جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران

١-برنامه مدون آموزش مداوم براي : متخصصين داخلي

٢-  برگزاركننده :جامعه پزشکان متخصص  داخلي ايران                                                                          

 تائيديه علمي مربوطه به :جامعه پزشکان متخصص  داخلي ايران

٣- علت برگزاري اين دوره آموزش :

 بازآموزي مدون  براي ارائه خلاصه مباحث اصلي و بيماري هاي شايع انکولوژي و هما تولوژي و ارائه مطالب جديد در زمينه انکولوژي وهما تولوژي ( كد٣٣٠٧٠٠٢    )  بدخيمي هاي خون و آنمي آپلاستيک 

 

اهداف کلي :

بازنگري در آگاهي ها و تبحرهاي پزشكان متخصص بيماريهاي داخلي و مروري بر پيشرفت هاي جديد در زمينه شناخت علل، فيزيوپاتولوژي ، علائم، تشخيص و درمان بيماريهاي خون و انکولوژي

 

اهداف اختصاصي:

١-   علل، فيزيوپاتولوژي و علائم هر يك از بيماريهاي خون و انکولوژي را بداند.

٢-   آزمون هاي آزمايشگاهي  هر يك از بيماري هاي خون و انکولوژي را تجزيه و تحليل كند.

٣-  در تشخيص افتراقي بيماري هاي خون وانکولوژي از تاريخچه، علائم باليني، آزمون هاي عملي و ساير يافته هاي پاراكلينيك استفاده كند.

٤-   روش هاي پيشگيري از بيماريهاي خون و انکولوژي  را بشناسد.

٥-  روش هاي غربالگري افراد در معرض خطر بيماريهاي خون و هماتولوژي  را بياموزد.

٦-  روش هاي درماني و مراقبتي شامل رژيم هاي غذايي، فعاليت بدني، درمان هاي طبي، جراحي، راديوتراپي و ساير روشهاي درماني را براي هريك از بيماري هاي خون و انکولوژي بشناسد و بكارگيرد.

٧     دستورالعمل هاي كشوري در پيشگيري و مراقبت از بيماريهاي خون و انکولوژي  را بشناسد و بكاربرد.

الف : آزمايشهاي معمول در خون         كاربرد آزمايشهاي شايع در تشخيص بيماريهاي خون را بداند.         بتواند نتايج  اين آزمايشها را تفسير كند.

١- لنفوما          بتواند لنفاد نوپاتي خوش خيم را از بدخيم تشخيص دهد.         نحوه بررسي بيماري كه با بزرگي غدد لنفاوي مراجعه ميكند را بداند

         انواع لنفوما را بشناسد .سير درماني لنفوما را بداند.

 

٢-لوكيما

         انواع لوكيما را بشناند.         عوارض لوكيما را بداند         عصول درماني لوكيما را بداند.         عوامل ايجاد كننده لوكيما را بشناسد.

 

٣-پلي سيتمي و اختلالات ميلو پروليفراتيو         تفاوت انواع پلي سيتمي اوليه و ثانويه را بداند.         علائم باليني و عوارض پلي سيتمي را بداند           ساير انواع Myeloproliferative را  بشناسد. تشخيص هاي افتراقي هر يك و نحوه درمان آنها را بداند.

 بطوري که پس از پايان آ موزش بتوانند معاينات و معالجات بيماران خود را بهتر انجام دهند

 

٤- تعداد شركت كنندگان: حداكثر پنجاه نفر .

٥- برنامه يك روزه مدون( كد٣٣٠٧٠٠٢    )                       ويژه   متخصصين داخلي                        تاريخ   ١٧/١٠/٨٣

از ساعت ٨ صبح تا١٣.٣٠    بعد از ظهر با ٣٠ دقيقه استراحت بين  آن

٦- تقويم روزانه اجراي برنامه شامل نام سخنران:

 

