-----------------------------نه

BACILLUS –CALMETTE- GUERIN------نه-----------------------------نه

BLEOMYCINE----------------------------نه-----------------------------بله

BUSULFAN--------------------------------نه-----------------------------نه

CARBOPLATINE--------------------------نه----------------------------بله

CARMUSTINE-----------------------------نه----------------------------بله

CISPLATINE-------------------------------نه----------------------------بله

اگردر محلول با غلظت 5/0 میلی گرم در میلی لیتر بکار رود نشت عروقی می دهد

CLADRIBINE------------------------------نه-----------------------------نه

CYCLOPHOSPHAMIDE------------------نه-----------------------------نه

CYTARABINE-----------------------------نه-----------------------------نه

DACARBAZINE---------------------------نه-----------------------------بله

      DACTINOMYCINE-----------------------بله-----------------------------نه

DAUNORUBICINE------------------------بله-----------------------------نه

DAUNORUBICINE   LIPOSOME---------نه-----------------------------نه

DENILEUKINE DIFITITOX---------------نه-----------------------------بله

DEXRAZOXANE---------------------------نه----------------------------بله

DOCITAXEL-------------------------------نه-----------------------------نه

DOXORUBICINE--------------------------بله----------------------------بله

DOXORUBICINE  LIPOSOME------------نه----------------------------بله

EPIRUBICINE------------------------------بله----------------------------نه

ETOPOSIDE--------------------------------نه----------------------------بله

درمان زمانی لازم است که حجم زیادی نشت خارج عروقی پیدا کند

FLOXURIDINE----------------------------نه----------------------------نه

FLUDARABINE--------------------------نه----------------------------نه

5-FU----------------------------------------نه----------------------------نه

GEMCITABINE---------------------------نه----------------------------نه

IDARUBICINE-----------------------------بله---------------------------نه

IFOSFAMIDE------------------------------نه----------------------------بله

IRINOTECAN------------------------------نه----------------------------نه

MECHLORETHAMINE-------------------بله----------------------------نه

METHOTREXATE--------------------------نه---------------------------نه

MITOMYCINE-C--------------------------بله----------------------------نه

MITOXANTRONE------------------------بله-----------------------------نه

اولسراسیون به ندرت اتفاق می افتد مگر غلظت بالای دارو نفوذ کرده باشد

OXALIPLATINE---------------------------نه-----------------------------نه

PACLITAXEL------------------------------بله-----------------------------نه

PENTOSTATINE---------------------------نه-----------------------------نه

RALITITREXED----------------------------نه-----------------------------نه

RITUXOMAB-------------------------------نه-----------------------------نه

STREPTOZOCINE-------------------------بله-----------------------------بله

TENIPOSIDE-------------------------------بله-----------------------------بله

THIOTEPA----------------------------------نه-----------------------------بله

TOPOTECAN-------------------------------نه-----------------------------نه

TRASTUZUMAB---------------------------نه-----------------------------نه

TRIMETREXATE----------------------------نه-----------------------------نه

VINBLASTINE-----------------------------بله-----------------------------نه

VINCRISTINE------------------------------بله-----------------------------نه

VIDESINE ---------------------------------بله------------------------------نه

VINORELBINE-----------------------------بله-----------------------------بله

 

تحریک   :

1.   قادر به ایجاد راکسیون التهابی در محل است

2.   حساسیت در مسیر عروق و همراه با سوزش و اریتم

3.   برگشت عروقی طبیعی است

4.   صدمه کوتاه مدت بافتی که منجر به صدمه بافتی و نکروز نمی شود

نشت   :

1.   نفوذ دارو به بافت اطراف ایجاد اریتم و تاول می کند

2.   علائم میتواند 12-6ساعت بعد از دارو ایجاد گردد و شکایت بیمار می تواند سوزش در غیاب درد باشد

3.   در نکروز شدید علائم شامل گرفتاری تاندونها و مفاصل می تواند باشد

4.   برگشت خونی وجود ندارد

5.   میزان صدمه بافتی آن بستگی به قدرت نشت عروقی آن و حجم و غلظت انفیلتراسیون دارد و محل انفیلتراسیون و طول مدت مواجه شدن با دارو دارد و باید سریعا  در نشت خارج عروقی اقدام نمود

 

طبقه بندی تراتوژن بودن و استفاده  آن ها در حاملگی :

1.   گروه  A-------- مطالعات کنترل نشان داده که در حاملگی خطر ندارد

2.   گروه  B --------- شواهدی از خطر در حاملگی در آن ها وجود ندارد

·   مطالعات کنترل در حیوانات نشان داده که احتمال خطر دارد ولی در انسان این خطر نشان داده نشده است

·   مطالعات کنترل در حیوانات شواهدی از صدمه به جنین نداشته است هر چند همان مطالعات در انسان انجام نشده است چون مطالعات حیوانی پیش گویی کننده برای پاسخ انسانی نیست و بنابراین دارو ها را تنها در شرایطی بکار می بریم که تنها به مصرف آن در حاملگی نیاز باشد

3.   گروه  C ---------- خطر آن در حاملگی را نمی توان رد نمود مطالعات کنترل در حیوانات یا انجام نشده است و یا نشان داده که دارو تراتوزن و اثرات جنینی در حیوانات و یا عوارض دیگر دارد هر چند مطالعات دقیق در انسان انجام نشده اسن و دارو را تنها در شرایطی بکار می بریم که منافع آن بر مضرات آن بچربد

4.   گروه  D  ----------- شواهد واضحی از خطر آن در طول حاملگی را داریم دارو ایجاد صدمه به جنین در طی مصرف در حاملگی می کند اگر دارو را در طی حاملگی بکار بریم و یا در حین مصرف دارو بیمار حامله شود باید به بیمار در مورد عوارض و صدمه آن به جنین هشدار داد و هر چندمنافع درمانی آن میتواند بیش از عوارض آن باشد .

5.   گروهX   ------------به طور مطلق منع مصرف درحاملگی داد وقتی در طول حاملگی بکار رود ایجاد صدمه جنینی می کند و در بیمارانی که حین مصرف حامله شده اند و یا در طی حاملگی برای آن ها بکار رود منع مصرف دارد در چنین شرایطی باید بیمار از مضرات جنینی دارو اگاه گردد و در این شرایط خطرات دارو بیش از منافع دارو می باشد

 

رژیم های شیمی درمانی شایع

در این فصل شیمی درمانی توام وتک دارویی برای تومورهای توپر و بدخیمی های خونی بحث می شود تمام این شیوه های درمانی و مقدار آن ها توسط  FDA   تایید نشده است این فصل یک مرجع سریع برای دستیابی به دارو و انواع تومورها است و شامل تمام درمان ها نمی باشد

 

برای درک بهتر است که مروری کلی و به دقت به رژیم ها در مقدار خاص و برنامه های خاص گردد و به بروشور دارویی هر دارو قبل از تزریق توجه گردد تغییر رژیم بر اساس شرایط کلیوی – کبدی performance status    و عوارض دارویی و پاسخ افراد تعیین می گردد


 

سرطان انال

****************************************************************

5-FU + میتومایسین  C  + رادیاسون ( رژیم Wayne  state  )

======================================

5-FU----------1000میلی گرم بر متر مربع روزانه وریدی انفوزیون وریدی در روز 1-4 و 29-32

mitomycine -C---------------15 میلی گرم بر متر مربع –وریدی روز 1

رادیاسون--------200  cGy     روزانه روز 1-5 و 5-12 و 5-19   ( کل دوز رادیاسون 3000  cGy )

 

5-FU + میتومایسین  + رادیاسون  ( رژیم   EORTC  )

======================================

5-FU----------750میلی گرم بر متر مربع وریدی روزانه انفوزیون وریدی روز 1-5 و 29-33

-میتومایسین C ------------15 میلی گرم بر متر رمبع وریدی در روز 1

رادیاسون---------------180    cGy   روزانه در طی 5 هفته  ( مقدار کلی 4500  cGy   )

شیمی درمانی توام با رادیاسون بکار  می رود اگر پاسخ نسبی و یا کامل باشد  یک boost    1500-2000     cGy داده می شود

 

5-FU +سیس پلاتین + رادیاسون ( رژیم  MD anderson )

======================================

5-FU----------250 میلی گرم بر متر مربع / انفوزیون وریدی رو زانه روز 1-5 از هر هفته در رادیوتراپی

سیس پلاتین ----4 میلی گرم بر متر مربع روزانه انفوزیون وریدی در روز 1-5 از هر هفته رادیوتراپی

رادیوتراپی -----مقدار کلی 500/5   cGy   در طی 6 هفته

شیمی درمانی توام با رادیوتراپی بکار می رود

 

بیماری متاستاتیک و شیمی درمانی salvage

 

5-FU  + سیس پلا تین

======================================

5-FU-----------1000 میلی گرم بر متر مربع انفوزیون وریدی مداوم در روز 1-5

سیس پلاتین 100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 2

سیکل درمانی را هر 21-28 روز تکرار می کنیم


 

 

سرطان مثانه

****************************************************************

رژیم ترکیبی

 

 ITP

======================================

ifosfamide------1500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-3

paclitaxel-------200 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت روز اول

سیس پلاتین –70 میلی گرم بر متر مربع وریدی در روز 1

سیکل درمانی را هر 21 روز تکرار می کنیم و نیاز به G-CSF حمایتی می باشد

رژیم درمانی را می توان هر 28 روز هم تکرار نمود

 

 

Gemcitabine  + cisplatine

======================================

gemcitabine---------1000میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1 و8  و  15 

cisplatine----------75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز اول

تکرار سیکل هر 28 روز

 

MVAC

======================================

متوترکسات 30 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-  5  و  22

وین بلاستین ---------3 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  2 و    15  و  22

دوکسوروبیسین----30 میلی گرم بر متر مربع رویدی روز 2

سیس پلاتین -------70 میلی گرم بر متر مربع روز 2

تکرار سیکل هر 28 روز

 

CMV

======================================

Cisplatin-----100میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 2  ( 12 ساعت بعد از متوترکسات بکار می رود )

متوترکسات –30 میلی گرم بر متر مربع روز 1و    8

وین بلاستین -4 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1و    8

 تکرار سیکل هر 21 روز

 

CISCA

======================================

سیکلو فسفاماید –650 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

دوکسورو بیسین -50 میلی گرم بر متر مربع روز 1

سیس پلاتین 100 میلی گرم بر متر مربع روز 2

تکرار سیکل هر 21-28 روز

 

PACLITAXEL+  CARBOPLATINE

======================================

پاكلی تاکسل – 225 میلی گرم بر متر مربع در طی 3 ساعت روز اول

کاربو پلا تین - AUC  آن 6 ووریدی در روز 1 در طی 15 دقیقه بعد از پاکلی تاکسل بکار می رود

تکرار سیکل هر 21 روز

 

CAP

======================================

سیکلو فسفاماید -400 میلی کرم بر متر مربع وریدی روز 1

دوکسوروبیسین  40 میلی گرم بر متر مبع وریدی روز 1

سیس پلاتین -75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

======================================

رادیاسون  + CMV

======================================

سیس پلاتین – 70 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 2

متوترکسات -30 میلی گرم بر متر مربع روز 1و  15   و   22

وین بلاستین -3 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  2 و   15 و  22

تکرار سیکل هر 28 روز برای 2 دوره و رادیاسون را باید بعد از 2 سیکل شیمی درمانی بکار برد و مقدار رادیاسون 45    cGy    در کسر 180   cGy   در ترکیب با سیس پلاتین 70 میلی گرم بر متر مربع وریدی در روز 1 و 2 رادیاسون است

 

رژیم تک دارویی در سرطان مثانه

 

gemcitabine --1200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 و  8 و  15

تکرار سیکل هر 28 روز

پاکلی تاکسل -250 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 24 ساعت در روز اول

تکرار سیکل هر 21 روز

پاکلی تاکسل – 80 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای برای 3 هفته

