جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران

١-برنامه مدون آموزش مداوم براي : متخصصين داخلي

٢-  برگزاركننده :جامعه پزشکان متخصص  داخلي ايران                                                                          

 تائيديه علمي مربوطه به :جامعه پزشکان متخصص  داخلي ايران 

 

٣- علت برگزاري اين دوره آموزش :

 بازآموزي مدون  براي ارائه خلاصه مباحث اصلي و بيماري هاي شايع انکولوژي و هما تولوژي و ارائه مطالب جديد در زمينه انکولوژي وهما تولوژي ( كد3307001    )

 

اهداف کلي :

بازنگري در آگاهي ها و تبحرهاي پزشكان متخصص بيماريهاي داخلي و مروري بر پيشرفت هاي جديد در زمينه شناخت علل، فيزيوپاتولوژي ، علائم، تشخيص و درمان بيماريهاي خون و انکولوژي

 

اهداف اختصاصي:

١-   علل، فيزيوپاتولوژي و علائم هر يك از بيماريهاي خون و انکولوژي را بداند.

٢-   آزمون هاي آزمايشگاهي  هر يك از بيماري هاي خون و انکولوژي را تجزيه و تحليل كند.

٣-  در تشخيص افتراقي بيماري هاي خون وانکولوژي از تاريخچه، علائم باليني، آزمون هاي عملي و ساير يافته هاي پاراكلينيك استفاده كند.

٤-   روش هاي پيشگيري از بيماريهاي خون و انکولوژي  را بشناسد.

٥-  روش هاي غربالگري افراد در معرض خطر بيماريهاي خون و هماتولوژي  را بياموزد.

٦-  روش هاي درماني و مراقبتي شامل رژيم هاي غذايي، فعاليت بدني، درمان هاي طبي، جراحي، راديوتراپي و ساير روشهاي درماني را براي هريك از بيماري هاي خون و انکولوژي بشناسد و بكارگيرد.

٧     دستورالعمل هاي كشوري در پيشگيري و مراقبت از بيماريهاي خون و انکولوژي  را بشناسد و بكاربرد.

الف : آزمايشهاي معمول در خون         كاربرد آزمايشهاي شايع در تشخيص بيماريهاي خون را بداند.         بتواند نتايج  اين آزمايشها را تفسير كند.

  كم خوني فقر آهن

         علل ايجاد كم خوني فقر آهن در سنين مختلف را بشناسد.         علائم باليني و يافته هاي خون محيطي در اين عارضه را بداند.         درمان اين كم خوني و چگونگي پيگيري و نحوه بررسي اين بيماران را بداند.

 - تالاسمي

         تشخيص اين بيماري را در مراحل اوليه بشناسد    نحوه تشخيص افتراقي اين بيماري بهخصوص در موارد خفيف از كم خوني فقر آهن را بداند

         كاربرد پيوند مغز استخوان در مان اين بيماري را بشناسد         عوارض اين بيماري را بداند         موارد برداشتن طحال در اين بيماران رابشناسد

- كم خوني هموليتيك

         علتهاي شايع هموليزرا بداند         علام هموليز وعوارض آن را بداند.         نحوه بررسي بيماري كه هموليز مراجعه ميكند، بداند.ف         پيشگيري از هموليز درانواع قابل پيشگيري را بداند مانند کمبود گلوکوز -٦-فسفات دهيدروژناز 

-كم خوني داسي شكل         اپيدميولوژي اين بيماري در ايران بداند.         عوارض اين بيماري را بشنانددرمان فوري عوارض حاد اين بيماري را بداند.

بطوري که پس از پايان آ موزش بتوانند معاينات و معالجات بيماران خود را بهتر انجام دهند

 

٤- تعداد شركت كنندگان: حداكثر پنجاه نفر .

٥- برنامه يك روزه مدون( كد٣٣٠٧٠٠١    )     اصول خون شناسی و کم خونی ها     ويژه   متخصصين داخلي                        تاريخ  ٢٦/٩/٨٣

از ساعت ٨ صبح تا١٣.٣٠    بعد از ظهر با ٣٠ دقيقه استراحت بين  آن

٦- تقويم روزانه اجراي برنامه شامل نام سخنران:

 

دکترعلي خدابنده       ٦٠ دقيقه

٨-٩ صبح:  ٣٠ دقيقه اسلايد ٣٠ دقيقه پرسش و پاسخ

-CBC

-Prepheral Smear 

- نمونه برداري از مغز استخوان

 

