اطلاعات مربوط به داروها  فقط براي اطلاع بيماران بوده و براي اسـتعمال دارو کافي نيست.

در موقع استعمـال بايد با منابع اصلي مطابقت شود.       

 
  مسموميت مغز استخوان     مقدمه  
  تاخير در مراجعه به پزشک     اصول شيمي درماني  
  عفونت ها     پيامدهاي داروهاي ضد سرطان  
   راديوتراپي و مسائل رواني مربوط به آن     بازتواني سرطان  
  شيمي درماني کمکي پس از راديوتراپي      استفاده از فراورده هاي خوني  
  توان بخشي     ايمونولوژي و ايمونوتراپي  

راهنما براي شيمي درماني و تغيير مقدار دارو