تکرار سیکل هر 4 هفته


 

سرطان مغز

****************************************************************

درمان کمکی

 

رژیم چند دارویی

 

PCV

======================================

پروکاربازین –60 میلی گرم برمتر مربع خوراکی روز 8  -21

لوموستین -----130 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز 1

وین کریستین -----4/1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 8  و  29

تکرار سیکل هر 8 هفته برای 6 دوره

 

رژیم تک دارویی :

 

BCNU

======================================

BCNU------220 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 6-8 هفته برای یکسال  

 

یا

BCNU-------75-100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-2

تکرار سیکل هر 6---8 هفته

 

در سرطان پیشرفته

 

رژیم ترکیبی

 

PCV

======================================

پروکاربازین –75 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز 8  -21

لوموستین ----130 میلی گرم برمتر مربع خوراکی روز 1

وین کریستین 4/1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 8  و 29

تکرار سیکل هر 8 هفته

 

رژیم تک دارویی

 

BCNU------200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 6-8 هفته

پروکاربازین –150 میلی گرم برمتر مربع خوراکی تقسیم به سه دوز می کنیم

تکرار روزانه دارد

temozolomide ---150 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز 1-5

تکرار سیکل هر 28 روز اگر به خوبی تحمل شد می توان مقدار را تا 200 میلی گرم بر متر مربع اضافه نمود

irinotecan----350 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 90 دقیقه در روز 1

تکرار سیکل هر 3 هفته

یا

irinotecan-------125 میلی گرم بر متر رمبع وریدی هفته ای برای 4 هفته

تکرار سیکل هر 6 هفته


 

سرطان پستان

****************************************************************

درمان کمکی

 

رژیم ترکیبی

 

AC

======================================

دوکسوروبیسین -----60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیکلو فسفاماید ------600 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز تا 4 دوره

 

AC-T

======================================

دوکسوروبیسین –60 میلی گرم برمتر مربع وریدی روز 1

سیکلو فسفاماید -600 میلی گرم برمتر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز برای 4 سیکل بعد

پاکلی تاکسل –175  میلی گرم برمتر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل 21 روز یک بار بر ای 4 سیکل درمانی

 

A-T-C(close dense therapy )

======================================

دوکسوروبیسین ---60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار آن هر 2 هفته برای 4 سیکل و بعد

پاکلی تاکسل  --175 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 2 هفته برای 4 سیکل درمانی و بعد

سیکلو فسفاماید –600 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 2 هفته برای 4 سیکل درمانی

و تجویز Filgrastim  5 میکرو گرم بر کیلو گرم وزن بدن زیر جلدی روز 3-10هر هفته سیکل درمانی

 

CAF

======================================

سیکلو فسفاماید –600 میلی گرم برمتر مربع وریدی روز 1

دوکسوروبیسین –60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

5-FU--------600 میلی گرم برمترمربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز برای 6 سیکل

یا

سیکلوفسفاماید ---100 میلی گرم بر متر مربع روزانه خوراکی روز 1---14

متوترکسات ------40 میلی گرم برمتر مربع وریدی روز 1    و8

5-FU----600 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1  و8

تکرار سیکل هر 28 روز برای 6 سیکل

 

CMF(  BONADONNA  regime)

======================================

سیکلو فسفاماید –600 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

متوترکسات ------40 میلی گرم برمترمربع وریدی روز 1

5-FU-----600 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز برای 6 سیکل

 

CMF( IV regime)

======================================

دوکسوروبیسین ---75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز برای 4 سیکل

سپس

سیکلو فسفاماید ------600 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

متوترکسات ----40 میلی گرم برمتر مربع وریدی روز 1

5-FU------600 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز برای 8 سیکل

 

FEC

======================================

5-FU------500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

اپی روبیسین –100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیکلو فسفاماید ---500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز برای 6 سیکل

 

CMFP

======================================

سیکلو فسفاماید ---100 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز 1-14

متوترکسات –40 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1و    8

5-FU----600 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1و 8

تکرار سیکل هر 28 روز

 

رژیم تک دارویی

 

تاموکسی فن -20 میلی گرم خوراکی روزانه برای 5 روز در بیمارانی که استروژن رسپتور مثبت و یا استروژن رسپتور نامعلوم دارند

تکرار روزانه برای 5 سال

 

بیماری متاستاتیک

 

AC

======================================

دوکسوروبیسین ---60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیکلو فسفاماید ---600 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

AT

======================================

دوکسوروبیسین---50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

پاکلی تاکسل   -150 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 24 ساعت روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

یا

 

دوکسوروبیسین –60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز برای حداکثر 8 سیکل درمانی و بعد پاکلی تاکسل 175 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز1

تکرار سیکل هر 21 روز تا زمانی که بیماری در حال پیشرفت است

یا

پاکلی تاکسل ---175 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز تا زمانی که بیماری در حال پیشرفت است وبعد

دوکسوروبیسین  --60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز تا حداکثر 8 سیکل درمانی

 

CAF

======================================

سیکلو فسفاماید –600 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

دوکسوروبیسین -60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1   و 8

5-FU----500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1  و 8

تکرار سیکل هر 28 روز

 

CEF

======================================

سیکلو فسفاماید –75 میلی گرم بر متر مربع روزانه خوراکی روز 1-14

اپی روبیسین -60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1   و8

5-FU------500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز    1و 8

 

CMF( Banadonna  regimes)

======================================

سیکلو فسفاماید ---100 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز   1---14

متوترکسات ---40 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز    1و8

-5-FU----500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1     و 8

تکرار سیکل هر 28 روز

 

CMF  ( BOLUS  IV )

======================================

سیکلو فسفاماید –75 میلی گرم بر متر مربع روزانه خوراکی روز 1-14

اپی رو بیسین ----60 میلی گرم بر متر مربع رویدی روز       8

5-FU------500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1     و  8

 

Capecitabine + docetaxel  (X T)

======================================

Capecitabine ------------1250 میلی گرم بر متر مربع خوراکی 2 بار در روز برای روز 1----14

docitaxel----------75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1

تکرار سیکل هر 21 روز و جهت کاهش خطر عوارض بدون ایجاد اثرات کلینیکی ممکن است مقدار   capecitabine   را به حد 1000-900 میلی گرم بر متر مربع خوراکی 2 بار در روز 1-14

پاکلی تاکسل  ----175 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

capecitabine + paclitaxel ( XP)

======================================

capecitabine-----825 میلی گرم بر متر مربع خوراکی 2 بار در روز   1-14

پاکلی تاکسل ----175 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار هر 21 روز

 

capecitabine + navelbine ( XN)

======================================

capecitabine------1000  میلی گرم بر متر مربع خوراکی 2 بار  به مدت 1 ---14

navelbine-----25 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1---8

تکرار سیکل هر 21 روز

 

docitaxel  + doxorubicine

======================================

دوسی تاکسل ---75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

 دوکسوروبیسین ----50 میلی گرم بر متر رمبع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

FEC-100

======================================

5-FU----500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 

اپی روبیسین ---100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیکلو فسفاماید ---- 500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

paclitaxel+vinorelbine

======================================

پاکلی تاکسل ---135 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت روز اول شروع آن 1 ساعت بعد از

vinorelbine

vinorelbine--30 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 20 دقیقه روز    1 و  8

تکرار سیکل هر 28 روز یک بار

 

vinorelbine +doxorubicine

======================================

vinorelbine  ------25 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1و 8

دوکسوروبیسین –50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

trastuzumab+ paclitaxel

======================================

trastuzumab-----4 میلی گرم بر کیلو گرم وریدی loading   دوز و بعد 2 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن هفته ای

پاکلی تاکسل  -- 75 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت در روز اول

تکرار سیکل هر 21 روز

 

trastuzumab-----------4 میلی گرم بر کیلو کرم وزن بدن وریدی وسپس 2 میلی گرم بر کیلو گرم هفته ای

پاکلی تاکسل  -80 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای

تکرار سیکل هر 4 هفته

 

gemcitabine +paclitaxel

======================================

gemcitabine ---1250میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1  و8

پاکلی تاکسل –175 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

carboplatine +paclitaxel

======================================

کاربوپلا تین – AUC   6 وریدی روز 1

پاکلی تاکسل 200 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت روز اول

تکرار سیکل هر 21 روز

 

carboplatine +docitaxel

======================================

کاربو پلاتین --   AUC   6 وریدی در روز 1

دوسی تاکسل –75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

mitomycine + vin blastine

======================================

میتومایسین –20 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

وین بلاستین ---4/1-2 میلی گرم بر متر مربع وریدی انفوزیون مداوم در روز 1-5

تکرار سیکل هر 6-8 هفته است

 

رژیم تک دارویی :

 

تاموکسی فن –20 میلی گرم خوراکی روزانه

toremifen citrate---60 میلی گرم خوراکی روزانه

extemestane---25 میلی گرم خوراکی روزانه

anastrozole---1 میلی گرم خوراکی روزانه

letrozole---5/2 میلی گرم خوراکی

fulvestrant----250 میلی گرم عضلانی روز 1 تکرار آن هر ماه

megestrol-----40 میلی گرم خوراکی 4 بار در روز

trasuzumab-----4 میلی گرم بر کیلو گرم وریدیloading   دوز سپس 2 میلی گرم بر کیلو گرم وریدی هفته ای

تکرار سیکل هفته ای برای 10 هفته است در غیاب پیشرفت بیماری مقدارmaintenance  هفته ای آن  2 میلی گرم بر کیلوگرم است

 

capecitabine

 

1250 میلی گرم بر متر مربع خوراکی 2 بار  در روز برای 2 هفته وسپس یک هفته استراحت است

تکرار سیکل هر 21 روز است ممکن است در جهت کاهش عوارض بدون ایجاد اثرات کلینیکی  900-1000 میلی گرم بر متر مربع خوراکی 2 بار در روز است که در طی روز 1-14 می باشد

 

docitaxel

/M2100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

یا

35-40 میلی گرم بر متر مربع وریدی برای 6 هفته

تکرار سیکل هر 8 هفته است

 

paclitaxel

/M2---175 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت در روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

یا

80-100 میلی گرم بر متر مربع وریدی برای 3 هفته است

تکرار سیکل هر 4 هفته است

 

vinorelbine -30 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر سیکل هر 7 روز

 

doxorubicine --20 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 7 روز

 

gemcitabine --725 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای برای 3 هفته

تکرار سیکل هر 28 روز

 

doxorubicine   liposomal---45-60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21-28 روز


 

سرطان اولیه بدون منشاء

****************************************************************

PCE

======================================

پاکلی تاکسل –200 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 1 ساعت در روز   1

کاربو پلا تین ---- AUC   6 وریدی در روز 1

 اتوپوزاید ----50 میلی گرم  متناوب با 100 میلی گرم خوراکی روز 1---10

تکرار آن هر 21 روز است پاکلی تاکسل را باید اول قبل از کاربو پلا تین  بکار برد

 

EP

======================================

اتوپوزاید ---100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-5

سیس پلاتین ---100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

PEB

======================================

سیس پلاتین ---20 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1---5

اتوپوزاید –100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1---5

بلئومایسین –30 واحد وریدی روز       8  و   15

تکرار سیکل هر 21 روز

 

GCP

======================================

gemcitabine ---1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز       8

کا ربو پلا تین --   AUCs  وریدی روز اول

پاکلی تاکسل –200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز برای 4 سیکل وبعد از آن پاکلی تاکسل به میزان 70 میلی گرم بر متر مربع وریدی هر هفته برای 6 هفته است که با 2 هفته استراحت همراه است تکرار آن به طور کلی در 3 سیکل می باشد

 

تومور کارسینوئید

 

رژیم درمانی توام

 