دکتر سيد اسداله موسوي ٦٠ دقيقه

١٠-٩ صبح:  ٣٠ دقيقه اسلايد ٣٠ دقيقه پرسش و پاسخ

 -PTT,PT

- بررسي فاكتورهاي انعقادي

- بررسي آنتي ترومبين 3 و پروتئين Cو S

-زمان خونروش

-Iron studies

-Hemoglobin electrophoresis

-electrohoresis Protein

- تعريف مثالهاي عملي

 

  دکتر کامران علي مقدم ٦٠ دقيقه

١٠-١١ صبح:  ٣٠ دقيقه اسلايد ٣٠ دقيقه پرسش و پاسخ

١-   قيزيولوژي جذب آهن در بدن

٢-   منابع غذايي آهن

٣-   بيماري هايي كه منجر به كم خوني فقر آهن م يشوند(با توجه به سن)

٤-   نكاتي كه در شرح حال و معاينه باليني و آزمايش هاي بيماران باكم خوني فقر آهن بايد بدان ها توجه كرد

٥-   تشخيص هاي افتراقي كم خوني فقر آهن و نحوه قطعي كردن اين تشخيص (بررسي ساير علل ميکروسيتيك آنمي مانند سيدروبلاستيك ، تالاسمي، مسموميت باسرب، كم خوني بيماريهاي  مزمن و..)

٦-   نحوه بررسي بيماران با كم خوني فقر آهن

(موارداستفاد از اندوسكوپي و ساير روشهاي تشخيصي)

٧-   اپيدميولوژي كم خوني فقر آهن در ايران و نقش سوء تغذيه در اين رابطه

٨-   نحوه درمان(دوز،طول مدت)- ارزيابي پاسخ به درمان

٩-   پيشگيري از كم خوني

كم خوني فقر آهن در شرايط ويژه (حاملگي، نوزادان ، كودكان)

١١-١١.٣٠ دقيقه استراحت

 

دکتر عباس حاج فتحعلي ٦٠ دقيقه

١١.٣٠-١٢.٣٠:  ٣٠ دقيقه اسلايد ٣٠ دقيقه پرسش و پاسخ

 

١-ژنتبك هموگلو بين در بدن

٢- انواع تالاسمي

٣- علائم باليني و يافته هاي آزمايشگاهي در تالاسمي (خفيف وشديد)

٤- نحوه تشخيص افتراقي تالاسمي از كم خوني فقر آهن وساير كم خوني ها

٥- عوارض تالاسمي (غدد درون ريز، كبد، قلب) و نحوه درمان آنها

٦- اقدامات پيشگيري كه در سطح كشور در حال انجام است.

٧-نحوه درمان تالاسمي و موارد كاربرد پيوند مغز استخوان

٨- انديكاسيون برداشتن طحال در اين بيماري

 

دکتر مسعود ايرواني   ٦٠ دقيقه

١٢.٣٠-١٣.٣٠:  ٣٠ دقيقه اسلايد ٣٠ دقيقه پرسش و پاسخ

-   فيزيولوژي هموليز

-         پاتوژنز انواع هموليز(داخل و خارج سلولي)

-         علائم باليني هموليز

-   عوارض هموليز ارگان هاي مختلف به خصوص كليه وكبد

-   علل هموليز، تشخيص هاي افتراقي و راه هاي قطعي كردن تشخيص

-   يافته هاي آزمايشگاهي در هموليز

-   درمان هموليز براساس علت (درمان فوري و درمان نگاهدارنده)

-     پيشگيري از هموليز در (G6pddeficiency) -اپيدميولوژي اين كم خوني در ايران- تأثيرات اين كم خوني بر سيستم هاي مختلف بدن (كبد، كليه، قلب، طحال)- عوارض بيماري- درمان كريزهاي حاد اين بيماري- درمان نگاهدارنده اين بيماري

 

 به ياد دهندگان توصيه ميشود که :

 در ابتداي هر جلسه ٣٠  دقيقه(برحسب مورد) نكات كليدي مطلب را با نمايش اسلايد، ترانسپارانت، فيلم و ارائه و  سپس بحث و تبادل نظر در مورد بيماري به عمل آيد و يک بيمار واقعي را  در صورت امکان معرفي کنند ومطالب  خود را در رابطه با برسي ودر مان آن بيمار آموزش دهند.

