جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 

                                 اساسنامه انجمن علمي هماتولوژي و انكولوژي جمهوري اسلامي ايران

 

فصل اول - كليات

 

ماده ١ ـ به استناد مصوبه دويست و شصت و دومين جلسه مورخ ٧/٨/١٣٧٠    شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آئين نامه مربوط به آن ، انجمـن علمي متخصصين هماتولوژي و انكولوژي ايران براساس مواد آتي تشكيل مي گردد كه درسطور بعد بطور خلاصه "انجمن " ناميده ميشود .

 

ماده ٢ ـ انجمن صرفاً در زمينه هاي علمي ، تحقيقاتي ، تخصصي و فني  مربوط فعاليت مي نمايد و اعضاي آن به نـام انجمن حق فعـاليت سياسي يا وابستگي به دستجات و احزاب سياسي را ندارند . 

 

ماده٣ ـ انجمن غير انتفاعي بوده و از تاريخ تصويب كميسيون موضوع   ماده ٤ مصوبه دويست وشصت ودومين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وثبت دراداره ثبت شركتها داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي باشد.

 

ماده ٤ ـ مركز انجمن در تهران است و شعب آن مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

 

ماده ٥ ـ انجمن داراي تابعيت ايراني است .

 

 ماده ٦ ـ انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل  مي شود وملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است .

 

 

فصل دوم - شرح وظائف و اهداف

 

ماده ٧ ـ به منظور نيل به اهداف مذكور در ماده 2 اساسنامه انجمـن ،این انجمن اقدامات و فعاليتهاي زير را به عمل خواهد آورد .

 

 

فصل سوم - عضويت

 

ماده ٨ ـ عضويت در انجمن به طريق زير مي باشد :

 

    تبصره ١ـ اعضاي وابسته مي توانند با احراز شرايط و تصويب هيت مديره به عضويت پيوسته برگزيده شوند .

 

    تبصره ٢ـ اعضاي پيوسـته انجمن بايستي شرائط هيات موْسـس و هيات  مديره مذكور در ماده ٧ آئين نامه نحوه تشكيل و شرح وظائـف  كميسيون موضوع ماده ٤ مصوبه دويست وشصت ودومين جلسه  شوراي عالي انقلاب فرهنگي را دارا باشند .

 

ماده ٩ ـ هريك از اعضاي انجمن سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط هيات  مديره تعيين و به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد .

 

تبصره ـ پرداخت حق عضويت هيچگونه حق وادعائي را نسبت به دارائي انجمن براي عضو ايجاد نخواهد كرد .

 

ماده ١٠ ـ عضويت در انجمن در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد :

 

تبصره ١ـ مدت تعليق عضويت معادل مدت محروميت از اشتغال به حرفه پزشكي است .

تبصره ٢ ـ تصميم نهائي راجع به عدم پذيرش و نيز خاتمه عضويت پس از اطـلاع  و تائيد هيات نظارت بر عملكرد انجمن ها موضوع بند ٧ ماده ١٣ آئين نامه  با هيات مديره خواهد بود .

 

فصل چهارم - اركان انجمن

 

 

ماده ١١ ـ انجمن داراي اركان زير است :

 

الف ـ مجمع عمومي   

 

ماده ١٢ـ مجمع عمومي از گردهمائي اعضای پيوسته انجمن به دو صورت زير  تشكيل مي گردد :

         

    تبصره ١ ـ جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده هريك با حضور حداقل  نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آرا خواهد  بود .

    تبصره ٢ ـ مجامع عمومي در اولين جلسه خود يك نفر را از بين اعضا به عنوان رئيس مجمع و دو نفر را به عنوان منشي انتخاب مي نمايد. جلسات مجمـع عمومي عادي و فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل ودستور جلسه يك ماه  قبل از تشكيل مجمع از طريق انتشار آگهي در روزنامه و يا عنداللزوم دعوت كتبي به اطلاع اعضا خواهد رسيد.

    تبصره ٣ ـ چنانچه حد نصاب لازم براي تشكيل جلسات مجمع عمومي عادي و فوق العاده به دست نيامد به فاصله يك ماه از تاريخ جلسه اوليه ، نسبـت به دعوت مجدد به همان نحو با ذكر نتيجه دعوت قبلي اقدام مي شود. دراينصورت مجمع با هر تعداد از اعضای حاضر تشكيل خواهد شد .

 

 ماده ١٣ ـ وظائف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :

        

         تبصره ـ دركليه جلسات مجامع عمومي نماينده مذكور در تبصره ١ ماده١٠   آئين نامه نحوه تشكيل و شرح وظائف كميسيون موضوع ماده ٤ مصوبه   دويست وشصت و دومين جلسه مورخ 7٧/٨/١٣٧٠ شوراي عالي انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد و در صورت عدم حضور نماينده  كميسيون جلسه رسميت نخواهد يافت .

 

ب ـ هيات مديره :

 

ماده ١٤ ـ اعضای هيات مديره مركب از ( ٥ تا ٧ ) نفراست كه دو نفر بعنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند .اعضاي مذكور در جلسه مجمع عمومي عادي  هـر دو سال يكبار با راي مخفي از ميان اعضای پيـوسته انجمن انتـخاب  خواهند شد وانتخاب مجدد آنان بلامانع است .عضويت درهيات مديره افتخاري است .

تبصره ـ جلسات هيات مديره حداقل هر ماه يكبار تشكيل مي شود و با حضور دو سوم اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آرا خواهد بود .

 

ماده ١٥ ـ هيات مديره در اولين جلسه يك نفر رئيس ، يك نفر نائب رئيس و يك نفر  مـدير عامل (‌ عنداللزوم ) و يك نفر خزانه دار با راي كتبي اكثـريت اعضای  هيات مديره انتخاب مي نمايد .

 

تبصره ١ـ رئيس هيات مديره مسئول اداره امور جاري انجمن واجراي كليه مصوبات هيات مديره و نماينده قانوني شخصيت حقوقي انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود .

تبصره ٢ ـ امضاي اوراق تعهد آور با رئيس هيات مديره همراه با امضای خزانه دار  و مهرانجمن و نامه هاي رسمي اداري با امضاي رئيس هيات مديره و در  غياب او نائب رئيس خواهد بود .

تبصره ٣ ـ چناچه هريك از اعضاي هيات مديره سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه  متناوب بدون دليل موجه (‌ به تشخيص هيات مديره ) در جلسات شركت ننمايد مستعفي شناخته خواهد شد .

تبصره ٤ ـ درصورت استعفا ، بركناري و يا فوت هريك از اعضای هيات مديره عضو علي البدل براي مابقي دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد .

 

 ماده ١٦ ـ هيات مديره موظف است ظرف حداكثر چهارماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي وانتخاب هيات مديره جديد اقدام و بلافاصله  نتايج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومي براي بررسي به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ارسال نمايد .

تبصره ـ هيات مديره قبلي تا تاييد هيات مديره جديد از سوي وزارت بهداشت ، درمان  و آموزش پزشكي مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت . 

 

ماده ١٧ ـ وظائف و اختيارات هيات مديره

      

 

 ج ـ بازرس

 

ماده ١٨ـ انجمن داراي يك نفر بازرس اصلي و يك نفر علي البدل خواهد بود كه هر دو سال يك بار در جلسه مجمع عمومي عادي با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انتخاب خواهد شد .

 

ماده ١٩ ـ وظائف بازرس به شرح زير است :

      

ماده ٢٠- شركت بازرس درجلسات هيات مديره بدون حق راي مجاز است و درهر زمان مي تواند اسناد و دفاتر مالي انجمن را از هيات مديره دریافت ، مطالعه و مورد  بررسي قرار دهد .

 

ماده ٢١- در پايان هر سال مالي رياست هيات مديره گزارش فعاليتهاي سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقـل ٤٥ روز قبل از تشكيل اولين جلسه مجـمع سالانه براي تائيد در اختيار بازرس قرار خواهد داد .

 

ماده ٢٢- منابع مالي انجمن عبارتست از :

 

فصل پنجم ـ موارد انحلال انجمن

 

 

ماده ٢٣- در صورت درخواست هيات مديره يا بازرس و يا یک سوم اعضای پيوسته و تصويب مجمع عمومي فوق العاده به هر دليل انجمن منحل مي گردد .

 

ماده ٢٤- مجمع عمومي فوق العاده كه تصميم به انحلال انجمن مي گيرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هيات تصفيه و تعيين مدت ماموريت  آن اقدام خواهد كرد .

 

ماده ٢٥- هيات تصفيه در جلسات ساليانه مجمع عمومي فوق العاده انـجمن گزارش اقدامـات خود را ارائه مي نمايد . ختم عمـليات تصفيه بايد به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برسد و در روزنامه رسمي و يكی از جرايد كثيرالانتشار آگهي شود و مراتب به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام گردد .

تبصره : باقيمانده دارائي هاي انجمن پس از وضع ديون و مخارج پس از تصويب هيات مديره به يكي از موسسات آموزشي تحقيقاتي كشور اهدا خواهد شد .

 

فصل ششم ـ ساير مقررات

 

 

ماده ٢٦ـ طرح ها و برنامه ها و ساير اقداماتي كه در اساسنامه پيش بيني شده است چنانچه به نحوي از انحائ با وظائف يكي از وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي ارتباط داشته باشد پس از كسب موافقت وزارتخـانه ها و   سازمان هاي دولتي ذيربط به مرحله اجرا در خواهد آمد .

 

ماده ٢٧- اين اساسنامه مشتمل بر ٦ فصل و ٢٧ ماده و ١٥ تبصره در تاريـخ ٢٥/١١/١٣٧٢ به تصويب مجمع عمومي رسيد .