5-flurouracile  + streptozotocine

======================================

5-FU--400 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1-5

streptozotocine ----500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز1-5

تکرار سیکل هر 6 هفته

 

doxorubicine  +streptozotocine

======================================

-دوکسوروبیسین –50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1  و 22

sptreptozotocine ---500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-5

تکرار سیکل هر 6 هفته

 

cisplatine  +etoposide

======================================

سیس پلاتین –45 میلی گرم بر متر مربع وریدی روزانه انفوزیون وریدی روز 2و3

اتوپوزاید 130 میلی گرم بر متر مربع وریدی روزانه   روز 1-3

تکرار سیکل هر 21 روز است

 

رژیم تک دارویی

 

octreotide---150---250 میکرو گرم زیر جلدی 3 بار در روز و ادامه آن تا زمانی که بیماری در حال پیشرفت است


 

سرطان سرویکس

****************************************************************

رژیم ترکیبی

 

cisplatine + radiation therapy

======================================

رادیاسون  8/1 تا 2    GY  در هر کسر ( مقدار کلی 45 GY  )

سیس پلاتین   40 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای   ( حد اقل مقدار 70 میلی گرم در هفته است )

سیس پلاتین را 4 ساعت قبل از رادیوتراپی در هفته   1-6 بکار می بریم

 

CISPLATINE + TOPOTECAN

======================================

سیس پلاتین –50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

توپوتکان –75/0 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز    1-3

تکرار سیکل هر 21 روز

 

BIP

======================================

بلئومایسین  -30   واحد وریدی در طی 24 ساعت در روز 1

IFOSFAMIDE ---5000 میلی گرم بر متر مربع در طی 24 ساعت روز 1

مسنا -6000 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 36 ساعت روز 2

سیس پلاتین –50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 2

تکرار هر 21 روز

 

BIC

======================================

بلئومایسین 30 واحد وریدی در روز 1

IFOSFAMIDE ---2000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-3

مسنا 400 میلی گرم بر متر مربع وریدی  15 دقیقه قبل از  ifosfamide      سپس 400 میلی گرم بر متر مربع وریدی در ساعت      8 بعد از ifosfamide     

کار بو پلا تین –200 میلی گرم بر متر مربع روز 1 وریدی

تکرار هر 21 روز

 

CISPLATINE + 5-FU

======================================

سیس پلاتین –75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز اول

5-FU--1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی انفوزیون وریدی روز 2---5

تکرار هر 21 روز

 

CISPLATINE + VINORELBINE

======================================

سیس پلاتین –80 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

VINORELBINE ---25 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز        8

تکرار هر 21 روز

 

CISPLATINE + IRINOTECAN

======================================

سیس پلاتین –60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

irinoteca --60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1و8 و 15

 

رژیم تک دارویی

 

سیس پلاتین ---50-100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار هر 21 روز

 

دوسی تاکسل 100 میلی گرم برمتر مربع وریدی روز 1

تکرار هر 21 روز

 

پاکلی تاکسل 175 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت روز اول

تکرار هر 21 روز

 

Irinotecan-125 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای برای 4 هفته

 

vinorelbine-30 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای

تکرار هر هفته ای سیکل تا 12 سیکل و به دنبال آن جراحی  یا رادیوتراپی

 

توپو تکان -5/1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روزانه در روز 1-5 تکرار آن هر 21 روز


 

 

سرطان کولورکتال

****************************************************************

درمان کمکی

 

5-FU+LEUKOVORIN  ( Mayo clinic  program )

======================================

5-FU--425 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1- 5

لکوورین –20 میلی گرم برمتر مربع وریدی روز 1-5 که قبل از 5-FU تزریق می گردد

تکرار آن هر 4-5 هفته برای 6 سیکل درمانی

 

5-FU+ LEUKOVORINE  ( HIGH DOSE  program  )

======================================

5-FU  500 میلی گرم برمتر مربع وریدی هفته ای برای 6 هفته

لکوورین 5000 میلی گرم بر متر مربع در طی 2 ساعت هفته ای برای 6 هفته که تجویز آن قبل از5-FU   می باشد

تکرار آن هر 8 هفته برای 4 سیکل درمانی ( در مجموع 32 هفته   )

 

( FOLFOX4 ) OXALIPLATINE +  5-FU + LEUKOVORIN

======================================

oxaliplatin---85 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

5-FU-400 میلی گرم بر متر مربع وریدی  BOLUS   بعد 600 میلی گرم بر متر مربع وریدی انفوزیون مداوم برای 22 ساعت روز 1  و2

لکوورین 200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1و 2  در طی انفوزیون هر 2 هفته برای 12 سیکل

 

رژِیم ترکیبی

 

(IFL   SALTZ   regims ) IRINOTECAN +  5-FU   +  LEUKOVORINE

======================================

irinotecan --125 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 90 دقیقه هفته ای برای 4 هفته

5-FU--500 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای برای 4 هفته

لکوورین –20 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای برای 4 هفته

تکرار آن هر 6 هفته

 

IRINOTECAN+  5-FU + LEUKOVORIN

======================================

Modified    IFL   SALTZ          REGIMS

 

irinotecan--125 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 90 دقیقه هفته ای برای 2 هفته

     5-FU-500 میلی گرم بر متر مربع وریدی برای 2 هفته

لکوورین 20 میلی گرم بر متر مربع وریدی برای 2 هفته

تکرار آن هر 3 هفته

 

IFL  DOUILLARD  regims

======================================

irinotecan-180 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

5-FU-400 میلی گرم بر متر مربع     و بعد 600 میلی گرم بر متر مربع وریدی انفوزیون برای 22 ساعت در روز 1   و 2

لکوورین -200 میلی گرم بر متر مربع وریدی 1  و2   به صورت انفوزیون وریدی قبل از تجویز 5-FU

تکرار آن هر 2 هفته

 

IFL     FOLFIRI   regims

======================================

Irinotecan-180 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

  5-FU-400 میلی گرم بر متر مربع وریدی      در روز 1 و بعد   2400 میلی گرم بر متر مربع وریدی انفوزیون وریدی برای 46 ساعت

لکوورین 200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 به صورت انفوزیون در طی 2 ساعت قبل از 5-FU

تکرار سیکل هر 2 هفته

 

( FOLFOX4  )   OXALIPLATIN  + 5-FU   + LEUKOVORIN

======================================

oxaliplatin -85 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

5-FU-400 میلی گرم بر متر مربع وریدیbolus  به دنبال  600 میلی گرم برمتر مربع وریدی انفوزیون وریدی برای 22 ساعت در روز 1  و 2

لکوورین -200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 و 2 به صورت انفوزیون قبل از5-FU  

 

( FOLFOX 4 ) OXALIPLATINE +  5-FU  + LEUKOVORIN

======================================

oxaliplatin -100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

5-FU- 400 میلی گرم بر متر مربع    bolus   روز 1 و به دنبال آن 2400 میلی گرم بر متر مربع انفوزیون وریدی برای 46 ساعت

لکوورین -400 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 به صورت انفوزیون 2 ساعته قبل از 5-FU

تکرار آن هر 2 هفته

 

( FOLFOX 4 )  OXALIPLATIN  + 5-FU + LEUKOVORIN

======================================

oxaliplatin-130 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

  5-FU-2400 میلی گرم بر متر مربع وریدی انفوزیون روز 1  و2 برای 46 ساعت

لکوورین -400 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 به صورت انفوزیون در طی 2 ساعت قبل از 5-FU

تکرار سیکل هر 2 هفته یک بار

 

(XELOX )  CAPECITABINE + OXALIPLATINE

======================================

capecitabine-1000 میلی گرم بر متر مربع  خوراکی 2 بار در روز   1-14

oxaliplatine-130 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار هر 21 روز

 

CAPECITABINE = IRINOTECAN ( XELIRI )

======================================

capecitabine-1000 میلی گرم بر متر مربع خوراکی 2 بار در روز   1-14

irinotecan-250 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار هر 21 روز

 

( IROX   regims )  OXALIPLATINE+  IRINOTECAN

======================================

oxaliplatine--85 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

irinotecan--200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار هر 3 هفته

 

( mayo clinic   program )  5-FU  + LEUKOVORIN

======================================

5-FU- 425 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز1-5

لکوورین -20 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز1-5 تجویز قبل از5-FU  

تکرار هر 4-5 هفته

 

(ROSWELL  PARK program ) (  high  DOSE  )  5-FU  + LEUKOVORINE

======================================

   5-FU-600 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای برای 6 هفته

 لکوورین  -500 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای برای 6 هفته تجویز قبل از 5-FU

 

(low  dose  )  5-FU  +  LEUKOVORIN

======================================

   5-FU -600 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای برای 6 هفته

لکوورین -20 میلی گرم بر متر مربع وریدی برای 6 هفته تجویز قبل از 5-FU 

تکرار آن هر 8 هفته و به دنبال آن 2 هفته استراحت است

 

( DE GRAMONT    regims ) 5-FU  + LEUKOVORIN

======================================

   5-FU--400 میلی گرم بر متر مربع وریدی وسپس 600 میلی گرم بر متر مربع وریدی برای 22 ساعت روز 1  و2

لکوورین -200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 و  2 انفوزیون در طی 2 ساعت قبل از5-FU

تکرار هر 2 هفته است

 

TRIMETREXATE  +  5-FU  +  LEUKOVORIN

======================================

 trimetrexate-110 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

لکوورین 200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 2 و بعد ازtrimetrexate  در طی 24 ساعت تزریق می شود

  5-FU-500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 2 بلا فاصله بعد از لکوورین

لکوورین  -15 میلی گرم خوراکی هر 6 ساعت برای 7   دوز شروع آن 6 ساعت بعد از5-FU    می باشد

تکرار برنامه هفته ای برای 6 هفته هر 8 هفته

 

انفوزیون  شریان کبدی

 

FLOXURIDINE

  ( FUDR ) floxuridine--3/0 میلی گرم بر کیلو گرم روزانه HAI روز 1-14

دگزامتازون -20 میلی گرم  HAI   روز 1-14

Herceptine-50000 واحد  HAI   روز   1-14

تکرار آن هر 14 روز است

 

رژیم تک دارویی

 

CAPECITABINE

1250 میلی گرم بر متر مربع خوراکی 2 بار در روز 1-14

تکرار سیکل هر 21 روز است مقادر را به 900 –1000 میلی گرم بر متر مربع 2 بار در روز   1-14 می توان تقلیل داد این کاهش مقدار را می تواند جهت کاهش عوارض دارویی بدون ایجاد اختلال در اثرات کلینیکی بکار برد

 

 CPT--11(برنامه هفته ای )

-----------------------------------------

 

CPT--11- 125 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 90 دقیقه برای 4 هفته

تکرار هر 6 هفته

 

  CPT -11- 125 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 90 دقیقه هفته ای برای 2 هفته تکرار هر 3 هفته

 

CPT-11- 175 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1و 10

تکرار هر 3 هفته است

 

 CPT-11(برنامه ماهانه )

 

350 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار هر 3 هفته

 

--2600  میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 24 ساعت  هفته ای

تکرار هفته ای برای 4 هفته

 

- 1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روزانه انفوزیون مداوم در روز   1-4

تکرار آن هر 21 -28 روز

 

 

5-FU

-              2600 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 24 ساعت هفته ای

تکرار هفته ای برای 4 هفته

 

5-FU

 

1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روزانه انفوزیون مداوم در روز 1-4

تکرار آن هر 21 –28 روز


 

سرطان اندومتر

****************************************************************

رژیم ترکیبی

 

PACLITAXEL + CARBOLPATINE

 

پاکلی تاکسل -175 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت روز 1

کاربوپلا تین  5-7 در روز 1

تکرار سیکل هر 28 روز

 

AC

======================================

دوکسوروبیسین -60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیکلو فسفاماید 500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار آن هر 21 روز

 

AP

======================================

دوکسوروبیسین –50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیس پلاتین 50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار آن هر 21 روز

 

