انواع مهم کورتيکواستروئيدها:

 

 

Betamethasone

Decadron (Merck Sharp and Dohme, USA)

Dexamethasone

Medrol, Depo-medrol,Solu- Merol (Upjohn, USA)

Methylprednisolone

Dectasone, USA

Prednisone

Delta Cortef, USA

Prednisolone

Ledercort P8 (Cyanamid)

Triamcinolone

 

عوارض: اختلال معدي، افزايش قند خون و بروز قند ادرار، احتباس آب و نمک، سندرم کوشينگ، استئوپروز، خط خط شدن و گسيختگي پوست، کاتاراکت.

مصرف طولاني موجب وقفه راه عصبي متابوليکي هيپوتالاموس هيپوفيز آدرنال ميشود.