اطلاعات مربوط به داروها فقط براي اطلاع بيماران بوده و براي اسـتعمال دارو کافي نيست.

در موقع استعمـال بايد با منابع اصلي مطابقت شود.       

 

  انواع داروها    

  انواع ضد آندروژن  و مقدار مصرف
  داروهاي شيمي درماني و محل اثر 
    تنظيم مقدار دارو