DOXOROBICIN + PACLITAXEL

======================================

دوکسوروبیسین -50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

پاکلی تاکسل  -150 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار آن هر 21 روز

 

CAP

======================================

سیکلو فسفاماید –500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

دوکسوروبیسین –50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیس پلاتین –50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار آن هر 21 روز

 

رژیم تک دارویی

 

دوکسوروبیسین –60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار آن هر 21 روز

 

MEGESTROL--160 میلی گرم خوراکی روزانه تکرار آن روزانه

 

پاکلی تاکسل -200 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت در روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز است

 مقدار را در کسانی که قبلا رادیاسون لگنی گرفته اند به حد 175 میلی گرم بر متر مربع وریدی کاهش می دهیم

 

توپو تکان –1 میلی گرم بر متر مربع روزانه وریدی روز    1-5

تکرار آن هر 21 روز

 و در کسانی که قبلا رادیاسون گرفته اند مقدار را به 8/0 میلی گرم بر متر مربع روزانه وریدی در روز 1 -3 بکار می بریم


 

سرطان مری

****************************************************************

درمان ترکیبی

 

( HERSKOVIC regimes )  5- FU + CISPLATINE

======================================

5-FU---1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روزانه انفوزیون وریدی روز 1-4

سیس پلاتین  75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 تکرار آن هفته ای  1و 5 و 8   و11

رادیاسون 200 CGY روزانه برای 5 روز در هفته ( مقدار کلی 3000 CGY ) وبعد به دنبال آن یکboost   در زمینه 2000 CGY

 

( HOPKIN / YALE  regims ) 5-FU + CISPLATINE + RADIATION

======================================

 

رادیو شیمی درمانی قبل از عمل

 

5-FU--225 میلی گرم بر متر مربع وریدی انفوزیون وریدی روز  1-30

سیس پلاتین 20 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-5 و 26  -30

 رادیاسون 200 CGY   روزانه تا مقدار کلی 4400  CGY    و به دنبال آن ازو فاگاکتومی  و سپس درمان کمکی در بیمارانی که تمام بیماری به طور gross   برداشته شده است و حاشیه عمل منفی  باشد

 

شیمی درمانی کمکی

پاکلی تاکسل 135 میلی گرم بر متر مربع وریدی برای 24 ساعت روز 1

سیس پلاتین 75 میلی گرم بر متر مربع روز 2

شیمی درمانی را توام با رادیاسون بکرامی بریم شیمی درمانی کمکی را 8-12 هفته بعد از ازوفاگ اکتومی انجام می دهیم هر سیکل درمانی را هر 21 روز برای 3 دوره انجام می دهیم

 

بیماری متاستاتیک

 

5-FU+ CISPLATIN

======================================

5-FU----1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روزانه انفوزیون وریدی در روز 1-5

سیس پلاتین 100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل در هفته 1 و   5  و   8   و 11

 

IRINOTECAN + CISPLATIN

======================================

Irinotecan--65 میلی گر م بر متر مربع وریدی هفته ای برای 4 هفته

سیس پلاتین 30 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای برای 4 هفته

تکرار آن هر 6 هفته

 

PACLITAXEL + CISPLATIN

======================================

پاکلی تاکسل 200 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 24 ساعت روز 1

سیس پلاتین 75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 2

تکرار سیکل هر 21 روز و    G-CSF   به عنوان حمایتی توصیه می شود

 

رژیم تک دارویی

 

پاکلی تاکسل 250 میلی گرم برمتر مربع وریدی در طی 24 ساعت روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز و درمان حمایتیG-CSF توصیه می گردد


 

سرطان معده

****************************************************************

شیمی درمانی کمکی

 

یک سیکل درمانی به صورت زیر

======================================

42-5-FU میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-5

لکوورین  20 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-5

شیمی رادیوتراپی را در مرحله بعد 28 روز بعد مجدد به صورت زیر شروع می کنیم

رادیوتراپی 180     CGY     در روز و کل مقدار 4500   CGY    و شروع   روز 28

5-FU   --400 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-4 و روز 25 -23 از رادیاسون

لکوورین 20 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-4 و روز 23-25 از رادیوتراپی وبعد شیمی رادیوتراپی را با 2 سیکل بعدی شیمی درمانی که در فواصل یک ماه از هم داده می شود می دهیم که شامل

   5-FU-425 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-5

لکوورین 20 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-5

 

رژیم توام

 

DCF

======================================

دوسی تاکسل 75 میلی  گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیس پلاتین 75 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 1-3 ساعت روز  1

 5-FU- 750 میلی گرم بر متر مربع روزانه انفوزیون وریدی مداوم در روز تکرار سیکل هذ 21 روز

 

CF

======================================

سیس پلاتین 100 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 1-3 ساعت

1000---5-FUمیلی گرم بر متر روز اول انفوزیون وریدی روزانه در روز

 1-5  تکرار سیکل هر 28 روز

 

EAP

======================================

اتوپوزاید -120 میلی گرم برمتر مربع وریدی روز 4-6

دوکسوروبیسین 20 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1و 7

سیس پلاتین 40 میلی گرم متر مربع وریدی روز   2و 8

تکرار سیکل هر 28 روز

 

ECF

======================================

اپی روبیسین 50 میلی گرم بر متر وریدی روز 1

سیس پلاتین روز 60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

5-FU-- 200 میلی گرم  بر متر مربع وریدی روزانه انفوزیون مداوم برای 21 هفته

تکرار سیکل هر 21 روز

 

ELF

======================================

اتوپوزاید -120 میلی گرم متر مربع وریدی روز 1-3

لکوورین 300 میلی گرم متر مربع وریدی روز 1 -3

5-FU-  500  میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-3

تکرار سیکل هر 21-28 روز

 

FAM

======================================

5-FU -600 میلی گرم متر مربع وریدی روز 1و 8 و  28 و 36

دوکسوروبیسین 30 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1  و 29

میتومایسین  -C -  10 میلی گرم متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 8 هفته

 

FAMTX

======================================

  5-FU-1500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 شروع آن یک ساعت بعد از MTX

لکوورین 15 میلی گرم بر متر مربع خوراکی هر 6 ساعت برای 12 دوز شروع آن 24 ساعت بعد از    MTX  

دوکسوروبیسین 30 میلی گرم برمتر مربع وریدی روز 15

متوترکسات 1500 میلی گرم متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 28 روز

 

FAP

======================================

   5-FU--300 میلی گرم متر مربع وریدی روز 1-5

دوکسوروبیسین 40 میلی گرم متر مربع وریدی روز 1

سیس پلاتین 60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 5 هفته

 

 

DOCITAXEL + CISPLATIN

======================================

دوسی تاکسل 85 میلی گرم متر مربع وریدی روز 1

سیس پلاتین 75 میلی گرم متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

رژیم تک دارویی

 

  5-FU500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-5

تکرار هر 28 روز

 

دوسی تاکسل 100 میلی گرم متر مربع وریدی روز 1

تکرار هر 21 روز

 

یا

دوسی تاکسل 36 میلی گرم متر مربع وریدی هفته ای برای 6 هفته

تکرار سیکل هر 8 هفته

 


 

توموراسترومال دستگاه گوارشی 

****************************************************************

 

IMATINIB----400 میلی گرم روزانه خوراکی ادامه درمان تا پیشرفت بیمار هست واگر پاسخ درمانی نداشتیم مقدار را تا 600 میلی گرم روزانه  بالا می بریم

 

سرطان سر و گردن

****************************************************************

رژیم ترکیبی

 

TIP

======================================

پاکلی تاکسل 175 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت روز اول

  Ifosfamide--1000 میلی گرم یر متر مربع وریدی در طی 2 ساعت روز 1-3

مسنا -400 میلی گرم بر متر مربع وریدی قبل ازifosfamide   و 200 میلی گرم بر متر مربع وریدی 4 ساعت بعد ازifosfamide   سیس پلاتین 60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار هر 21-28 روز

 

TPF

======================================

دوسی تاکسل 75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیس پلاتین 75-100 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 24 ساعت روز اول

    5-FU-1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 24 ساعت روز 1-4

 تکرار سیکل هر 21 روز

 

TIC

======================================

پاکلی تاکسل 175 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت روز اول

 IFOSFAMIDE -1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 2 ساعت روز 1-3

مسنا 40 میلی گرم بر متر مربع وریدی قبل ازIFOSFAMIDE   و 200 میلی گرم بر متر مربع وریدی 4 ساعت بعد ازifosfamide

 

کاربو پلا تین  AUC    6 وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21-28 روز

 

PACLITAXEL + CARBOPLATINE

======================================

پاکلی تاکسل 175 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت روز اول

کاربوپلا تین AUC 6 وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

PACLITAXEL + CISPLATINE

======================================

پاکلی تاکسل 175 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت روز اول

سیس پلاتین 75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 2

G-CSF  -5 میکرو گرم بر کیلو گرم روزانه زیر جلدی روز 4-10

تکرار سیکل هر 21 روز

 

PF

======================================

سیس پلاتین 100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

  5-FU-1000 میلی گرم متر مربع روزانه –انفوزیون وریدی مداوم روز 1-5

تکرار سیکل هر 21-28 روز

 

PFL

======================================

سیس پلاتین 100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

   5-FU-800 میلی گرم بر متر مربع وریدی روزانه انفوزیون وریدی مداوم روز 1-5

لکوورین 50 میلی گرم بر متر مربع خوراکی هر 6 ساعت روز 1  -5

تکرار سیکل هر 21 روز

 

PF---LARYNEX  PRESERVATION

======================================

سیس پلاتین 100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

   5-FU--1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی انفوزیون مداوم روز 1-5 رادیاسون 6600-7600  CGY    در میزان 180-200   CGY   هر بار

تکرار هر 21-28 روز

 

شیمی رادیوتراپی برای سرطان نازوفارنگس

****************************************************************

سیس پلاتین 100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1و22 و 43 در طی رادیوتراپی

رادیوتراپی مقدار کلی 7000  CGY    در 180-200    CGY   هر بار در پایان شیمی رادیوتراپی شیمی درمانی زیر زیر انجام می دهیم

سیس پلاتین 80 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

  5-FU-0100 میلی گرم بر متر مربع وریدی انفوزیون روز 1-4

تکرار سیکل هر 28 روز تا 3 سیکل به طور کلی

 

CARBOPLATINE + 5-FU

======================================

کاربو پلا تین 300 -400 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

   5-FU-600 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

VP

======================================

VINORELBINE-25 میلی گرم متر مربع وریدی روز   1و 8

سیس پلاتین 80 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار  سیکل   هر 21 روز

 

رژیم تک دارویی

======================================

دوسی تاکسل 100 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 1 ساعت روز 1

تکرار آن هر 21 روز

 

پاکلی تاکسل  250 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 24 ساعت روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

یا

 

پاکلی تاکسل 137-175 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

متوترکسات 40 میلی گرم بر متر مربع وریدی  یا عضلانی هفته ای

تکرار سیکل هر هفته

vinorelbine-30 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای

تکرار سیکل هر هفته


 

سرطان هپاتوسلولار

****************************************************************

رژیم تک دارویی

 

دوکسوروبیسین  20-30 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای

تکرار سیکل هفته ای

سیس پلاتین 80 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 28 روز

Capecitabine--- 100 میلی گرم برمتر مربع خوراکی 2 بار در روز   1-  -14

تکرار سیکل هر 21 روز

ممکن است مقدار را به 825 -900 میلی گرم بر متر مربع خوراکی 2 بار در روز   1-14 تقلیل دهیم این کاهش مقدار باعث کاهش عوارض بدون اثر بر اثرات   مثبت کلینیکی  دارو می کند

 

سارکوم کاپوزی

 

رژیم درمانی ترکیبی

 

BV

======================================

بلئومایسین 10 واحد بر متر مربع وریدی روز 1و 15

وین کریستین   4/1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1و 15

تکرار سیکل هر 2 هفته

 