دکترمجتبي قد ياني        ٦٠ دقيقه

٨-٩ صبح:  ٣٠ دقيقه اسلايد ٣٠ دقيقه پرسش و پاسخ

لنفوم

١-   فيزيولوژي و پاتولوژي بيماري

اهميت بزرگي غدد لنفاوي بر حسب محل آن

تشخيص هاي افتراقي بزرگي غدد لنفاوي

كاربرد نمونه برداري از غدد لنفاوي

تشخيص علت بزرگي غدد لنفاوي

٢-   علائم لنفوما

٣-   انواع لنفوما

٤-   اصول درمان لنفوما

٥-   نحوه پيگيري بيماران لنفوما

٦-Immuno inerative Small Intestinal Disease

 

 

دکترمحمد جهاني ٦٠ دقيقه

١٠-٩ صبح:  ٣٠ دقيقه اسلايد ٣٠ دقيقه پرسش و پاسخ

لوسمي ها

١-   فيزيوپاتولوژي لوكيما-         علائم اوليه لوكيما در شرح حال معاينه باليني و آزمايشها

-         انواع لوكيما و علائم اختصاصي هر يك -         نحوه تشخيص قطعي لوكيما و كاربرد نمونه برداري از مغز استخوان

٢-   اصول درماني لوكيما(كاربردشيمي درماني ، پرتودرماني، پيوند مغز استخوان)

٣-   عوامل مستعد كننده به لوكيما- پيشگيري از لوكيما

 

 دکترمهرداد سليمي ٦٠ دقيقه

١٠-٩ صبح:  ٣٠ دقيقه اسلايد ٣٠ دقيقه پرسش و پاسخ

ميلو پروليفراتيو ها

١-   فيزيوپاتولوژي ميلوپروليفراتيوها

٢-   تعريف پلي سيتمي

٣-   تشخيص هاي افتراقي پلي سيتمي

٤-   نحوه بررسي بيماران پلي سيتمي

٥-   علائم و عوارض پلي سيتمي

٦-   معرفي ساير بيماريهاي ميلوپروليفراتيو بطور خلاصه

اصول درمان اين بيماريها 

 

 

١١-١١.٣٠ دقيقه استراحت

دکترمليحه حسين زاده  ٦٠ دقيقه

١١.٣٠-١٢.٣٠:  ٣٠ دقيقه اسلايد ٣٠ دقيقه پرسش و پاسخ

بيماريهاي پلاسما سل

١-   نقش پلاسما سل در سيستم ايمني بدن

 -تعريف

٢-علائم باليني

-تشخيص ومرحله بندي

-درمان

٣- Macroglobulinemia(علائم ، نحوه تشخيص، درمان)

٤-Cryoglobulinemoia (علائم ، پاتوژنز، نقش HCV ، نحوه تشخيص درمان)

 

دکتر بهمن شفائيان ٦٠ دقيقه

 

١٢.٣٠-١٣.٣٠:  ٣٠ دقيقه اسلايد ٣٠ دقيقه پرسش و پاسخ

Aplastic Anemia

١-   فيزيوپاتولوژي علتها (داروها، پرتو درماني ، ويروسها، حاملگي ،  مادرزادي)

٢-         علائم باليني

-         سير بيماري و پيش آگهي

-         نحوه تشخيص قطعي

٣-تشخيص هاي افتراقي با تاكيد بر موارد قابل درمان

٤-   درمان(طبي، پيوند، مغز استخوان)

٥-PNH

ب)Myelodysplastic syndrome

١-تعريف

٢-   تشخيص افتراقي

٣-   نحوه تشخيص

٤-   اصول درماني

٥-   سير بيماري

Myelophthisis  Anemia

 

 به ياد دهندگان توصيه ميشود که :

 در ابتداي هر جلسه ٣٠  دقيقه(برحسب مورد) نكات كليدي مطلب را با نمايش اسلايد، ترانسپارانت، فيلم و ارائه و  سپس بحث و تبادل نظر در مورد بيماري به عمل آيد. و يک بيمار واقعي را  در صورت امکان معرفي کنند ومطالب  خود را در رابطه با برسي ودر مان آن بيمار آموزش دهند.

توصيه مي شود قسمت عمده (تقريباً دوم سوم) جلسات  به بررسي موارد بيماري، آزمون هاي عملي، بررسي راديوگراف ها و غيره اختصاص يابد.  طرح سئوا ل  ، شركت فعال كليه ياد گيرندگان  را جلب کند  ، مدرس نيز نقش تسهيل كننده را  دارد و براي حل مسئله و رسيدن به جواب صحيح شركت كنندگان را ياري  دهد.

 

فعاليت يادگيرندگان:

 

به شركت كننندگان در جلسه توصيه مي شود مشكلات خود را در تشخيص، درمان ومراقبت ها يادداشت نموده ودر جلسه مطرح كنند.

 

  

روش ارزيابي:

 

 ارزيابي  در حيطه آموزشي هر برنامه  صورت مي گيرد  كه شامل آزمون هاي چند گزينه اي و سئوالات باز قبل و بعد از آموزش مي  باشد.

همچنين ارزيابي حيطه مهارت ها توسط آزمون هاي  حل مشكل، بيمارساختگي و غيره مي تواند انجام پذ ير د.

در ضمن براي بهتر کردن برنامه هاي بعدي نظر خواهي پس از پايان برنا مه از شرکت کنندگان صورت خواهد گرفت.

 

 

٩-   حق ثبت نام پيشنهادي:  ٣٥٠٠٠ ريال 

 

١٠-  آدرس دقيق براي ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر: 

 تهران خيابان دکتر فاطمي روبروي سازمان آب پلاک ١٤٣ طبقه ششم    فاکس (نمابر)   ٨٩٥١١٢٥

               

                                                       تلفن: ٦ - ٨٩٧٥٣٨٣                     كد شهرستان:       ٠٢١                  داخلي

 

١١-  نام و نام خانوادگي، تخصص، رتبه علمي و كارگاههاي آموزشي گذرانده شده توسط دبير برنامه :

دکتر منوچهر کيهاني استاد خون شناسي دانشگاه علوم پزشکي تهران. کا رگاه آ موزشي وزارت بهداشت را گذرانده ام.  

 

اينجانب دبير برنامه اعلام مي دارم نسبت به اهداف، ضوابط، روش اجراي مطلوب برنامه هاي مدون آگاهي داشته و دفترچه راهنماي مدون رشته مربوطه را مطالعه كرده ام.

 

 

                                                                                      امضاء                      تاريخ

 

١٢ -  رئيس انجمن:

جامعه پزشکان متخصصين  داخلي ايران  : دکتر ايرج خسرو نيا                                                                         

 

                                                                              امضاء                                                تاريخ

 

 

به نام خدا

پرسشنامه نظرخواهي برنامه مدون بيماريهاي هماتولوژي انکولوژي کد  ٣٣٠٧٠٠٢

 

عنوان برنامه : بدخيمي هاي خون و آنمي آپلاستيک                                                       تاريخ برگزاري : ١٧/١٠/١٣٨٣                              سازمان برگزاركننده : جامعه متخصصين داخلي ايران

 

با عرض سلام :

 همكار محترم از آن جا كه در نظر است برنامه هاي مدون مطابق با نياز جامعه و پزشكان برنامه ريزي گردد خواهشمند است با پاسخگويي دقيق به سئوالات ذيل در اصلاح اين برنامه ما را ياري رسانيد . قطعاً نقطه نظرات شما در بازنگري برنامه موثر خواهد بود .

 

 

نظرات خود را با گذاشتن علامت * در محل مربوطه بيان فرمائيد

بسيار زياد

زياد

متوسط

كم

بسيار كم

١- موفقيت برنامه از نظر تحكيم اطلاعات علمي قبلي

 

٢- موفقيت برنامه از نظر ارائه مطالب جديد علمي

 

٣- متناسب بودن محتواي برنامه ها با نيازهاي شغلي شما

 

٤- مشاركت فعال در بحثها (پرسش و پاسخ بحث و برگزاري پانل)

 

٥- ميزان رضايت شما از بكارگيري وسايل كمك آموزشي (جزوه  اسلايد ويدئو و000)

 

٦- ميزان رضايت شما از طول مدت زمان برگزاري برنامه

 

 

١- نكات مثبت و منفي برنامه را ذكر كنيد:

الف: نكات مثبت

 

ب:نكات منفي

 

٢-  مزايا ومعايب برنامه هاي مدون يك روزه را نسبت به برنامه هاي متوالي چند روزه ذكر كنيد .

 

٣- موضوعات پيشنهادي  شما براي برنامه هاي آتي :

 

 

 

 با تشكر اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي