بسمه تعالي

 

کنفرانس ماهانه انجمن هماتولوژي انکولوژي ايران  

سخنران : دکتر محسن نايب ١ور - دکتر حسين امامي

زمان.  يکشنبه ٢١/٣/٨٥ ساعت٣٠/١١    

مکان .  خيابان وصال  کوچه شاهد پلاک ٣٢    طبقه دوم 

دفتر انجمن هما تولوژي - انکولوژي ايران


فرا خوان طرح ها ي پژوهشي سازمان نظا م پزشکي

www.irimc.org علا قمندان با سا يت اينترنتي  قسمت شوراي مطالعات و پژوهش مراجعه فرمايند