ABV

======================================

دوکسوروبیسین  40 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

بلئومایسین 15 واحد بر متر مربع وریدی روز    1و 15

وین بلاستین 6 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 28 روز

 

رژیم تک دارویی

 

Liposomal  daunorubicine

DAUNOXOME      

 

   -40 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 14 روز

 

Liposomal   Doxorubicine

 

  DOXIL -20 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

پاکلی تاکسل 135 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت روز 1

تکرار سیکل هر 21

 

یا

 

پاکلی تاکسل 100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 3 هفته

 

Interferone -alfa

 

Interferon -2 ---36 میلیون واحد بر متر مربع زیر جلدی و یا عضلانی روزانه برای   8-12 هفته

 

 Interferone  alfa – 2 h---30 میلیون واحد بر متر مربع زیر جلدی و یا عضلانی 3 بار در هفته


 

لوسمی ها

****************************************************************

لوسمی حاد لنفوسیتیک

****************************************************************

القاء درمانی

 

رژیم Linker

 

-50 میلی گرم بر متر مربع وریدی هر 24 ساعت روز 1-3

وین کریستین 2 میلی گرم  وریدی روز        8  و   15   و22

پردنیزون 60 میلی گرم بر متر مربع خوراکی در 3 دوز روز  های  1-28

ال – اسپاراژیناز 6000  واحد بر متر مربع عضلانی روز 17-28 

اگر نتیجه مغز استخوان روز 14 نشانه بقایای لوسمی باشد پس از آن daunorubicin  50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 15

اگر مغز استخوان روز 28 برای بقایای لوسمی مثبت باشد سپس

دانوروبیسین 50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   29  و 30

وین کریستین 2 میلی گرم وریدی روز   29    و 36

پردنیزون  60 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز   29   -42

ال – اسپارازیناز 6000 واحد بر متر مربع عضلانی روز 29---35

 

درمان CONSOLIDATION      

رژیم

درمان  A   ( سیکل         5 و     7 )

دانوروبیسین 50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز     2

وین کریستین   2 میلی گرم وریدی روز     8

پردنیزون 60 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز   1-14

ال – اسپارازیناز 12000 واحد بر متر مربع روز     4  و 7 و 9 و11 و 14

 

درمان   B   ( سیکل      4 و   6 و   8 )

تنی پوزاید    165 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1  و4  و   8  و 11

سیتارابین   300 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز       4 و   8 و    11

 

 

درمان   C  

 

متوترکسات 690 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 24 ساعت

لکوورین 15 میلی گرم بر متر مربع وریدی هر 6 ساعت برای 12 دوز و شروع آن در 42 ساعت

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

درمان  MAINTANANCE  نگه دارنده

 

رژیم LINKER

======================================

متوترکسات 20 میلی گرم بر متر مربع خوراکی هفته ای

-6--مرکاپتو پورین  75 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روزانه

درمان را برای 30 ماه جهت تکمیل درمان ادامه می دهیم

 

پرو فیلاکسی CNS    

======================================

رادیاسون   CNS   1800 راد در 10 جلسه در طی 12   -14 روز

متوترکسات 12 میلی گرم  IT    هفته ای برای 6 هفته

شروع در طی 1 هفته از اتمام درمان

در بیمارانی که گرفتاریCNS      در زمان تشخیص وجود دارد شیمی درمانی اینتراتکال باید در حین شیمی درمانی انجام شود که شامل متوترکسات 12 میلی گرم  IT   هفته ای برای 10 روز

رادیاسون کرانیال  2800 راد

 

القاء درمان  INDUCTUION

 

رژیم LARSON

======================================

  INDUCTION( هفته 1-4 )

سیکلو فسفاماید  1200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

دانوروبیسین 45 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1-3

وین کریستین  2 میلی گرم وریدی روز    1  و    8   و  15   و   22

پردنیزون 60 میلی گرم بر متر مربع روزانه خوراکی روز   1-21

ال- اسپاراژیناز 6000 واحد بر متر مربع زیر جلدی روز  15  و 18  و  22  و 25

 

  EARLY  INTENSIFICATION( هفته   5- --12 )

متوترکسات 15 میلی گرم  IT   روز 1

سیکلو فسفاماید 1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

6- مرکاپتو پورین  60 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز   1-4 و   8-11

سیتارابین  75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1---14

وین کریستین 2 میلی گرم وریدی روز 15   و   22

ال – اسپارازیناز 6000 واحد بر متر مربع زیر جلدی روز   15   و 18   و 22  و 25

تکرار آن یک بار دیگر

پرو فیلاکسی   CNS    و  INTERIM  MAINTANANCE    ( هفته 13-25 )

رادیاسون کرانیال   2400   CGY   روز   1- -- 2

متوترکسات 15 میلی گرم   IT روز   1  و   8  و  15   و  22  و  29

6- مرکاپتو پورین  60 میلی گرم بر متر مربع روزانه خوراکی روز 1   -    70

متوترکسات   20 میلی گرم بر مترمربع خوراکی  روز   36   و    43   و   50   و57  و   64

 

LATE   INTENSIFICATION   ( هفته   26----32 )

 

دوکسوروبیسین  30 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز      8  و  15 

وین کریستین   2 میلی گرم وریدی روز      8   و 15

دگزامتازون   10 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز    1    -  14

سیکلو فسفاماید   1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 29

6- تیو گوانین  60 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز   29  -   42

سیتارابین  75 میلی گرم بر متر مربع روز    29--  32   و    36--    39

 

   PROLONGED   MAINTANANCE( ادامه تا 24 ماه بعد از تشخیص )

 

وین کریستین  2 میلی گرم وریدی روز 1

پردنیزون 60 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روزانه روز   1-5

متوترکسات 20 میلی گرم بر متر مربع روز       8  و    15   و   22

 6- مرکاپتو پورین    80 میلی گرم بر متر مربع روزانه خوراکی     1---28 

تکرار سیکل هر 28 روز

 

HYPER –CVAD  regims

======================================

سیکلو فسفاماید 300 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت هر 12 ساعت برای 6 دوز روز  1-3

مسنا 600 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 24 ساعت روز1-3 و اتمام آن در طی 6 ساعت بعد از آخرین دوز سیکلو فسفاماید

وین کریستین 2 میلی گرم  وریدی روز 4-  11

دوکسوروبیسین 40 میلی گرم خوراکی و یا وریدی روز   1-4 و11-  14 سیکل متناوب آن هر 21 روز و به دنبال آن

متوترکسات 200 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 2 ساعت  وبعد 800 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 24 ساعت در روز 1

لکورین 15 میلی گرم وریدی هر 6 ساعت برای 8 روز شروع 24 ساعت بعد از اتمام انفوزیون متوترکسات

سیتارابین 3000 میلی گرم بر متر مربع  وریدی در طی 2 ساعت هر 12 ساعت برای 4 دوز روز 2-3

متیل پردنیزولون 50 میلی گرم وریدی 2 بار در روز 1-3 سیکل متناوب 4 سیکل HYPER -CVAD  با 4 سیکل متوترکسات 4 دوز بالا و سیتارابین

 

پرو فیلاکسی   CNS

متوترکسات  12 میلی گرم IT  روز 2

سیتارابین  100 میلی گرم  IT  روز 8

تکرار هر سیکل شیمی درمانی وابستگی   به ریسک بیماری   CNS     دارد

 

درمان حمایتی –SUPPORTIVE

 

سیپرو فلوکساسین 500 میلی گرم خوراکی 2 بار در روز

فلو کونازول   200 میلی گرم روزانه خوراکی

اسیکلو ویر  200 میلی گرم خوراکی 2 بار در روز

G-CSF  -  10 میکرو گرم بر کیلو گرم روزانه شروع 24 ساعت بعد از پایان شیمی درمانی ( برای مثال 5 روز درمان    hyper –CVAD   و روز 4 متوترکسات به مقدار بالا و درمان سیتارابین   )

 


 

لوسمی میلوژنیک حاد

****************************************************************

 

رژیم اینداکشن

 

( 3+7 ) Ara-C+ DAUNORUBICINE

======================================

سیتارابین  100 میلی گرم بر متر مربع روزانه انفوزیون وریدی روز   1-7

دانوروبیسین  45 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1- 3

 

Ara-C + IDARUBICINE

======================================

سیتارابین   100 میلی گرم بر متر مربع انفوزیون وریدی روز   1-  7

IDARUBICINE   12  میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1-3

 

ARA-C + DOXORUBICINE

======================================

سیتارابین 100 میلی گرم بر متر مربع  وریدی روز   1  - 7

دوکسوروبیسین  30 میلی گرم بر متر مربع وریدی  روز 1-3


 

لوسمی پرومیئلوسیتیک حاد

( acute  promyelocytic leukemia only )APL

****************************************************************

ATRA   45 میلی گرم بر متر مربع   خوراکی روزانه

 IDARUBICINE  12 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   2 و 4  و 6  و 8

 

رژیم CONSOLIDATION   

 

Ara-C + DAUNORUBICINE ( 5+2 )

======================================

سیتارابین  100 میلی گرم بر متر مربع انفوزیون وریدی روز  1- 5

دانوروبیسین 45 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1 و 2

 

Ara- C + IDARUBICINE

======================================

سیتارابین 100 میلی گرم بر متر مربع انفوزیون وریدی روز  1-5

IDARUBICINE  13  میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1 و 2

تکرار سیکل هر 21- 28 روز یک بار

 

رژیم تک دارویی

 

---CLADRIBINE1/0 میلی گرم بر کیلو گرم انفوزیون وریدی روز 1-7

HIGH dose CYTARABINE   3000 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت هر 12 ساعت روز 1 و   3 و 5

تکرار سیکل هر 28 روز

 

acute   promyelocytic  leukemia  only )  ATRA)

======================================

ATRA   45 میلی گرم بر متر مربع خوراکی در 1- 2 دوز منقسم

 

GEMTUZUMAB 9 میلی گرم بر متر مربع وریدی انفوزیون در طی 2 ساعت تکرار بعد از اولین دوز 14 روز بعد است و قبل از تزریق دوم  باید دیفن هیدارمین 50 میلی گرم خوراکی و استامینوفن 650- 1000 میلی گرم خوراکی 1 ساعت قبل از انفوزیون دارو داد وقتی انفوزیون کامل شد 2 دوز بعدی  استامینوفن  650- 1000 میلی گرم خوراکی هر 4 ساعت بکار می رود


 

لوسمی لنفوسیتیک مزمن

****************************************************************

رژیم ترکیبی

 

CVP

======================================

سیکلو فسفاماید 400 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز  1   - 5 و یا 800 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

وین کریستین  4/1  میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 حداکثر دوز  2 میلی گرم است

پردنیزون 100 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز  1-5

تکرار سیکل هر 21 روز

 

CF

======================================

سیکلو فسفامیاد 1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

فلودارابین 20 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1- 5

باکتریم  یک قرص هر 21 – 28 روز

 

FP

======================================

فلودارابین 30 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1-5

پردنیزون  30 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1- 5

باکتریم    DS1 قرص خوراکی  2 بار در روز

تکرار هر 28 روز

 

CP

======================================

کلرامبوسیل  30 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز 1

پردنیزون  80 میلی گرم خوراکی روز  1-5

تکرار سیکل هر 28 روز

 

رژیم تک دارویی

 

ALEMTUZUMAB  30 میلی گرم روزانه وریدی 3 بار در هفته

تکرار هفته ای تا حد اکثر 25 هفته است درمان قبل از شیمی درمانی شامل دی فن هیدرامین 50 میلی گرم خوراکی و استامینوفن 625 میلی گرم خوراکی 30 دقیقه قبل از انفوزیون دارو می باشد باید بیمار را روی باکتریم  DS   2 بار در روز و  FAMCICLOVIR    250 میلی گرم خوراکی 2 بار در روز برای 8 روز در طی 2 ماه بعد از درمان قرار داد

 

