مقدمه

بررسي داروهاي شيمي درماني يا داروهاي ضد سرطان در منابع فارسي بسيار کم است و مصرف اين داروها در حال حاضر افزايش فزاينده اي يافته است. در ٢٠ سال گزشته سازمان سرطان آمريکا دويست و پنجاه هزار ماده شيميائي مختلف را از نظر اثر روي سرطان بررسي کرده است و در ساير کشورهاي دنيا نيز به همين تعداد و يا بيشتر ماده شيميائي براي درمان سرطان بررسي شده اند تا داروي بهتري براي درمان بيابند.

بطور خلاصه استراتژي درمان داروئي سرطان مانند درمان بيماريهاي عفوني است بدين ترتيب که دارو بايد بتواند همه يا قسمتي قابل ملاحظه از سلولهاي سرطاني را نابود کند و يا آنکه مقدار نسج تومورال بجائي برسد که مکانيسم دفاعي بدن بر عليه سرطان قادر باشد آنها را نابود کند.

براي درمان سرطان در حال حاضر روشهاي زير شناخته شده است.

-         جراحي

-         راديوتراپي

-         شيمي درماني

-         درمان با هورمون

-         درمان ايمني

-         سرطانها به دو گروه تقسيم مي شوند:

1-سرطانهاي توپر

2- سرطانهاي خوني

سرطانهاي توپر يا بافت محدود هستند و بعدا به مناطق ديگر بدن دست اندازي مي کنند (متاستاز). سرطانهاي خوني ، در خون ، سيستم لنفاوي وريتکولوآند و تليال واقع مي باشد و اغلب از زمان شروع همه بدن را فراگرفته اند. در سرطانهاي تومورال اگرفقط يک منطقه را گرفته باشد و متاستاز ندارد در حال حاضر جراحي درمان اساسي است ولي اگر متاستاز داشته باشند جراحي درمان قطعي نمي باشد. راديوتراپي نيز بعنوان درمان اساسي در بعضي از تومورها که متاستاز ندارند مورد قبول است.

در سرطانهائيکه فقط يک ناحيه غيرحياتي را فراگرفته است وبا روش جراحي مي توان آنرا برداشت ، شيمي درماني سودي ندارد. درمان راديوتراپي معمولا پس از جراحي و يا بدون آن انجام مي شود.

در سرطانهاي خون ودستگاه لنفاوي ، شيمي درماني يک وسيله اساسي است ولي بايد دانست که اغلب سرطانهائي در گروه قرار دارند که شيمي درماني براي بيمار کار عمده اي انجام نمي دهد.

در حال حاضر مي توان از سه روش درماني براي بسياري از سرطان ها استفاده کرد و در عمل با وجود اينکه شيمي درماني کار عمده اي براي بسياري از بيماران سرطاني انجام نمي دهد از آن استفاده مي شود.

درمان مخلوط جراحي ، راديوتراپي و شيمي درماني در بعضي از تومورها توانسته اند مفيد واقع شوند. مثلا در تومور ويلمزويوئينگ (Ewing) هر سه روش درماني بکار مي رود زيرا زماني که تصور مي شود تومور موضعي باشد، متاستاز کوچک و ناپيدا وجود دارد و براي از بين بردن اين متاستازها که اگر درمان نشوند موجب مرگ بيمار مي شود، شيمي درماني انجام ميگيرد.

تصور ميرود اگر با شيمي درماني بتوان مقدار يک تومور را که با چشم ديده ميشود به نصف آن رساند، مقدار ميکروسکوپي آن تومور را مي توان با شيمي درماني علاج کرد.