بازتواني سرطان

بازتواني در مبتلايان به سرطان شامل مجموعه مراقبتهائي ميباشد که بلافاصله بعد از تشخيص بيماري سرطان بايد شروع گردد. هدف از بازتواني در مبتلايان به سرطان حفظ سلامت جسمي، رواني، اجتماعي آنها در بالاترين سطح ممکن ميباشد. بکمک روشهاي جديد و موثر در درمان سرطان، بيماران سرطاني ميتوانند بهبود يابند و يا مدت بيشتري به زندگي ادامه دهند و در وضعيت بهتري زندگي کنند. در بازتواني سرطان اولين قدم آموزشهائي ميباشد که نگرشهاي کاملا منفي جامعه را در مورد سرطان دگرگون مي سازد. حمايت از بيماران سرطاني داراي جنبه هاي گوناگون ميباشد که به خصوصيات پاتولوژيک و عوارض بيماري و مشکلات درماني آن مرتبط ميشود. مهمترين جنبه حمايتي از اين بيماران مراقبتهاي رواني ميباشد، بدون تقويت روحيه بيمار و اطرافيان او و بدون برخورد صحيح با عوارض رواني ناشي از سرطان هرگز نمي توان در درمان اين بيماران موفقيتي حاصل کرد.

مراقبتهاي پرستاري، مراقبتهاي تغذيه اي و خدمات مددکاري اجتماعي براي تکميل اقدامات درماني شامل جراحي، راديوتراپي و شيمي درماني در رسيدن به هدفهاي بازتواني در سرطان ضروري هستند.