جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران 

١-برنامه مدون آموزش مداوم براي : متخصصين داخلي

٢-  برگزاركننده :جامعه پزشکان متخصص  داخلي ايران                                                                          

 تائيديه علمي مربوطه به :جامعه پزشکان متخصص  داخلي ايران 

٣- علت برگزاري اين دوره آموزش :

 بازآموزي مدون  براي ارائه خلاصه مباحث اصلي و بيماري هاي شايع انکولوژي و هما تولوژي و ارائه مطالب جديد در زمينه انکولوژي وهما تولوژي ( كد٣٣٠٧٠٠٤    ) 

اهداف کلي :

بازنگري در آگاهي ها و تبحرهاي پزشكان متخصص بيماريهاي داخلي و مروري بر پيشرفت هاي جديد در زمينه شناخت علل، فيزيوپاتولوژي ، علائم، تشخيص و درمان بيماريهاي خون و انکولوژي

 

اهداف اختصاصي:

١-   علل، فيزيوپاتولوژي و علائم هر يك از بيماريهاي خون و انکولوژي را بداند.

٢-   آزمون هاي آزمايشگاهي  هر يك از بيماري هاي خون و انکولوژي را تجزيه و تحليل كند.

٣-  در تشخيص افتراقي بيماري هاي خون وانکولوژي از تاريخچه، علائم باليني، آزمون هاي عملي و ساير يافته هاي پاراكلينيك استفاده كند.

٤-   روش هاي پيشگيري از بيماريهاي خون و انکولوژي  را بشناسد.

٥-  روش هاي غربالگري افراد در معرض خطر بيماريهاي خون و هماتولوژي  را بياموزد.

٦-  روش هاي درماني و مراقبتي شامل رژيم هاي غذايي، فعاليت بدني، درمان هاي طبي، جراحي، راديوتراپي و ساير روشهاي درماني را براي هريك از بيماري هاي خون و انکولوژي بشناسد و بكارگيرد.

٧     دستورالعمل هاي كشوري در پيشگيري و مراقبت از بيماريهاي خون و انکولوژي  را بشناسد و بكاربرد.

١-بيماريهاي خونريزي دهنده:         بتواند بين اختلالات فاكتورهاي انعقادي، اختلالات پلاكت و اختلالات ديواره عروق فرق بگذارد.

         نحوه بررسي اين بيماران را بداند            تشخيص افتراقي اين بيماريها را بداند.

نحوه درمان فوري اين بيماريها را بداند.

  ٢   -Transfusion         موارد كاربرد هر يك از فرآورده هاي خوني را بداند .عوارض هر يك از اين فرآورده ها را بداند.

 ٣-     پيوند مغز استخوان         اصول انجام اين روش را بداند          موارد استعمال اين روش را بداند         عوارض اين روش را بشناسد.

 ٤- خون در بيماري هاي سيستميك           تغييرات خون به خصوص  CBC    را در بيماري هاي سيستميك  شامل بيماريهاي عفوني بداند.

         چگونگي تفسير اين تغييرات براي شناخت بيماري هاي زمينه را بداند. بين لوكوسيتوزاوليه و ثانويه فرق بگذارد.

 

 بطوري که پس از پايان آ موزش بتوانند معاينات و معالجات بيماران خود را بهتر انجام دهند

 

٤- تعداد شركت كنندگان: حداكثر پنجاه نفر .

٥- برنامه يك روزه مدون( كد٣٣٠٧٠٠٤    )   انعقاد - فراورده خونی و پیوند          ويژه   متخصصين داخلي                        تاريخ   ١٢/٩/٨٣

از ساعت ٨ صبح تا١٣.٣٠    بعد از ظهر با ٣٠ دقيقه استراحت بين  آن

٦- تقويم روزانه اجراي برنامه شامل نام سخنران:

 

دکتر رمضانعلي شريفيان

دکتر غلامرضا توگه

دکتر صنمبر صديقي 

 

٨-١١ صبح :هرکدام   ٣٠  دقيقه مطالب و ٣٠  دقيقه پرسش و پاسخ

١-   فيزيولوژي انعقاد خود به صورت مختصر علائم

٢-   علائم هر يك از انواع اختلالات انعقاد خود (پلاكت ديواره عروق و فاكتورها) و نكات اصلي در شرح حال، معاينه باليني و آزمايش ها

٣-   تشخيص افتراقي هر يك از انواع اختلالات انعقاد خون

٤-   نحوه قطعي كردن تشخيص نوع اختلال انعقاد خون

٥-    نحوه درمان انواع اختلالات، انعقاد خون با تاكيد بر كمبود فاكتور  8 و9 پلاكت ها و بيماري Von Willebrandt

٦-   بيماري هاي سيستميك كه منجر به اختلالات انعقادي مي شوند

٧-   مراقبت هاي لازم در زمان جراحي در بيماراني كه اختلالات انعقاد خون دارند.