کلرامبوسیل 6- 14 میلی گرم روزانه خوراکی به صورت درمان اینداکشن وسپس 7/0 میلی گرم بر کیلو گرم خوراکی روز 2-4

تکرار هر 21 روز

CLADRIBINE   09/0 میلی گرم بر کیلو گرم انفوزیون وریدی روز 1-7

تکرار سیکل هر 28 – 35 روز

 

فلودارابین  20-  30 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-  5

تکرار آن هر 28 روز

 

پردنیزون  20-   30 میلی گرم بر متر مربع خوراکی برای  1-3 هفته


 

لوسمی میلوژنیک مزمن

****************************************************************

رژیم ترکیبی

 

INTERFERONE  +  CYTARABINE

 ======================================

                                                                                  

                                                                6

5    INTERFERONE  alfa-2hΧ 10 واحد بر متر مربع زیر جلدی روزانه

سیتارابین  20 میلی گرم بر متر مربع زیر جلدی برای 10 روز

 

تکرار سیتارابین ماهانه و مقدار اینترفرون را درمواردی که تعداد تنوتروفیل  به زیر 1500 در میلی متر مکعب و تعداد پلاکت به زیر 100 هزار در متر مکعب افت کند و یا هر دو افت کند مقدار اینترفرون را 50% تقلیل می دهیم وقتی تعداد نوتروفیل زیر 1000 بر متر مکعب و پلاکت زیر 50 هزار باشد و یا هر دو با هم افت داشته باشد اینترفرون و سیتارابین  را باید قطع کرد

 

رژیم تک دارویی

 

IMATINIB  400 میلی گرم روزانه خوراکی مرحله مزمن و 600 میلی گرم روزانه خوراکی در مرحله accelerated phase  بحران بلاست  و ادامه درمان تا زمانی که بیماری پیشرفت می کند

 

بوسلفان  8/1 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روزانه

 

هیدروکسی اوره   1- 5   گرم روزانه خوراکی

 

اینترفرون alfa-2h   9 میلیون واحد روزانه زیر جلدی

 


 

لوسمی HAIRY  CELL 

****************************************************************

 

CLADRIBINE 09 /0 میلی گرم بر کیلو گرم روزانه انفوزیون وریدی روز  1-  7 تجویز آن یک سیکل است

 

پنتوستاتین   4 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 14 روز برای 6 سیکل درمانی

 

 Interferon  -alfa -2h   3 میلیون واحد زیر جلدی  یا عضلانی 3 بار در هفته

ادامه درمان تا  1-  5/1 سال


 

انواع سرطان ریه

****************************************************************

سرطان ریه غیر سلولهای کوچک

****************************************************************

 

رژیم ترکیبی

 

CARBOPLATINE  + PACLITAXEL

======================================

کاربو پلاتین  AUC   6 وریدی روز اول

پاکلی تاکسل 175 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت روز اول

تکرار سیکل هر 21 روز

مهم این است که ابتدا پاکلی تاکسل و بعد از آن کاربو پلاتین را بکار بریم

 

CISPLATINE  + PACLITAXEL

======================================

سیس پلاتین 80 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

پاکلی تاکسل  175 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت روز اول

تکرار سیکل هر 21 روز

نکته مهم آن است که پاکلی تاکسل ابتدا تزریق شود و بعد سیس پلاتین تزریق شود

 

 

DOCITAXEL +  CARBOPLATINE

======================================

دوسی تاکسل 75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

کاربو پلاتینAUC    6 وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

DOCITAXEL  +  CISPLATINE

======================================

دوسی تاکسل 75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیس پلاتین 75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار آن هر 21 روز

 

DOCITAXEL + GEMCITABINE

======================================

دوسی تاکسل 100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 8

GEMCITABINE   1100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1و 8

تکرار سیکل هر 21 روز و G-CSF    از روز 9 تا روز 15 به همراه آن بکار می رود

 

GEMCITABINE+ CISLPATINE

======================================

GEMCITABINE    1250 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 و8

سیس پلاتین 100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

GEMCITABINE  + CARBOPLATINE

======================================

GEMCITABINE   1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 و 8

کاربو پلا تین  AUC     5 وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

GEMCITABINE +  VINORELBINE

======================================

GEMCITABINE  1200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1و 8

VINORELBINE  30 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1و 8

تکرار سیکل هر 21 روز

 

VINORELBINE  + CISPLATINE

======================================

VINORELBINE  30 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 و 8  و 15

سیس پلاتین 120 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 28 روز

 

VINORELBINE  + CARBOPLATINE

======================================

VINORELBINE 25 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 و8

کاربو پلا تین AUC  6 وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 28 روز

 

EP

======================================

اتوپوزاید 120 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1- 3

سیس پلاتین 60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21-28 روز

 

EP  and   DOCETAXEL

======================================

سیس پلاتین 50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1و8 و29 و36

اتوپوزاید  50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1-5 و 29-33 

تجویز همزمان با رادیوتراپی قفسه سینه و بعد

از 4- 6 هفته بعد از کامل شدن درمان توام تغییر شکل یافته به صورت زیر تجویز می گردد

دوسی تاکسل  75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز برای 3 سیکل است مقدار دوسی تاکسل را می توان تا 100 میلی گرم بر متر مربع وریدی در سیکل های بعدی در غیاب عوارض بالا برد

 

رژیم تک دارویی

 

پاکلی تاکسل 80-100 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای برای 3 هفته

تکرار سیکل هر 28 روز بعد از آن یک هفته استراحت

 

دوسی تاکسل  75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

یا

 

دوسی تاکسل 36 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای برای 6 هفته

تکرار سیکل هر 8 هفته بعد از آن 2 هفته استراحت است درمان قبل از تزریق سیکل شامل دگزامتازون 80 میلی گرم خوراکی هر 12 ساعت وسریعا قبل از تزریق دوسی تاکسل و 12 ساعت بعد از هر دوز تزریقی است

 

GEMCITABINE  1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز     8 و15

تکرار سیکل هر 28 روز

 

توپو تکان   5/1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1- 5

تکرار سیکل هر 21 روز

 

VINORELBINE  25 میلی گرم بر متر مربع وریدی  هر 7 روز

تکرار هر 7 روز

 

GEFITINIB 250 میلی گرم  روزانه خوراکی

ادامه درمان تا زمانی که بیماری در حال پیشرفت است


 

سرطان ریه با سلولهای کوچک

****************************************************************

رژیم ترکیبی

 

EP

======================================

اتوپوزاید  80 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1-3

سیس پلاتین 80 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

EC

======================================

اتوپوزاید 100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-3

کاربو پلا تین AUC  6 وریدی روز 1

تکرار هر 28 روز

 

IRINOTECAN  + CISPLATINE

======================================

IRINOTECAN  60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1و8  و 15

سیس پلاتین 60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 28 روز

 

CARBOPLATINE  + PACLITAXEL + ETOPOSIDE

======================================

کاربوپلا تین AUC  6 وریدی روز 1

پاکلی تاکسل 200 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 1 ساعت روز اول

اتوپوزاید 50 میلی گرم متناوب با 100 میلی گرم خوراکی روز   1-10

تکرار سیکل هر 21 روز است مهم این است که ابتدا پاکلی تاکسل و بعد کاربو پلا تین تجویز شود

 

CAV

======================================

سیکلو فسفاماید 1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

دوکسوروبیسین  40 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

وین کریستین  1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 حداکثر 2 میلی گرم

تکرار هر 21 روز

 

CAE

======================================

سیکلو فسفاماید 1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

دوکسوروبیسین 45 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

اتوپوزاید 50 میلی گرم بر متر مربع وریدیروز  1-  5

تکرار سیکل هر 21 روز

 

رژیم تک دارویی

 

اتوپوزاید  160 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز 1-   5

تکرار هر 28 روز

 

یا

 

اتوپوزاید  50 میلی گرم بر متر مربع خوراکی 2 بار در روز روز   1-  21

تکرار سیکل  تا حد تحمل

 

پاکلی تاکسل 80-100 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای برای 3 هفته

تکرار سیکل هر 28 روز

 

توپوتکان   5/1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1- 5

تکرار سیکل هر 21 روز


 

لنفوم 

****************************************************************

بیماری هوچکین

****************************************************************

ABVD

======================================

دوکسوروبیسین  25 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 و15

بلئومایسین  10 واحد بر متر مربع وریدی روز 1و  15

وین بلاستین 6 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1- 15

دکاربازین   375 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1و15

تکرار سیکل هر 28 روز

 

MOPP

======================================

NITROGEN  MUSTARD   6 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1و 8

وین کریستین  4/1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز    8

پروکاربازین 100 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز  1-- -14

پردنیزون 40 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز  1-  14

 

MOPP  / ABVD  hybrid

======================================

 nitrogen  mustard  6 میلی گرم بر متر مربع وریدی  روز  1و 8

وین کریستین   4/ 1 میلی گرم برمتر مربع وریدی روز 1 و حداکثر 2 میلی گرم

پروکاربازین 100 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز 1 - 14

پردنیزون 40 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز 1-14

دوکسوروبیسین 35 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 8

بلئومایسین  10 واحد بر متر مربع وریدی روز 8

هید رو کورتیزون  100 میلی گرم وریدی قبل از بلئومایسین

وین بلاستین  6 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  8

تکرار آن هر 28 روز

 

MOPP   متناوب با ABVD

مثل رژیم بالا است

 

nitrogen  mustard   6 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

دوکسوروبیسین 25 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز     15

وین بلاستین 6 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز     15

وین کریستین  4/1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   8 و  22

بلئومایسین 5 واحد بر متر مربع وریدی روز  8 و  22

اتوپوزاید 60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 15 و  16

پردنیزون 40 میلی گرم خوراکی یک روز در میان

تکرار سیکل هر 28 روز است

در بیماران بالای 50 سال وین بلاستین را به حد 4 میلی گرم بر متر مربع و وین کریستین را به   1 میلی گرم بر متر مربع د رهفته      12 تقلیل می دهیم

مقدار پردنیزون را از هفته  10 با آرامی کم می کنیم   باکتریم    خوراکی 2 بار در روز و اسیکلوویر  200 میلی گرم خوراکی 3 بار در روز جهت پیش گیری تجویز می گردد

 

EVA

======================================

اتوپوزاید  200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1- 5

وین کریستین 2 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

دوکسوروبیسین 50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 2

تکرار هر 28 روز

 

EVAP

======================================

اتوپوزاید 120 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز    8 و  15

وین بلاستین 4 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1و 8 و  15

سیتارابین 30 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز    1و 8 و  15 

سیس پلاتین 40 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز    8 و 15

تکرار سیکل هر 28 روز

 

MINI-BEAM

======================================

BCNU  60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

اتوپوزاید 75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  2- 5

Ara-C  100 میلی گرم بر متر مربع وریدی هر 12 ساعت روز  2- 5

ملفالان 30 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 6

تکرار سیکل هر 4- 6 هفته

 

BEACOPP

======================================

بلئومایسین 10 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 8

اتوپوزاید 100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1- 3

دوکسوروبیسین 25 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیکلو فسفاماید 650 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1

وین کریستین  4/ 1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 8  (حد اکثر 2 میلی گرم)

پروکاربازین 100 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز 1-7

پردنیزون  40 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز   1-  14

تکرار سیکل هر 21 روز

 

BEACOPP  Escalated

======================================

بلئومایسین 10 میلی گر م بر متر مربع وریدی روز 8

اتوپوزاید 200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1-3

دوکسوروبیسین 35 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیکلو فسفاماید 1200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

وین کریستین 4/ 1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 8 ( حداکثر میلی گرم  )

پروکاربازین 100 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز   1-7

پردنیزون 40 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز   1-14

تکرار سیکل هر 21 روز است وG-CSF  را به میزان 5 میکرو گرم بر کیلو گرم وزن بدن روزانه زیر جلدی با شروع در روز و ادامه آن تا بهبودی تعداد نوتروفیل ها ادامه می دهیم

 

  GEMCITABINE1250 میلی گرم بر متر مربع  وریدی روز  1و8  و 15

تکرار سیکل هر 28 روز


 

لنفوم غیر هوچکینی

****************************************************************

رژیم ترکیبی 

 

CVP

======================================

سیکلو فسفاماید 400 میلی گرم بر متر مربع  خوراکی روز 1- 5

یا 800 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

وین کریستین  4/ 1 میلی گرم بر متر مربع روز 1 ( حداکثر 2 میلی گرم )

پردنیزون 100 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز 1- 5

تکرار آن هر 21 روز

 

CHOP

======================================

سیکلو فسفاماید 750 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

دوکسوروبیسین 50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

وین کریستین  4/ 1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 ( حداکثر  2 میلی گرم )

پردنیزون  100  میلی گرم بر متر مربعو خوراکی روز  1- 5

تکرار سیکل هر 21 روز

 

CNOP

======================================

سیکلو فسفاماید 750 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

میتو گزانترون  10 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

وین کریستین  4/ 1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 ( حداکثر 2 میلی گرم )

پردنیزون  50 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز 1-5

تکرار سیکل هر 21 روز

 

FND

======================================

فلودارابین  25 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1- 3

متیو گزانترون  10 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

دگزامتازون 20 میلی گرم خوراکی روز 1- 3

باکتریم DS   1 قرص 2 بار در روز خوراکی 3 بار در هفته

تکرار سیکل هر 21 روز

 

FC

======================================

فلو دارابین 20 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-5

سیکلو فسفاماید   1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

باکتریم DS   یک قرص خوراکی  2 بار در روز

تکرار سیکل هر 21– 28 روز


 

 

 ( لنفوم  MANTLE  cell)

****************************************************************

BORTEZOMIB   5/ 1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1و 4 و 8 و 11

تکرار سیکل هر 21 روز

INTERMADIATE -  GRADE

 

CHOP

======================================

سیکلو فسفاماید 750 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

دوکسوروبیسین 50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

وین کریستین   4 / 1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1( حداکثر  2 میلی گرم )

پردنیزون  100 میلی گرم خوراکی روز  1-  5

تکرار سیکل هر 21 روز

 

( GELA  study ) CHOP +  RITUXIMAB

======================================

سیکلو فسفاماید 750 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

دوکسوروبیسین 50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 

وین کریستین  4/ 1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1  ( حداکثر 2 میلی گرم )

پردنیزون  40 میلی گرم  بر متر مربع خوراکی روز   1-5

RITUXIMAB    375 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز است RITOXIMAB  را باید ابتدا تزریق کرد و بعد از آن سیکلو فسفاماید – دوکسوروبیسین  و وین کریستین     

 

یا

 

( NEBRESKA   regims ) CHOP  +  RITUXIMAB

======================================

سیکلو فسفاماید 750 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 3

دوکسوروبیسین 50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 3

وین کریستین  4/ 1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 3  ( حداکثر  2 میلی گرم )

پردنیزون  100 میلی گرم خوراکی روز 3-7

RITOXIMAB   375 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

CNOP

======================================

سیکلو فسفاماید 750 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 

میتو گزانتین  10 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

وین کریستین   4/ 1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 ( حداکثر  2 میلی گرم )

پردنیزون  100 میلی گرم خوراکی روز 1-5

تکرار سیکل هر 21 روز

 

EPOCH

======================================

اتوپوزاید  50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روزانه انفوزیون مداوم روز 1- 4

پردنیزون 60 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز 1-  5 

وین کریستین 4/0 میلی گرم بر متر مربع وریدی انفوزیون مداوم روز 1-  4

سیکلوفسفامید 750 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 5 شروع بعد از انفوزیون

دوکسوروبیسین 10 میلی گرم بر متر مربع انفوزیون مداوم روزانه روز  1-  4

 باکتریم   DS  1 قرص   2  بار در روز 3 بار در هفته

تکرار سیکل هر 21 روز

 

EPOCH  +  RITOXIMAB

======================================

اتوپوزاید 50 میلی گرم بر متر مربع وریدی انفوزیون مداوم روزانه روز  1-4

پردنیزون 60 میلی گرم بر متر مربع خوراکی 2 بار در روز روز  1-  5

وین کریستین 4/0 میلی گرم بر متر مربع انفوزیون مداوم وریدی روز 1- 4

سیکلو فسفاماید 750 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   5 و شروع آن بعد از انفوزیون است

دوکسوروبیسین 10 میلی گرم بر متر مربع وریدی انفوزیون مداوم روز  1-4

RITOXIMAB   375 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1

تکرار سیکل هر 21 روز است و ابتدا باید RITOXIMAB   را تزریق کرد و بعد انفوزیون اتوپوزاید و دوکسوروبیسین ووین کریستین   انجام شود پرو فیلاکسی با باکتریم  DS  1 قرص خوراکی 2 بار در روز 3 بار در هفته جهت کاهش ریسک عفونت پنوموسیست کارینی

 

MACOP-B

======================================

متوترکسات 400 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته   2و 6  و 10

لکوورین 15 میلی گرم بر متر مربع خوراکی هر 6 ساعت برای 6 دوز شروع 24 ساعت بعد از متوترکسات

دوکسوروبیسین 50 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته     3 و  5 و   7 و    9 و   11

سیکلو فسفاماید 350 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته         5 و   7 و   9 و  11

وین کریستین  4/ 1 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته         6 و   8 و  10   و 12

پردنیزون 75 میلی گرم  روزانه خوراکی برای 12 هفته با کم کردن آن در 2 هفته اخر

بلئومایسین 10 واحد بر متر مربع وریدی هفته       8 و    12

باکتریم    DS   1 قرص خوراکی 2 بار در روز

کتوکونازول  200 میلی گرم روزانه خوراکی

تجویز 1 سیکل

 

M – BACOD

======================================

متوترکسات 200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 8   و 15

لکوورین 10 میلی گرم بر متر مربع خوراکی هر 6 ساعت برای 8 دوز شروع آن 24 ساعت بعد از متوترکسات

بلئومایسین 4 واحد بر متر مربع وریدی روز 1

دوکسوروبیسین  45 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیکلو فسفاماید 600 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

وین کریستین  1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 ( حداکثر 2 میلی گرم )

دگزامتازون  6 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز   1-   5

تکرار سیکل هر 21 روز

 

PROMACE  /  CYTA  BOM

======================================

پردنیزون 60 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز 1 – 14

دوکسوروبیسین 25 میلی گرم متر مربع وریدی روز 1

سیکلو فسفاماید 650 میلی گرم بر متر مربع روز  1

اتوپوزاید  120 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیتارابین 300 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 8

بلئومایسین  5 واحد بر متر مربع وریدی روز 8

وین کریستین   4/ 1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 8

متوترکسات 120 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 8

لکوورین rescue  25 میلی گرم بر متر مربع خوراکی هر 6 ساعت برای 6 دوز شروع آن 24 ساعت بعد از متوترکسات

باکتریم  DS  1 قرص خوراکی 2 بار در روز 1-21

تکرار سیکل هر 21 روز

 

( SALVAGE  regime)  ESHAP

======================================

اتوپوزاید 40 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1- 4

متیل پردنیزون  500 میلی گرم وریدی روزانه روز  1- 4

سیس پلاتین 25 میلی گرم بر متر مربع انفوزیون مداوم وریدی روز 1- 4

سیتارابین 2000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 5 بعد از تکمیل درمان با سیس پلاتین و اتوپوزاید

تکرار سیکل هر 21 روز

 

(SALVAGE  regime)  DHAP

======================================

سیس پلاتین 100 میلی گرم بر متر مربه وریدی روز 1

سیتارابین 2000 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 2 ساعت هر 12 ساعت برای 2 دوز روز اول

دگزامتازون 40 میلی گرم خوراگی روز 14

تکرار سیکل هر   3-  4

 

(SALVAGE  regime ) ICE

======================================

IFOSFAMID   5000 میلی گرم بر متر مربع انفوزیون وریدی برای 24 ساعت روز 2

اتوپوزاید 100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1-  3

کاربوپلا تینAUC   5 وریدی روز 2

مسنا 5000 میلی گرم بر متر مربع وریدی در ترکیب با IFOSFAMIDE

تکرار سیکل هر 14 روز و  G- CSF  به میزان 5 میکرو گرم بر کیلو گرم دوز   5-  12

 

(SALVAGE  regime)  MINE

======================================

مسنا 1330 میلی گرم بر متر مربع وریدی همزمانIFOSFAMIDE   روز 1- 3 و سپس 550 میلی گرم وریدی 4 ساعت بعد از IFOSFAMIDE    روز 1- 3

IFOSFAMIDE    1330 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1-3

میتو گزانتین 8 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

اتوپوزاید 65 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1- 3

تکرار سیکل هر 21 روز

 

MAGRATH  PROTOCOL  ( لنفوم بورکیت )

سیکلو فسفاماید 1200   میلی گرم متر مربع وریدی روز  1

دوکسوروبیسین  40 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1

وین کریستین   4/ 1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1( حداکثر2 میلی گرم )

پردنیزون 40 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز  1- 5

300 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 10 برای 1 ساعت وسپس 60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 10 و 11 برای 41 ساعت

لکوورین  rescue    15 میلی گرم بر متر مربع وریدی هر 6 ساعت  شروع آن 24 بعد از متو تکسات روز 12

intrathecal Ara -c  30 میلی گرم بر متر مربعIT   روز 7 و سیکل 1 تنها 45 میلی گرم بر متر مربع  IT  در روز 7 و تمام سیکل های بعدی

متوترکسات  intratecal  5/12 میلی گرم  روز 10  اتمام سیکل

 

regi men  A ( CODEX - M )

======================================

سیکلو فسفاماید 800 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 و  200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  2-  5

دوکسوروبیسین 40 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

وین کریستین  5/1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 8  و  1 در سیکل اول و روز   1 و   8 و   15  در سیکل سوم

متوترکسات 1200 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 1 یاعت و بعد  2400 میلی گرم بر متر مربع ساعتی برای 23 ساعت در روز 1

لکوورین 192 میلی گرم بر متر مربع وریدی شروع 36 ساعت بعد از شروع انفوزیون و 12 میلی گرم بر متر مربع دوریدی هر 6 ساعت بعد تا سطح سرمی متوترکسات به زیر 50     nM  برسد

پرو فیلاکسی   CNS   

سیتارابین   70 میلی گرم IT    روز     3

متوترکسات 12 میلی گرم   IT  روز 15

 

REGIMEN  B ( IVAC )

======================================

IFOSFAMIDE    1500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-5

اتوپوزاید  60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-5

سیتارابین   2 گرم بر متر مربع وریدی هر 12 ساعت روز  1و 2 و برای 4 دوز کلی

 

  - small  non cleaved  cell  )  STANFORD   regimenلنفوم بورکیت )

======================================

سیکلو فسفاماید  1200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

دوکسوروبیسین 40 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

وین کریستین   4/1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1  ( حداکثر 2 میلی گرم )

پردنیزون 40 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز  1 - 5

متوترکسات 3  گرم بر متر مربع وریدی در طی 6 ساعت روز 10

لکوورین rescue    25 میلی گرم بر متر مربع وریدی و یا خوراکی هر 6 ساعت برای 12 دوز شروع 24 ساعت بعد از متوترکسات

 

متوترکسات 12 میلی گرم   روز  1و 10

تکرار هر 21 روز


 

