سير بيماري سرطان 

مردم سرطان را به طور کلي غير قابل علاج که به تدريج به مرگ منتهي مي شود مي دانند ولي سير واقعي سرطان بدين قرار است.

1- تشخيص و درمان قطعي.

2- تشخيص، درمان موقت، عود و مرگ.

3- تشخيص، درمان موقت، عود، درمان موقت، مرگ.

4- تشخيص و مرگ زودرس.

5- تشخيص و سير بسيار کند که گاهي مرگ در اثر بيماري ديگري اتفاق مي افتد.