جدول استعمال داروهاي شيمي درماني

 

نام دارو

مقدار استعمال

راه استعمال

نوع بسته بندي

ثبات

احتياط مهم

ال آسپارژيناز L-ASPARGINASE

1000 واحد در کيلو ، روزانه 10 روز، اطفال مانند بالغين

وريدي به آهستگي ( ده دقيقه) عضلاني با تست پوستي

ويال 10000 واحدي

پس از محلول شدن تا 8 ساعت

حساسيت و شوک

بلئو مايسين BLEOMYCIN

10 تا 20 واحد براي هر مترمربع يک يا دوبار در هفته، اطفال نامشخص

وريدي به آهستگي ده دقيقه، عضلاني زير جلدي با تست پوستي

ويال 15 واحدي

در سرم يا محلول 24 ساعت

حساسيت و شوک حداکثر مقدار مصرف 250 واحد در طول عمر

بوسول فام  BUSULFAM

بالغين 4 تا 8 ميلي گرم و بيشتر در پيوند مغز استخوان، اطفال نامشخص

خوراکي

قرص دو ميلي گرمي

در حرارت 15-25 درجه

فيبروز ريوي 1 تا 10 سال پس از مصرف طولاني

کاربوپلاتين CARBOPLATIN

360 ميلي گرم براي هر متر مربع، هر 1-2-3 هفته، اطفال نامشخص

وريدي در 15 تا 30 دقيقه

ويال 50-150-450 ميلي گرم + مانيتول مساوي

از نور محافظت شود، حرارت 15-30 درجه پس از محلول شدن 8 ساعت، فاقد ضدباکتري

سم کليه، مقدار مصرف با کليرنس کليه مربوط است

کارموستين CARMUSTIN BCNU

150 تا 200 ميلي گرم براي هر متر مربع هر 6 هفته، اطفال نامشخص

در سرم رقيق در 2 ساعت درد شديد محل تزريق

ويال 100 ميلي گرم همراه با 3 ميلي ليتر حلال

در يخچال پس از حل کردن تا 8 ساعت

سوزاننده حداکثر دوز 1400 ميلي گرم در همه عمر

کلرامبوسيل CHLORAM-BUCIL

4-10 ميلي گرم روزانه، اطفال نامشخص

خوراکي

قرص 2-5 ميلي گرمي

در حرارت اطاق

کاهش مقدار مصرف همراه با آلوپورينول

سيس پلاتين CISPLATIN

20 ميلي گرم براي هر متر مربع روزانه تا 5 روز در هفته هر 2تا4 هفته ، اطفال نامشخص

وريدي

ويال 10 تا 50 ميلي گرم + با يا بدون مانيتول

محلول تا 20 ساعت ثبات دارد. در يخچال نبايد گذارد. از نور محلول حفظ شود.

سم کليه: اندازه گيري کليرنس کليه مهم است.

سيکلو فسفامايد CYCLO- PHOSPHAMIDE

40 تا 50 ميلي گرم در کيلو وريدي يا 10 تا 15 ميلي گرم خوراکي در پيوند مغز استخوان، اطفال نامشخص

خوراکي- وريدي

قرص 25 تا 50 ميلي گرمي ويال 100-200-500-1000-2000 ميلي گرمي

در يخچال تا 6 روز حل شده، در اطاق تا 24 ساعت

هماتوري مخصوصا پس از راديوتراپي مثانه، سوزاننده در پوست

ستارابين CYTARABINE

100 تا 300 ميلي گرم روزانه وريد دائمي زير جلدي 100 تا 200 ميلي گرم نخاعي 50 تا 100 ميلي گرم براي هر متر مربع سطح بدن،  اطفال مانند بالغين

وريدي،  داخل نخاع، زير جلدي، عضلاني

ويال 100 تا 1000 ميلي گرمي

حل شده تا 48 ساعت در حرارت اطاق. 7 روز در يخچال

مقدار زياد موجب خسارت سيستم اعصاب مرکزي است.

داکاربازين DACARBAZINE

وريدي يا در سرم، 150 ميلي گرم براي هر متر مربع روزانه تا 5 روز يا 375 ميلي گرم براي هر متر مربع يک روز هر 2 هفته، اطفال نامشخص

وريدي، در سرم

ويال 100-200-500 ميلي گرم

محلول تا 8 ساعت ثابت است. در يخچال تا 72 ساعت، پس از فاسد شدن تغيير رنگ به زرد ميدهد. حتما بايد از نور محافظت شود.

تاول زا

داکتينومايسين DACTINO-MYCIN

500 ميکرو گرم وريدي حداکثر 5 روز 2 هفته، اطفال 15 ميکرو گرم براي هر کيلو

وريدي آهسته

500 ميکرو گرم + 20 ميلي گرم مانيتول

محلول در 24 ساعت فاسد مي شود.

