اطلاعات مربوط به داروها فقط براي اطلاع بيماران بوده و براي اسـتعمال دارو کافي نيست.

در موقع استعمـال بايد با منابع اصلي مطابقت شود.       

 

  تنظيم مقدار دارو براساس ميزان گلبول سفيد و پلاکت  خون

 

 

 
تغيير مقدار دارو در نارسائي کليه