توصيه مي شود قسمت عمده (تقريباً دوم سوم) جلسات  به بررسي موارد بيماري، آزمون هاي عملي، بررسي راديوگراف ها و غيره اختصاص يابد.  طرح سئوا ل  ، شركت فعال كليه ياد گيرندگان  را جلب کند  ، مدرس نيز نقش تسهيل كننده را  دارد و براي حل مسئله و رسيدن به جواب صحيح شركت كنندگان را ياري  دهد.

 

فعاليت يادگيرندگان:

 

به شركت كننندگان در جلسه توصيه مي شود مشكلات خود را در تشخيص، درمان ومراقبت ها يادداشت نموده ودر جلسه مطرح كنند.

 

  

روش ارزيابي:

 

 ارزيابي  در حيطه آموزشي هر برنامه  صورت مي گيرد  كه شامل آزمون هاي چند گزينه اي و سئوالات باز قبل و بعد از آموزش مي  باشد.

همچنين ارزيابي حيطه مهارت ها توسط آزمون هاي  حل مشكل، بيمارساختگي و غيره مي تواند انجام پذ ير د.

در ضمن براي بهتر کردن برنامه هاي بعدي نظر خواهي پس از پايان برنا مه از شرکت کنندگان صورت خواهد گرفت.

 

 

٩-   حق ثبت نام پيشنهادي:  ٣٥٠٠٠ ريال 

 

١٠-  آدرس دقيق براي ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر: 

 تهران خيابان دکتر فاطمي روبروي سازمان آب پلاک ١٤٣ طبقه ششم    فاکس (نمابر)   ٨٩٥١١٢٥

               

                                                       تلفن: ٦ - ٨٩٧٥٣٨٣                     كد شهرستان:       ٠٢١                  داخلي

 

١١-  نام و نام خانوادگي، تخصص، رتبه علمي و كارگاههاي آموزشي گذرانده شده توسط دبير برنامه :

دکتر منوچهر کيهاني استاد خون شناسي دانشگاه علوم پزشکي تهران. کا رگاه آ موزشي وزارت بهداشت را گذرانده ام.  

 

اينجانب دبير برنامه اعلام مي دارم نسبت به اهداف، ضوابط، روش اجراي مطلوب برنامه هاي مدون آگاهي داشته و دفترچه راهنماي مدون رشته مربوطه را مطالعه كرده ام.

 

 

                                                                                      امضاء                      تاريخ

 

١٢ -  رئيس انجمن:

جامعه پزشکان متخصصين  داخلي ايران  : دکتر ايرج خسرو نيا                                                                         

 

                                                                              امضاء                                                تاريخ

 

 

به نام خدا

پرسشنامه نظرخواهي برنامه مدون بيماريهاي هماتولوژي انکولوژي کد  ٣٣٠٧٠٠١

 

عنوان برنامه : اصول خون شناسی و کم خونی ها                              تاريخ برگزاري : ٢٦/٩/١٣٨٣                              سازمان برگزاركننده : جامعه متخصصين داخلي ايران

 

با عرض سلام :

 همكار محترم از آن جا كه در نظر است برنامه هاي مدون مطابق با نياز جامعه و پزشكان برنامه ريزي گردد خواهشمند است با پاسخگويي دقيق به سئوالات ذيل در اصلاح اين برنامه ما را ياري رسانيد . قطعاً نقطه نظرات شما در بازنگري برنامه موثر خواهد بود .

 

 

نظرات خود را با گذاشتن علامت * در محل مربوطه بيان فرمائيد

بسيار زياد

زياد

متوسط

كم

بسيار كم

١- موفقيت برنامه از نظر تحكيم اطلاعات علمي قبلي

 

٢- موفقيت برنامه از نظر ارائه مطالب جديد علمي

 

٣- متناسب بودن محتواي برنامه ها با نيازهاي شغلي شما

 

٤- مشاركت فعال در بحثها (پرسش و پاسخ بحث و برگزاري پانل)

 

٥- ميزان رضايت شما از بكارگيري وسايل كمك آموزشي (جزوه  اسلايد ويدئو و000)

 

٦- ميزان رضايت شما از طول مدت زمان برگزاري برنامه

 

 

١- نكات مثبت و منفي برنامه را ذكر كنيد:

الف: نكات مثبت

 

ب:نكات منفي

 

٢-  مزايا ومعايب برنامه هاي مدون يك روزه را نسبت به برنامه هاي متوالي چند روزه ذكر كنيد .

 

٣- موضوعات پيشنهادي  شما براي برنامه هاي آتي :

 

 

 

 با تشكر اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي