عوارض داروهاي ضد سرطان هورموني

عوارض مهم داروها

مسائل رواني مربوط به بيمار و پزشک متخصص سرطان

عوارض همراه با سرطان
عوارض عصبي داروهاي شيمي درماني اثرات بر توليد مثل _ ژن _ سرطان زايي داروها
عوارض زيادي داروها
عوارض شيمي درماني
  جدول عوارض داروها  تهوع و استفراغ در شيمي درماني