لنفوم مغزی اولیه

****************************************************************

متوترکسات 5/ 3 گرم بر متر مربع وریدی در طی 2 ساعت 1 هفته در میان برای 5 دوز

اینتراتکال متوترکسات 12 میلی گرم    هفته ای 1 هفته در میان بعد از وریدی

لکوورین  10 میلی گرم وریدی هر 6 ساعت برای 12 روز شروع 24 ساعت بعد از وریدی MTX

10 میلی گرم وریدی هر 12 ساعت برای 8 دوز شروع 24 ساعت بعد از تزریق MTX

وین کریستین  4/ 1 میلی گرم بر متر مربع وریدی 1 هفته درمیان همراه با وریدی MTX

پرو کار بازین 100 میلی گرم بر متر مربع روزانه خوراکی برای 7 روز روز   1 , 3و5   از سیکل     وریدی

وقتی شیمی درمانی کامل شد رادیاسون مغزی کامل تا مقدار کلی  45  cGY    را می دهیم

 

رژیم تک دارویی

 

RITUXIMAB  375 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1و 8 و 15 و 22 ممکن است سیکل بعدی را تکرار کنیم

 

IBRITUMOMAB  TIUXETON  regimen

  

rituximab  250 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1 و 8

      

IBRITUMOMAB TIUXETAN - In ΉΉΉ  5   mCi از ΉΉΉIn  در 6/ 1 میلی گرمIbritumomab tiuxetan     وریدی روز  1

 

90Y-Ibritumomab   4/0  mCi  بر کیلو گرم وریدی در طی 10 دقیقه روز 8 بعد از 8 دوزritoximab   مقدار     90Y- Ibritumomab tiuxetan  درmCi   32  قرار دارد

 

فلودارابین  25 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1- 5

تکرار هر 28 روز

Cladribine  5/0-7/0 میلی گرم بر کیلو گرم زیر جلدی روز1- 5  یا 1/0 میلی گرم بر کیلو گرم وریدی روز 1 -7 تکرار سیکل هر 28 روز


 

ملانوم بدخیم 

****************************************************************

                                                                       

                                         

-Interferon – alfa -2 b  20 Χ106   واحد بر متر مربع وریدی 5 یار هفته ای برای 4 هفته وسپس106 Χ 10

واحد بر متر مربع زیر جلدی 3 بار در هفته برای 48 هفته

و به مدت 1 سال کامل درمان می کنیم

 

بیماری متاستاتیک

رژیم ترکیبی

 

DTIC  +  BCNU  + CISPLATINE

======================================

دکاربازین 220 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1-  3

کارموستین  150 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1

سیس پلاتین 25 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1-  3

تکرار سیکل با دکاربا زین و سیس پلاتین  هر 21 روز و کارموستین هر 42 روز

 

(DARTMONTH  regimen)  DTIC  +  CISPLATINE   +  BCNU  +  TAMOXIFEN

======================================

دکاربازین 220 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1  - 3 و   22 –   24

سیس پلاتین 25 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز    1-   3 و   22 -   24

کارموستین 150 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تاموکسی فن 10 میلی گرم خوراکی 2 بار شروع روز 4

تکرار سیکل هر 6 هفته

 

CVD

======================================

سیس پلاتین 20 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1-  5

وین بلاستین   6/  1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1 -  5

دکاربازین 800 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 -   28 روز

 

IFN+DTIC

======================================

                                               

Interferone-alfa-2b 15 Χ610 واحد بر متر مربع وریدی روز 1 – 5 و 8 - 12 و 15-19 به صورت درمان اینداکشن

                                                    

interferon-alfa -2b  6 10Χ10 واحد بر متر مربع زیر جلدی 3 بار در هفته بعد از درمان اینداکشن

دکاربا زین 200 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  22 – 26

تکرار سیکل هر 28 روز

 

CISPLATINE   +  VINBLASTINE  +DTIC + IL-2  + IFN

======================================

سیس پلاتین 20 میلی گرم بر متر مربع وریدی 1-4 و 22- 25

وین کریستین   5/1 میلی گر م بر متر مربع وریدی روز  1- 4  و 22 - 25

دکاربازین  800 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1 و  22

INTERLEUKINE-2   9 میلیون واحد بر متر مربع وریدی به صورت تزریق انفوزیون وریدی در طی 24 ساعت در روز  5- 8 و 17-20

INTERFERONE–alfa-2b   5 میلیون واحد بر متر مربع زیر جلدی روز   5- 9 و 17- 21 و  26- 30

تکرار سیکل هر 6 هفته

 

TEMOZOLOMIDE + THALIDOMIDE

======================================

TEMOZOLOMIDE   75 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روزانه برای 6 هفته

THALIDOMIDE   200- 400 میلی گرم بر متر مربع روزانه خوارکی برای 6 هفته

تکرار سیکل هر 10 هفته

 

رژیم تک دارویی

 

دکاربازین 250 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1- 5

تکرار سیکل هر 21 روز

 

دکاربازین 850 میلی گرم متر مربع وریدی روز  1

تکرار سیکل هر 3- 6 هفته

 

 

INTERFERON-alfa -2b  20 میلیون واحد بر متر مربع عضلانی 3 بار در هفته برای 12 هفته

 

ALDESLEUKINE  100 هزار واحد بر کیلو گرم وریدی روز 1- 5 و 15-19

تکرار سیکل هر 28 روز

 

TEMOZOLOMIDE   150 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز 1- 5

تکرار 28 روز است ا گر به خوبی تحمل شد  مقدار را می توان تا 200 میلی گرم بر متر مربع خوراکی  روز 1- 5


 

مزوتلیومای بدخیم 

****************************************************************

رژیم ترکیبی  

 

DOXORUBICINE + CISPLATINE

======================================

دوکسوروبیسن   60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیس پلاتین 60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1

تکرار سیکل هر 21  -    28 روز

 

CAP

======================================

سیکلو فسفاماید  500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

دوکسوروبیسین  50 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیس پلاتین  80 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

GEMCITABINE + CISPLATINE

======================================

Gemcitabine   1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز  1و 8 و15

سیس پلاتین 100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 28 روز

 

GEMCITABINE  + CARBOPLATINE

======================================

GEMCITABINE   1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1و8 و15

 کاربوپلاتینAUC   5 وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 28 روز


 

مولتیپل میلوما

****************************************************************

رژیم ترکیبی

 

MP

======================================

ملفالن  8 -10 میلی گرم بر متر مربع خوراکی روز 1- 4

پردنیزون 60 میلی گرم بر متر مربع روز 1-4

تکرار سیکل هر 21 روز

 

VAD

======================================

وین کریستین  4/0 میلی گرم روزانه وریدی انفوزیون مداوم روز1- 4

دوکسوروبیسین   9 میلی گرم بر متر مربع وریدی انفوزیون مداوم روز 1- 4

دگزامتازون 40 میلی گرم خوراکی روز 1- 4 و 9- 12 و 17-20 

تکرار سیکل هر 28 روز

 

THALIDOMIDE + DEXAMETHAZONE

======================================

 تالیدومید  200 میلی گرم خوراکی روزانه

دگزامتازون 40 میلی گرم روزانه خوراکی روز  1- 4 و 9- 12 و 17- 20 ( سیکل های اضافی )

40 میلی گرم خوراکی روزانه روز   1- 4

تکرار سیکل هر 28 روز

 

M2  - PROTOCOL

======================================

وین کریستین 03/0 میلی گرم بر کیلو گرم وریدی روز  1

کارموستین 5/0 میلی گرم بر کیلو گرم وریدی روز  1

ملفالن 25/0 میلی گرم بر کیلو گرم خوراکی روز 1- 4

سیکلو فسفا ماید  10 میلی گرم بر کیلو گرم وریدی روز 1

پردنیزون  1 میلی گرم بر کیلو گرم خوراکی روز  1-7 کم کردن آن بعد از هفته اول

تکرار سیکل هر 35 روز

 

رژیم تک دارویی

 

دگزامتازون 40 میلی گرم وریدی و یا خوراکی روز   1-   4 و  9  -12 و  17    -  20

تکرار هر 21 روز

 

ملفالن 90   -  140 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 28  -   42   روز است

 

تالیدومید  200  -- 800 میلی گرم خوراکی روزانه

ادامه درمان تا زمانی که بیماری در حال پیشرفت است و یا عوار ض ظاهر شود

 

BORTEZOMAB   3/ 1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1  و 4  و  8  و11

تکرار سیکل هر 21 روز

اگر بیماری بعد از 2 سیکل در حال پیشرفت باشد و یا بیماری ثابت در بعد از 4 سیکل داشته باشیم دگزامتازون 20 میلی گرم خوراکی روزانه در روز درمان بعد از  BORTEZOMAB   اضافه می کنیم

 

 INTERFERONE –alfa -2b     2 میلیون واحد زیر جلدی یا عضلانی 3 بار در هفته در بیمارانی که پاسخ قابل توجهی به شیمی درمانی داشته اند درمان نگه دارنده را ادامه می دهیم


 

سرطان تخمدان

****************************************************************

رژیم ترکیبی

 

CC

======================================

کاربو پلا تین 300 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیکلو فسفاماید 600 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 28 روز

 

CP

======================================

سیس پلاتین 100 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

سیکلو فسفاماید 600 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار هر 28 روز

 

CT

======================================

سیس پلاتین 75 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 2

پاکلی تاکسل 135 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 24 ساعت

تکرار سیکل هر 21 روز

ابتدا باید پاکلی تاکسل را تزریق کرد و بعد سیس پلاتین

 

CARBOPLATINE + PACLITAXEL

======================================

کاربوپلاتینAUC    6 - 5/ 7 وریدی روز 1

پاکلی تاکسل  175 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

پاکلی تاکسل را باید ابتدا تزریق کرد و بعد کاربو پلا تین را تزریق می کنیم

 

CARBOPLATINE +DOCETAXEL

======================================

کاربوپلا تین AUC   6 وریدی روز 1

دوسی تاکسل  60 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1

تکرار سیکل هر 21 روز

 

رژیم تک دارویی

 

ALTRETAMINE  260 میلی گرم بر متر مربع خوراکی در 4 دوز منقسم بعد از غذا و در قبل از خواب

تکرار سیکل هر 14- 21 روز

دوکسوروبیسین لیپوزوم 50 میلی گرم بر متر مربع وریدی درطی 1 ساعت در روز 1

تکرار آن هر 21 روز

 

پاکلی تاکسل 135 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 3 ساعت روز 1

تکرار آن هر 21 روز

 

توپوتکان   5/1 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز   1-  5

تکرار سیکل هر 21 روز

 

GEMCITABINE  800 میلی گرم بر متر مربع وریدی هفته ای برای 3 هفته

تکرار هر 4 هفته

اتوپوزاید 50 میلی گرم بر متر مربع روزانه خوراکی روز 1- 21

تکرار هر 28 روز


 

سرطان پانکراس

****************************************************************

سرطان پیشرفته موضعی 

 

( رژیم GITSG)  رادیاسون  +  5-FU

======================================

5-FU ---  500 میلی گرم بر متر مربع وریدی روزانه روز   1-3   و   29  -  31

سپس هفته ای شروع آن روز 71

رادیاسون مقدار کلی  4000 cGY

شیمی درمانی و رادیوتراپی در همان روز شروع می کنیم و همزمان تجویز می شود

 

بیماری متاستاتیک

 

رژیم ترکیبی

 

5-FU-leukovorine

======================================

---5-FU  425 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1- 5

لکوورین 20 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1-  5

تکرار سیکل هر 28 روز

 

GEMCITABINE + CARBOPLATINE

======================================      

GEMCITABINE   1000 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز 1و8

 کاربو پلا تین 650 میلی گرم بر متر مربع خوراکی 2 بار در روز 1- 14 تکرار سیکل هر 21 روز

 

(GTX )   GEMCITABINE   + DOCITAXEL  + CARBOPLATINE

======================================

GEMCITABINE  750 میلی گرم بر متر مربع وریدی در طی 75  دقیقه در روز  4 و 11

 دوسی تاکسل 30 میلی گرم بر متر مربع وریدی روز    4 و  11

CAPECITABINE   1000 -  1500 میلی گرم بر متر مربع خوراکی 2 بار در روز   1و 14

تکرار سیکل هر 2 هفته

 

GEMCITABINE