تاول زا و سوزاننده شديد

دوناروبيسين DAUNORU-BICIN

45 ميلي گرم براي هر متر مربع روزانه تا سه روز.

وريدي آهسته

20 ميلي گرم + 100 ميلي گرم مانيتول

در يخچال حل شده تا 4 ساعت.در حرارت اطاق 24 ساعت

تاول زا و سوزاننده شديد. سم قلب، حداکثر مصرف 550 ميلي گرم براي هر متر مربع

دوکسورابيسين  DOXORU-BICIN

60 تا 75 ميلي گرم براي هر متر مربع هر 2 تا 3 هفته، اطفال نامشخص

وريدي آهسته

ويال 10-50-100 ميلي گرم

محلول حل شده تا 8 ساعت از نور نيز بايد محافظت شود.

تاول زا و سوزاننده شديد. سم قلب، حداکثر مصرف 550 ميلي گرم براي هر متر مربع

اتوپوسايد ETOPOSIDE

50 تا 100 ميلي گرم براي هر متر مربع. وريدي 3 تا 5 روز هر دو هفته، اطفال نامشخص

وريدي آهسته در سرم يا خوراکي

کپسول 50-100 ميلي گرم. ويال يکصد ميلي گرم

حل شده تا 24 ساعت در يخچال حفظ شود.

آنافيلاکسي يا حساسيت تزريق سريع افتادن فشار، تداوم مصرف زياد موجب حساسيت است.

فلوکسي ريدين FLUXIRIDINE

داخل شرياني يکدهم تا 6 دهم ميلي گرم هر کيلو، اطفال نامشخص

داخل شرياني

ويال 500 ميلي گرمي

حل شده تا 2 هفته در يخچال پايدار است

زخم اثني عشري

فلودارابين FLUDARABIN

25 ميلي گرم براي هر متر مربع تا 5 روز هر ماه، اطفال نامشخص

وريدي حل شده در 30 دقيقه.

ويال 50 ميلي گرم

تا 8 ساعت حل شده

همراه پنتااستاتين نبايد مصرف شود

5-فلوئويوراسيل 5-FLUOROURACIL

12 ميلي گرم براي هر کيلو روزانه تا 4 روز هر 21 روز، اطفال نامشخص

خوراکي، وريدي يا در سرم انفوزيون در شريان يا حفره ها

ويال 250-500 و 1000 ميلي گرم

از نور محافظت شود. در حرارت اطاق حفظ شود. تغيير رنگ نشانه فساد است.

با ديازپام و هالوپريدول ناسازگاري دارد.

ايداروبيسين IDARUBICIN

12 ميلي گرم براي هر متر مربع سطح بدن روزانه تا 3 روز هر 28 روز، اطفال نامشخص

وريدي در 10 دقيقه

ويال 5 يا 10 ميلي گرم. کپسول خوراکي 5 ميلي گرم.

محلول 7 روز در يخچال و 3 روز در حرارت اطاق پايدار است.

تاول زا و سم قلب

اي فسفامايد IFOSFAMIDE

1200 ميلي گرم براي هر متر مربع روزانه تا 5 روز هر سه هفته، اطفال نامشخص

وريدي در 30 دقيقه رقيق شده در سالين

ويال يک و 3 گرمي

در حرارت اطاق کمتر از 35 درجه ثابت است. محلول تا 8 ساعت قابل مصرف است.

موجب سيستيت دهنده. جلوگيري از مصرف سيستيت با مسنا ضروري است.

لوموستين LOMUSTINE CCNU

130 ميلي گرم براي هر متر مربع يک بار هر 6 هفته. اطفال مانند بالغين

خوراکي در معده خالي موقع خواب

کپسول 10-40-100 ميلي گرمي

پايدار در حرارت کمتر از 40، در ظروف بسته با تاريخ مصرف

حداکثر دوز 1100 ميلي گرم براي هر متر مربع سطح بدن در تمام عمر

موستارژن MECHLORETH-AMINE

4 ميلي گرم براي هر کيلو در يک دوره درماني هر ماه

وريدي، داخل حفره ها

10 ميلي گرم

فقط 15 دقيقه پس از حل کردن

تاول زا

ملفالان MELPHALAN

6 ميلي گرم روزانه براي هر 2 تا 3 هفته، اطفال نامشخص

خوراکي، وريدي در 45 دقيقه

قرص 2 ميلي گرمي، ويال 500 ميلي گرمي

در حرارت اطاق

کارسين وژن

6-مرکاپتوپورين MERCAPTO-PURIN-6

5/2 ميلي گرم براي هر کيلو روزانه، اطفال مانند بالغين

خوراکي، وريدي در دو دقيقه يا انفوزيون

قرص 50 ميلي گرمي ويال 500 ميلي گرمي

در حرارت اطاق محلول در 4 ساعت فاسد ميشود

فيبروز کبدي

متوترکسات METHOTREX-ATE

15 تا 30 ميلي گرم روزانه براي 5 روز هر 15 روز، اطفال با احتياط در پروتکل مخصوص

خوراکي، وريدي، عضلاني، شرياني، داخل حفره، داخل نخاع.

قرص 5/2 ميلي گرم ويال 5-50 ميلي گرم نوع داخل حفره

در حرارت اطاق تا 2 ساعت. محلول 7روز در يخچال

نبايد اسيد فوليک در طي درمان مصرف شود. فيبروز کبدي

ميتومايسين سي MITOMYCIN C

حداکثر 20 ميلي گرم براي هر متر مربع هر 4 تا 6 هفته، اطفال نامشخص

وريدي

ويال 2-5-20 ميلي گرمي

14 روز در يخچال و 7 روز در اطاق محلول پايدار است

تاول زا، حداکثر 60 ميلي گرم براي هر متر مربع

ميتوگزانترون MITOXANTRON

12 ميلي گرم براي هر متر مربع، سه روز هر 4 هفته، اطفال نامشخص

وريدي در 20 دقيقه

ويال 20 ميلي گرمي

محلول با ثبات، رقيق شده بي ثبات

سم قلب، محدوديت مصرف، حداکثر 140 ميلي گرم براي هر متر مربع

تاکسول TAXOL

135 تا 175 ميلي گرم براي هر متر مربع هر سه هفته، اطفال نامشخص

وريدي

ويال 30و 100 ميليگرمي

27 ساعت پس از حل شدن پايدار است

محتاج فيلتر، آمادگي با سيميتيدين و آنتي هيستامين براي تزريق پلي نوريت

TAXOTERE DOXCETA-XEL

100 ميلي گرم براي هر متر مربع وريدي هر سه هفته

وريدي

ويال 100 ميلي گرم

نامشخص

مانند تاکسول

پنتواستاتين PENTOSTATIN

4 ميلي گرم براي هر متر مربع هر 2 هفته، اطفال نامشخص

وريدي رقيق شده در 30 دقيقه

ويال 10 ميلي گرمي

حل شده تا 72 ساعت پايدار است

در نرمال سالين حل شود. نبايد با فلودارابين مصرف شود.

پروکاربازين PROCARBAZIN

100 ميلي گرم براي هر متر مربع تا 14 روز، اطفال 50 ميلي گرم براي هر متر مربع

خوراکي، وريدي

کپسول 50 ميلي گرمي ويال وريدي تجربي

در حرارت اطاق کپسول تا 2 سال

همراه پنير و الکل نبايد مصزف شود.

استرپتوزوسين STREPTOZOCIN

500 ميلي گرم براي هر متر مربع وريدي تا  5 روز، اطفال نامشخص

وريدي رقيق شده در 20 دقيقه

ويال 500 ميلي گرمي

محلول شده تا 12 ساعت پايدار است

داروي قندزاست. با استروئيد نبايد مصرف شود.

تيوگوانين THIOGUANINE

2 ميلي گرم براي هر کيلو وزن، اطفال مانند بالغين

خوراکي، وريدي در 30 دقيقه

قرص 40 ميلي گرمي. ويال 75 ميلي گرمي

تا 24 ساعت محلول با ثبات است

مقاومت متقابل با 6- مرکاپتوپورين

تيوتپا  THIOTEPA

سه دهم تا 4 دهم ميلي گرم براي هر کيلو هر 4 هفته، اطفال نامشخص

وريدي، زير جلدي، داخل تومور، داخل حفره ها، داخل مثانه، شرياني

ويال 15 ميلي گرمي

دارو تا 5 روز حل شده با ثبات است

از مثانه جذب مي شود، احتمال لکوپني شديد

وينبلاستين VINBLASTIN

7/3 تا 11 ميلي گرم وريدي براي هر متر مربع سطح بدن، کودکان 5/2 تا 5/7 ميلي گرم براي هر متر مربع

وريدي آهسته

ويال 10 ميلي گرمي

30 روز پايدار است. زيرا بنزيل الکل يا فنل دارد

تاول زاست.

وينکريستين VINCRISTIN

1/4ميلي گرم براي هر متر مربع،کودکان 5صدم ميليگرم براي هر کيلو

وريدي آهسته حداکثر 2 ميلي گرم

ويال 1-5 ميلي گرمي

از نور محافظت شود و در يخچال حفظ شود

تاول زاست.

وينورلبين  VINORELBIN

30 ميلي گرم براي هر متر مربع

وريدي آهسته در 10 دقيقه.

ويال 10 ميلي گرمي

 تا 24 ساعت حل شده پايدار است

تاول زاست.