  

١١-١١٣٠ دقيقه استراحت

 

دکتر جهانگير احمدي  ٦٠ دقيقه

١١:٣٠-١٢:٣٠:  ٣٠دقيقه مطالب و ٣٠  دقيقه پرسش و پاسخ

1-     شرح انواع فراورده هاي خوني شامل(خون كامل،  پلاسما، كرايو، پلاكت، فاكتور8 ، آلبومين)Packed cell, WBC, washed, RBC

2-   موارد استعمال هر يك از فرآورده هاي فو ق  الذكر

3-   عوارض تزريق فرآورده هاي خوني شامل عوارض ايمونولوژيك، عفوني ، كليوي

 

دکتر بابک بهار  ٦٠ دقيقه

١٢:٣٠-١:٣٠:  دقيقه       ٣٠دقيقه مطالب و٣٠  دقيقه پرسش و پاسخ

 ١-  آما ده سازي براي پيوند

٢-   اصول

٣-   موارد استفاده

٤-   عوارض

 

 

 به ياد دهندگان توصيه ميشود که :

 در ابتداي هر جلسه ٣٠  دقيقه(برحسب مورد) نكات كليدي مطلب را با نمايش اسلايد، ترانسپارانت، فيلم و ارائه و  سپس بحث و تبادل نظر در مورد بيماري به عمل آيد. و يک بيمار واقعي را  در صورت امکان معرفي کنند ومطالب  خود را در رابطه با برسي ودر مان آن بيمار آموزش دهند.

توصيه مي شود قسمت عمده (تقريباً دوم سوم) جلسات  به بررسي موارد بيماري، آزمون هاي عملي، بررسي راديوگراف ها و غيره اختصاص يابد.  طرح سئوا ل  ، شركت فعال كليه ياد گيرندگان  را جلب کند  ، مدرس نيز نقش تسهيل كننده را  دارد و براي حل مسئله و رسيدن به جواب صحيح شركت كنندگان را ياري  دهد.

 

فعاليت يادگيرندگان:

 

به شركت كننندگان در جلسه توصيه مي شود مشكلات خود را در تشخيص، درمان ومراقبت ها يادداشت نموده ودر جلسه مطرح كنند.

 

  

روش ارزيابي:

 

 ارزيابي  در حيطه آموزشي هر برنامه  صورت مي گيرد  كه شامل آزمون هاي چند گزينه اي و سئوالات باز قبل و بعد از آموزش مي  باشد.

همچنين ارزيابي حيطه مهارت ها توسط آزمون هاي  حل مشكل، بيمارساختگي و غيره مي تواند انجام پذ ير د.

در ضمن براي بهتر کردن برنامه هاي بعدي نظر خواهي پس از پايان برنا مه از شرکت کنندگان صورت خواهد گرفت.

 

 

٩-   حق ثبت نام پيشنهادي:  ٣٥٠٠٠ ريال 

 

١٠-  آدرس دقيق براي ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر( جهت درج در تقويم اداره كل):

 تهران خيابان دکتر فاطمي روبروي سازمان آب پلاک ١٤٣ طبقه ششم    فاکس (نمابر)   ٨٩٥١١٢٥

               

                                                       تلفن: ٦ - ٨٩٧٥٣٨٣                     كد شهرستان:       ٠٢١                  داخلي

 

١١-  نام و نام خانوادگي، تخصص، رتبه علمي و كارگاههاي آموزشي گذرانده شده توسط دبير برنامه :

دکتر منوچهر کيهاني استاد خون شناسي دانشگاه علوم پزشکي تهران. کا رگاه آ موزشي وزارت بهداشت را گذرانده ام.  

 

اينجانب دبير برنامه اعلام مي دارم نسبت به اهداف، ضوابط، روش اجراي مطلوب برنامه هاي مدون آگاهي داشته و دفترچه راهنماي مدون رشته مربوطه را مطالعه كرده ام.

 

 

                                                                                      امضاء                      تاريخ

 

١٢ -  رئيس انجمن:

جامعه پزشکان متخصصين  داخلي ايران  : دکتر ايرج خسرو نيا                                                                         

 

                                                                              امضاء                                                تاريخ

 

 

به نام خدا

پرسشنامه نظرخواهي برنامه مدون بيماريهاي هماتولوژي انکولوژي کد  ٣٣٠٧٠٠٤

 

عنوان برنامه : انعقاد - فراورده خوني وپيوند                                                         تاريخ برگزاري : ١٢/٩/١٣٨٣                              سازمان برگزاركننده : جامعه متخصصين داخلي ايران

 

با عرض سلام :

 همكار محترم از آن جا كه در نظر است برنامه هاي مدون مطابق با نياز جامعه و پزشكان برنامه ريزي گردد خواهشمند است با پاسخگويي دقيق به سئوالات ذيل در اصلاح اين برنامه ما را ياري رسانيد . قطعاً نقطه نظرات شما در بازنگري برنامه موثر خواهد بود .

 

 

نظرات خود را با گذاشتن علامت * در محل مربوطه بيان فرمائيد

بسيار زياد

زياد

متوسط

كم

بسيار كم

١- موفقيت برنامه از نظر تحكيم اطلاعات علمي قبلي

 

٢- موفقيت برنامه از نظر ارائه مطالب جديد علمي

 

٣- متناسب بودن محتواي برنامه ها با نيازهاي شغلي شما

 

٤- مشاركت فعال در بحثها (پرسش و پاسخ بحث و برگزاري پانل)

 

٥- ميزان رضايت شما از بكارگيري وسايل كمك آموزشي (جزوه  اسلايد ويدئو و000)

 

٦- ميزان رضايت شما از طول مدت زمان برگزاري برنامه

 

 

١- نكات مثبت و منفي برنامه را ذكر كنيد:

الف: نكات مثبت

 

ب:نكات منفي

 

٢-  مزايا ومعايب برنامه هاي مدون يك روزه را نسبت به برنامه هاي متوالي چند روزه ذكر كنيد .

 

٣- موضوعات پيشنهادي  شما براي برنامه هاي آتي :

 

 

 

 با تشكر اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي