داروها از نظر سازمان داروئي و غذائي ايالات متحده

آنچه عوارض داروها بطور مشخص شناخته شده است، اساس طبقه بندي داروها براي استفاده در شخص حامله ميباشد. در اين طبقه بندي داروهاي طبقه A فاقد آثار تراتوژن ميباشند و Dطبقه  داروهاي داراي اثرات تراتوژن وX براي داروهاي مضر در حاملگي ميباشند.

داروهاي در طبقه X هرگز دليلي براي استفاده در شخص حامله ندارد.

طبقه A: بررسي باليني کنترل شده نشان داده است که دارو در حاملگي اثري ندارد.

طبقه B: خطري براي جنين انساني در شخص حامله ديده نشده است. بررسي در حيوان منفي است يا بررسي کافي در انسانها صورت نگرفته است.

طبقه C: بررسي در انسان صورت نگرفته است ولي بررسي حيوان ضايعه در جنين نشان داده شده است، ولي استفاده از دارو براي بيمار حامله حتي با خطرات احتمالي مجاز دانسته شده است.

طبقه D: بررسي در انسان وجود خطر را براي جنين نشان داده است ولي باتوجه به نياز لازم است در مواردي دارو مصرف شود.

طبقه X: دارو در حاملگي مجاز نيست. خطر براي جنين حتمي است و دليلي براي مصرف اين دارو در حاملگي وجود ندارد.