تاخير در مراجعه به پزشک 

در بررسي آماري نشان داده شده است که فقط 21 درصد بيماران سرطاني به موقع مراجعه مي کنند، در صورتي که علائم سرطان از مدتها قبل وجود داشته است. در 44 درصد موارد بيمار خود مسئول عدم مراجعه به موقع به پزشک مي باشد و در 18 درصد موارد اطمينان دادن بيمورد پزشک به بيمار موجب عدم مداخله براي تشخيص به موقع و در 17 درصد موارد پزشک و بيمار به نحوي هر دو مسئول تاخير در تشخيص بوده اند.

علل تاخير در مواجعه به پزشک عبارتند از:

1- علاقه به منکر شدن وجود يک بيماري مهم و اثراتي که بر آينده بيمار دارد.

2- ترس از قطع عضو.

3- ترس ازمرگ که بيمار تشخيص را مترادف با آن مي داند.

4- بي علاقگي به سلامت و لابالي بودن و درويش مسلکي.

5- عدم وجود رابطه انساني با يک پزشک که شکايت هاي کوچک با وي مطرح مي شود.

6- اطلاعات قبلي در مورد بيماري سرطان و نتيجه مايوس کننده آن.

7- بيماري رواني که تاخير در مراجعه بيمار به پزشک شده است.

8- سن بالا و کمي درآمد.

 

در بين اين عوامل رابطه بيمار و پزشک مهمترين عامل بوده است. داشتن پزشک خانوادگي مهمترين عامل در مراجعه سريع مي باشد. پزشکان به طور کلي نسبت به بيماري سرطان بدبين هستند. در يک بررسي در 299 پزشک مبتلا به سرطان 40 درصد آنان تاخيري سه ماهه براي جستجوي بيماري خود داشته اند که اين نسبت مشابه ساير مردم بوده است.