راديوتراپي 

راديو تراپي عبارت است از استفاده از اشعه مخصوص براي از بين بردن رشد سلولهاي سرطاني . 

راديوتراپي از نظر فني داراي انواع مختلف مي باشد و تقريبا 50 تا 60 درصد بيماران مبتلا به سرطان ناگزير در استفاده از يکي از انواع راديوتراپي باشند.

راديوتراپي معمولا بعد از انجام عمل جراحي سرطان  به عنوان مکمل عمل جراحي و يا به طور مستقل بر روي بيماري انجام مي شود.  

مسائل رواني مربوط به راديوتراپي 

بسياري از بيماران و اطرافيان آنها از روش راديوتراپي تصور درمان قطعي ندارند. فرستادن بيمار براي راديوتراپي اين تصور را براي او ايجاد مي کند که جراحي درمان قطعي نبوده است در صورتيکه بيمار جراحي را به عنوان درمان قطعي بيشتر قبول مي کند و اين تضاد موجب ياس بيمار در بهبود مي گردد و مشکلات رواني از جمله افسردگي را به دنبال دارد. غالبا بيماران ضمن عمل راديوتراپي دچار ترس مي شوند اين ترس بيشتر هنگام تنها ماندن او ، جدا شدن از اطرافيان، پرستار و مسئولين انجام راديوتراپي حاصل مي شود. فاميل بيمار نيز دچار مشکلاتي مي شوند از جمله در آنها اين تصور پيدا مي شود که بيمار راديوتراپي شده حامل پرتوهاي خطرناک مي باشد و در نزديک شدن به او بعد از راديوتراپي دچار ترديد مي شوند.

پزشک معالج و راديوتراپيست و پرستار مراقب بيماري که بايد راديوتراپي شود بايد قبلا بيمار و فاميل او را براي اين عمل آماده نموده و منظور از انجام آن را گوشزد نمايند. راديوتراپي مي تواند به عنوان يک اقدام مستقل و معالج سرطان در برخي از سرطانها موثر باشد و يا ممکن است به عنوان مکمل عمل جراحي مورد استفاده قرار گيرد. راديو تراپي مي تواند با هدف تسکين درد و جلوگيري از عوارض سرطا ن پيشرفته انجام شود.ضرورت دارد که فاميل بيمار و در صورت پذيرش خود بيمار از هدفهاي راديوتراپي آگاه شوند. اجراي راديوتراپي نياز به برنامه ريزي زماني دارد و در جلساتي که گاهي ممکن است به چند هفته برسد به طول مي انجامد. يکي از مشکلات بيماران مربوط به فاصله محل سکونت با محل راديوتراپي و مشکل رفت و برگشت بيماران براي انجام آن است. 

عوارض راديوتراپي 

راديوتراپي بر حسب محلي که راديوتراپي مي شود و طول زمان درمان و به تناسب برخي از عوامل ديگر مي تواند منجر به عوامل زودرس و ديررس بشود. براي کنترل و مقابله با اين عوارض آماده نمودن بيمار و فاميل او اهميت زيادي دارد. برخي از عوارضي که در اين بيماران ظاهر مي شوند اصولا مربوط به عوارض کلي سرطان مي باشد. به هر صورت مراقبت از بيماراني که راديوتراپي مي شوند شامل مراقبتهاي عمومي، مراقبتهاي اختصاصي و مراقبتهاي رواني مي گردد.

مشکلات رواني اين بيماران تا حد زيادي تابع مشکلات جسمي و عوارضي چون تغيير در شيوه زندگي، درد، خستگي، بي اشتهايي، سو تغذيه و فشارهاي اجتماعي و اقتصادي مي باشد و عکس العملهايي چون اضطراب و افسردگي را مي تواند به دنبال داشته باشد. در صورتيکه تخمدانها و يا بيضه مستقيما تحت راديوتراپي قرار گيرند موجب ناتواني جنسي و نازايي مي شوند.