شيمي درماني کمکي پس از راديوتراپي

-         در سرطان دهان درمان با 5- فلوئورويوراسيل و درمان با متوترکسات داخل شرياني اثرات مفيدي پس از راديوتراپي داشته است. درمان با نيتروژن موستارد نيز مفيد بوده است.

-         در سرطانهاي حلق و حنجره درمان کمکي با 5-فلوئورويوراسيل تاثيري نداشته است.

-         در سرطانهاي پانکراس درمان با 5-فلوئورويوراسيل پس از راديوتراپي مفيد بوده است.

-         در سرطان رکتوم و کولون درمان با 5- فلوئورويوراسيل مفيد بوده است.

-         در سرطان ريه درمان با متوترکسات، 5-فلوئورويوراسيل يا اکتينومايسين پس از راديوتراپي اثري نداشته است  ولي درمان تنها با 5- فلوئورويوراسيل در يکسري مفيد تشخيص داده شده است. در سرطان مثانه، گليوبلاستم و تخمدان 5-فلوئورويوراسيل تاثيري در طول عمر نداشته است.

درمان با بي سي ان يو BCNU   پس از راديوتراپي گليوبلاستم مفيد بوده است. در هوچکين درمان با وينبلاستين Vinblastine يا MOPP ( نيتروژن موستارد، انکووين، ناتولام، Natulam=Precarbazime) مفيد بوده است.

بايد توجه داشت که در اين تومورها عمل جراحي برداشتن تومور امکانپذير نبوده است و منظور از مفيد بودن اضافه کردن طول عمر بيمار نسبت به طول عمر بيماري است که درمان کمکي نگرفته است.